ประกาศ เทศบาลตำบลจุน -ร่าง- ประกาศ เทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เทศบาลตำบลจุน -ร่าง- ประกาศ เทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคลิก ==> download

ท่านใดต้องการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นต่อร่างดังกล่าว สามารถส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ที่ tambonjun@gmail.com หรือโทร 054 421 412 ต่อ 18 fax : 054 421 400 หรือแจ้งที่ศูนย์รับแจ้งเรื่องหน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลจุน และกล่องรับความคิดเห็น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจุน


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

ประกาศ เทศบาลตำบลจุน -ร่าง- ประกาศ เทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 5 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เทศบาลตำบลจุน -ร่าง- ประกาศ เทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 5 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคลิก ==> download

ท่านใดต้องการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นต่อร่างดังกล่าว สามารถส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ที่ tambonjun@gmail.com หรือโทร 054 421 412 ต่อ 18 fax : 054 421 400 หรือแจ้งที่ศูนย์รับแจ้งเรื่องหน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลจุน และกล่องรับความคิดเห็น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจุน


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 โครงการ

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 โครงการ รายละเอียด คลิก ==> Download


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ

ประกาศเทศบาลตำบลจุน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจัดซื้อจัดจ้าง โรงสำหรับพักคัดแยกขยะ จำนวน 20 ชุด รายละเอียด คลิก ==>Download


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

วันวิสาขบูชา

ประวัติวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางศาสนา

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีไหนมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็นวันเพ็ญเดือน 7 เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกันคือเป็นวัน ประสูตร ตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเหตุการณ์ต่างๆ นี้ได้เกิดขึ้นในวันเดียวกันคือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (ต่างปีกัน)

วิสาขบูชา ย่อมาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ

พุทธประวัติเหตุการณ์ที่เกิดในวันวิสาขบูชา

พระนางสิริมหามายาพระมเหสีของพระเจ้าพระเจ้าสุทโธทนะศากยราชา ทรงพระครรภ์ได้ 10 เดือนก็มีความประสงค์อยากจะ กลับไปประสูติพระราชบุตรที่บ้านเกิดของพระองค์ยังเมืองเทวทหะแต่ระหว่างทางเกิดเจ็บพระครรภ์ ผู้ตามเสด็จจึงจัดที่พักใต้ร่มไม้ สาละถวาย พระนางสิริมหามายาจึงประสูติโอรส ณ ใต้ร่มไม้สาละ โดยที่พระหัตถ์จับกิ่งสาละประทับยืน เมื่อประสูตรแล้ว พระโอรสเดินได้ 7 ก้าว
ก็มีดอกบัวมารองรับพระบาทไว้

เจ้าชายสิทธัตถะเมื่อทรงเมื่ออายุได้ 35 พรรษา ก็ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ริ่มฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา หลังจากผนวชได้ 6 ปี โดยปัจจุบันสถานที่นั้นเรียกว่า พุทธคยา และหลังจากตรัสรู้แล้วทรงประกาศพระพุทธศาสนาขึ้น ทรงเผยแพร่หลักธรรมคำสอนไปในที่ต่างๆ ทั่วชมพูทวีปเป็นเวลา 45 ปี พระพุทธศาสนาได้ขยายและเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง จนเมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา ก็เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ทั้ง 3 เหตุการณ์นับว่ามีความสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา และเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งเพราะเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นในวันเดียวกัน แต่ห่างกันหลายสิบปี ไม่เพียงเท่านั้น วันวิสาขบูชายังถูกกำหนดให้เป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติคือ "วันสำคัญของโลก" ( Vesak Day )

กิจกรรมในวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และไม่แต่เพียงคนไทยเท่านั้นชาวพุทธทั่วโลกก็ให้ความสำคัญกับวันนี้ เพราะเป็นวันที่เราจะได้ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลักธรรมคำสอนต่างๆ ที่ท่านได้เคยสอนไว้ พุทธศาสนิกชนจะพร้อมใจกันเข้า วันทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวานถวายสังฑทาน และฟังเทศ เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิต ในวันนี้หลายๆ คนถือเป็นวันดีได้ถือศีล
เข้าวัดปฏิบัติธรรมสร้างบารมีให้กับตัวเอง และเป็นการสะสมผลบุญให้กับชีวิตตนเองด้วยปัจจุบันคนเราเข้าวัดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะวันรุ่น เพราะมีการจัดกิจกรรม เป็นแรงจูงใจให้คนเข้าวัดมากขึ้นเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมา ได้ทราบเหตุผลว่าการเข้าวัดทำบุญมีประโยชน์กับเราอย่างไร
ทำไมผู้ใหญ่หรือคนรุ่นเก่าๆ ถึงชักชวนให้เราเข้าวัดกัน เมื่อเรารู้เหตุผลและได้ลองสัมผัสกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวัดแล้วครั้งต่อไปเด็กๆ ก็อยากจะเข้ามาวัดเอง

ข้อมูลจาก www.dra.go.th


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด คลิก ==> Download


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ 5-0003 สายซอย 5 จากจุดเดิมถึงอ่างห้วยเคียน หมู่ที่ 5 ตำบลจุน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลจุนอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ 5-0003 สายซอย 5 จากจุดเดิมถึงอ่างห้วยเคียน หมู่ที่ 5 ตำบลจุน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลจุนอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด คลิก ==> Download


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ รายละเอียดดังนี้

  1. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 1 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก==> Download
  2. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 4 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก==> Download
  3. โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 5 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก==> Download
  4. โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก==> Download
  5. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเก ศูนย์กลาง ถึงลำห้วยจุน หมู่ที่ 16 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก==> Download

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเปลี่ยน ศรีธนะ ถึงบ้านนายสนิท ต่อมดวงแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก ==> Download

2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก ==> Download

3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 7 ถนนทางเข้ารพ.สต.ศรีมาลัย หมู่ที่ 12 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก ==> Download

4. โครงการปรับปรุงถนนฉาบผิว Slurry Seal Type 2  ซอย 5 สายณาปนสถาน หมู่ที่ 8 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก ==> Download


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงฝายแบ่งน้ำ ลำห้วยจุน หมู่ที่ 17 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ประกาศเทศบาลตำบลจุน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงฝายแบ่งน้ำ ลำห้วยจุน หมู่ที่ 17 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก ==> Download


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น