ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านศรีมาลัย หมู่ที่ 12 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านศรีมาลัย หมู่ที่ 12 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก <<Download>>


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 12 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา จำนวน 1 โครงการ

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 12 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา จำนวน 1 โครงการ รายละเอียด คลิก <<Download>>


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ โครงการรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมใบมีดดันดินและผานบุกเบิก จำนวน 1 ชุด รายละเอียด คลิก <<Download>>


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลจุน(-ร่างประกาศ-) เรื่องประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด คลิก <<Download>>

ท่านใดต้องการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นต่อร่างดังกล่าว (27 สิงหาคม 2564 ถึง 1 กันยายน 2564) สามารถส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ที่ 5560201@dla.go.th , tambonjun@gmail.com หรือ โทร 054 421 412 ต่อ 18 fax : 054 421 400 หรือแจ้งที่ศูนย์รับแจ้งเรื่องหน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลจุน และกล่องรับความคิดเห็น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจุน หรือคลิก ==>ช่องทางรับฟังความคิดเห็น


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า

ประกาศเทศบาลตำบลจุน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า รายละเอียด คลิก <<Download>>


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ

  1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 4 หมู่ที่ 5 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียดคลิก ==> <Download>
  2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.สายบ้านนางเพ็ญ อุ่นเรือน ถึงบ้านนางบัวหอม คันธิ หมู่ที่ 3 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียดคลิก ==> <Download>
  3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 6 เชื่อม ซอย 9 หมู่ที่ 6 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียดคลิก ==> <Download>
  4. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ที่ 7 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียดคลิก ==> <Download>
  5. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ที่ 9 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียดคลิก ==> <Download>
  6. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายบ้านนายไฝ ไชยมงคล ถึงลำห้วยร่องดู่ หมู่ที่ 10 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียดคลิก ==> <Download>
  7. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายบ้านนายเลื่อน คำเหม็ง ถึง บ้านนายศรีคำ  ไชยมงคล หมู่ที่ 11 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียดคลิก ==> <Download>
  8. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 3 หมู่ที่ 14 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียดคลิก ==> <Download>
  9. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 9 หมู่ที่ 15 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียดคลิก ==> <Download>

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

Big Cleaning Day

วันศุกร์ที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลจุน, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลจุน, พนักงานเทศบาล, พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรจุน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day และ กิจกรรม การบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ในพื้นที่ หมู่ 1 ,10 ,11 โดยกิจกรรมมีดังนี้ เก็บขยะสองข้างทาง, ให้คำแนะนำในการคัดแยกขยะ, กิจกรรมรับบริจาคขยะ และ จัดทำจุดคัดแยกขยะในครัวเรือนให้แก่ผู้สูงอายุและ ผู้พิการในพื้นที่ทั้งสามหมู่บ้าน


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา จำนวน 3 โครงการ


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ มุงหลังคาทางเดินพร้อมเทคอนกรีตทางเดินโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลจุน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ มุงหลังคาทางเดินพร้อมเทคอนกรีตทางเดินโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน ประจำปี 2564 รายละเอียด คลิก ==> download


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง | แสดงความเห็น

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ภายใต้การ อำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยนายสันติ ศรีธนะ ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี, นายบุญศรี ไชยมงคล ตำแหน่งประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล,ผู้อำนวยการกองคลัง, หัวหน้าสำนักปลัด, หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย, พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรจุน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ อสม. หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 17 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ถนนสะอาดน่ามอง ตามโครงการถนนตำบลจุนสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ถนนสายหลัก หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 17 โดยกิจกรรมมีดังนี้ เก็บขยะบริเวณสองข้างทาง, ให้คำแนะนำในการ คัดแยกขยะ, กิจกรรมบริจาคขยะ, จัดทำจุดคัดแยกขยะในครัวเรือน ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการด้วย


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น