เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลจุน

  • เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562 <<Download>>
  • เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2562 <<Download>>
  • เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสนัขและแมว พ.ศ. 2562 <<Download>>
  • เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 <<Download>>
  • เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. 2557 <<Download>>
  • เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ. 2557 <<Download>>
  • เทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557 <<Download>>