คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ ==>คลิก

คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ

กรณีปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน  ที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาล      (download)

การปลูกสร้างอาคาร บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ให้ไปติดต่อยื่นคำขอให้ที่กองช่างพร้อมหลักฐาน ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ขออนุญาตพร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิที่ดิน ขนาดเท่าของจริง จำนวน 2 ฉบับ

4. ในกรณีไม่ได้ปลูกสร้างบนที่ดินของตนเองต้องมีหนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ยินยอม (เจ้าของที่ดิน) จำนวน 2 ฉบับ และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)

5. กรณีที่ดินติดจำนองกับธนาคารให้ผู้ขออนุญาตขอรับเอกสารรับรองจากธนาคาร

6. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน

7. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างผนังร่วมกัน

8. สำเนาหนังสือสัญญาเช่าที่ดิน

9. ใบรับรองพร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตาม พ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรม  พ.ศ.2505

10. ใบรับรองพร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมตาม พ.ร.บ.สถาปัตยกรรม  พ.ศ.2508

11. ใบรับรองการควบคุมงานพร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

12. แผนผังบริเวณแสดงที่ตั้งอาคารโดยสังเขป จำนวน  1 ชุด

13. แบบแปลนและรายการประกอบแบบก่อสร้าง รายการคำนวณ จำนวน 5 ชุด

14. แบบ ทร.9 (ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน) 1 ฉบับ

เอกสารในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แบบบ้านบริการประชาชน , แบบบ้านมาตรฐานบ้านพักอาศัยทั่วไป อาคารพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร ให้ใช้ เอกสารลำดับที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 12 , 14

** สำหรับแบบบ้านบริการประชาชน เพื่อนำไปสำเนา  สามารถขอเอกสารได้ที่กองช่าง

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

1. ก่อสร้างอาคาร     ใบละ  20  บาท

2. ดัดแปลงอาคาร    ใบละ  10  บาท

3. รื้อถอนอาคาร      ใบละ  10  บาท

4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย    ฉบับละ  10  บาท

5. ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้  ฉบับละ  20 บาท

6. ใบรับรอง    ฉบับละ 10 บาท

7. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 5 บาท

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต

1. ใบอนุญาตก่อสร้าง      ฉบับละ  20  บาท

2. ใบอนุญาตดัดแปลง     ฉบับละ  10  บาท

3. ใบอนุญาตรื้อถอน       ฉบับละ  10  บาท

4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย   ฉบับละ  10  บาท

ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน

-          อาคารซึ่งสูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือไม่เกิน 12 เมตร ตารางเมตรละ 0.50 บาท

-          อาคารซึ่งสูงเกิน 2 ชั้น ไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12  เมตร แต่ไม่เกิน 15  เมตร ตารางเมตรละ 2.00 บาท

-          อาคารซึ่งสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15  เมตร ตารางเมตรละ 4.00 บาท

-          พื้นที่จอดรถ,ทางเข้าออก เมตรละ 0.50 บาท

-          เขื่อน,รั้ว,ทางระบายน้ำ เมตรละ 1.00

-          พื้นที่ป้าย เมตรละ 4.00 บาท

สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจุน ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนต่อเติมหรือการเคลื่อนย้าย อาคารต่าง ๆ ในเขตเทศบาล โปรดติดต่อขออนุญาตก่อนดำเนินการ

การร้องเรียนเรื่อง ที่อยู่ในความดูแลของกองช่าง

(การปรับปรุงถนน ซ่อมถนนชำรุด แก้ไขไฟฟ้าสาธารณะ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ท่อระบายน้ำอุดตัน ขุดลอกคู คลอง การก่อสร้างอาคาร ฯลฯ)

เอกสาร

  • ใบคำร้องแจ้งเรื่องที่ร้องเรียนหรือได้รับความเดือดร้อน พร้อมระบุสถานที่และความประสงค์ให้แก้ไข และลงลายมือชื่อ และให้ครบ    ( download จากเมนู download) หรือขอรับได้จากสำนักงานเทศบาล
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • บัญชีรายชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์หรือสำเนาบันทึกประชาคมหมู่บ้าน
  • หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินในจุดที่ขอรับการสนับสนุน (ถ้ามี)
  • หนังสือยินยอมของที่ดินข้างเคียง
  • ภาพถ่าย (จุดที่ต้องการรับกาสนับสนุน)