คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ ==>คลิก

 1. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ==> คลิก
 2. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ ==> คลิก
 3. การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน ==> คลิก
 4. บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ==> คลิก
 5. การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ==> คลิก
 6. การขอเลขที่บ้าน ==> คลิก
 7. การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว ==> คลิก
 8. การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20 ==> คลิก
 9. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ ==> คลิก
 10. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง ==> คลิก
 11. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ ==> คลิก
 12. การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง ==> คลิก
 13. การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม ==> คลิก
 14. การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ==> คลิก
 15. การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13 ==> คลิก
 16. การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด ==> คลิก
 17. การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย ==> คลิก
 18. การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย ==> คลิก
 19. การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ ==> คลิก
 20. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย ==> คลิก
 21. การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499 ==> คลิก
 22. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ==> คลิก
 23. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต ==> คลิก
 24. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง ==> คลิก
 25. การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน ==> คลิก
 26. การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ -ตายหรือจำหน่าย- ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง ==> คลิก
 27. การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น ==> คลิก
 28. การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน ==> คลิก
 29. การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง ==> คลิก
 30. การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์ ==> คลิก
 31. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด ==> คลิก
 32. การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน ==> คลิก
 33. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น ==> คลิก
 34. การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ ==> คลิก
 35. การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร ==> คลิก
 36. การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ ==> คลิก
 37. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น ==> คลิก
 38. การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ ==> คลิก
 39. การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน ==> คลิก
 40. การรับแจ้งการย้ายเข้า ==> คลิก
 41. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด ==> คลิก
 42. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ ==> คลิก
 43. การรับแจ้งการย้ายปลายทาง ==> คลิก
 44. การรับแจ้งการย้ายออก ==> คลิก
 45. การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง ==> คลิก
 46. การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม ==> คลิก
 47. การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า ==> คลิก
 48. การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน ==> คลิก
 49. การออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติ หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย ==> คลิก
 50. การออกหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติ หรือขอกลับคืนสัญชาติ ==> คลิก
 51. การขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวทั่วไป ==> คลิก
 52. การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ==> คลิก
 53. การขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสำหรับคนไทยพลัดถิ่น ==> คลิก
 54. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ==> คลิก
 55. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ==> คลิก
 56. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ==> คลิก
 57. การขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง ==> คลิก
 58. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ==> คลิก
 59. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ==> คลิก
 60. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 ==> คลิก
 61. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 ==> คลิก
 62. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 ==> คลิก
 63. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 ==> คลิก
 64. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ==> คลิก
 65. การแจ้งขุดดิน ==> คลิก
 66. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ==> คลิก
 67. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ==> คลิก
 68. การแจ้งถมดิน ==> คลิก
 69. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ==> คลิก
 70. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ==> คลิก
 71. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี ==> คลิก
 72. การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี ==> คลิก
 73. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ==> คลิก
 74. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ==> คลิก
 75. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ==> คลิก
 76. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ==> คลิก
 77. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ==> คลิก
 78. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป ==> คลิก
 79. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล ==> คลิก
 80. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ==> คลิก
 81. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป ==> คลิก
 82. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล ==> คลิก
 83. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ==> คลิก
 84. การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ==> คลิก
 85. การรับชำระภาษีป้าย ==> คลิก
 86. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ==> คลิก
 87. การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ ==> คลิก
 88. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ==> คลิก
 89. การแจกเบี้ยผู้สูงอายุผู้พิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ พ.ศ.2552 ==> คลิก