ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม เทศบาลตำบลจุน

สำนักปลัดเทศบาล

  • กิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา คลิก ==> ลิงค์
  • วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 งานสาธารณสุขเเละส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการจัดเก็บเเละรับซื้อขยะ โรงสำหรับพักคัดเเยกขยะ คลิก ==>ลิ้งค์

กองการศึกษา

  • กิจกรรมเช้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน  ผู้อำนวยการและคณะครูให้ความรู้เรื่องการรณรงค์การป้องกันยาเสพติด  เนื่องในวันยาเสพติดโลก คลิก ==> ลิ้งค์

กองช่าง

  • กองช่างเทศบาลตำบลจุนร่วมกับคณะกรรมการระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสร้อยศรีเข้าดำเนินการตรวจสอบซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาบาดาล บ้านสร้อยศรี หมู่ที่ 7 ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ คลิก ==> ลิ้งค์