ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายสุภชัย ศูนย์กลาง
นายกเทศมนตรีตำบลจุน 054421412 ต่อ 14
นายจุฬารักษ์ ศรีธนะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลจุน โทร 0 5442 1412 ต่อ 14
นายสันติ ศรีธนะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลจุน โทร 0 5442 1412 ต่อ 14
นายยงยุทธ จิระ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร 0 5442 1412 ต่อ 14
นายพรชัย พระวิสัตย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร 0 5442 1412 ต่อ 14

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ
ปลัดเทศบาลตำบลจุน 054421412 ต่อ 17
นางนฤมล มูลเมือง
หน.ฝ่ายปกครอง รก.
หัวหน้าสำนักปลัด
054421412 ต่อ 13
นางนรรจกร คำตั๋น
ผู้อำนวยการกองคลัง 054421412 ต่อ 18
นางนฤมล มูลเมืองหัวหน้าฝ่ายปกครอง 054421412 ต่อ 13
นางอัญชิษฐา
ไชยมงคล
หัวหน้าฝ่ายอำนายการ 054421412 ต่อ 13

ฝ่ายบริหารงานคลัง
นางนงนภัส สีสัน
หัวหน้าฝ่าย
พัฒนารายได้
054421412 ต่อ 18
นายทรงกฎ ใจเฉลา
ผู้อำนวยการกองช่าง 054421412 ต่อ 15
นายณัฐวุฒิ พุทธวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
054421412 ต่อ 11
นายเอกวาริน สะสาง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา 054421412 ต่อ 15
นางพัสตราภรณ์
ทองเหลือ

หัวหน้าฝ่ายบริหาร
การศึกษา
054421412 ต่อ 11
นางสาวรุ่งนภา ผัดดี
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 054421412 ต่อ 11
นายนเรศ อภัยลุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน
054421412 ต่อ 11