ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายสุภชัย ศูนย์กลาง
นายกเทศมนตรีตำบลจุน 054421412 ต่อ 14
นายจุฬารักษ์ ศรีธนะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลจุน โทร 0 5442 1412
นายสันติ ศรีธนะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลจุน โทร 0 5442 1412
นายยงยุทธ จิระ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร 0 5442 1412
นายพรชัย พระวิสัตย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร 0 5442 1412

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

ว่าที่ร้อยตรีทูล จักรคำ
ปลัดเทศบาลตำบลจุน 054421412 ต่อ 17
นางกัลยา จันทร์นวล
หัวหน้าสำนักงานปลัด 054421412 ต่อ 13
นางนรรจกร คำตั๋น
ผู้อำนวยการกองคลัง 054421412 ต่อ 18
นางนฤมล มูลเมืองหัวหน้าฝ่ายปกครอง 054421412 ต่อ 13
นางสิริวัลย์ ศรีนวลหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 054421412 ต่อ 13
น.ส.ทิญาภร อินต๊ะ
หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานคลัง
054421412 ต่อ 18
-ว่าง-
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้
นายทรงกฎ ใจเฉลา
ผู้อำนวยการกองช่าง 054421412 ต่อ 15
นายณัฐวุฒิ พุทธวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
054421412 ต่อ 11
นายเอกวาริน สะสาง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา 054421412 ต่อ 15
-ว่าง-
หน.ฝ่ายแบบแผน
และก่อสร้าง
นางพัสตราภรณ์
ทองเหลือ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
การศึกษา
054421412 ต่อ 11
-ว่าง-
หน.ฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นายนเรศ อภัยลุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน
054421412 ต่อ 11