ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ เทศบาลตำบลจุน

ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ เทศบาลตำบลจุน
เทศบาลตำบลจุนมีแนวคิดจัดสร้างจุดพักขยะ เมื่อปี 2561 เป็นสถานที่รวบรวมขยะ คัดแยกขยะ อัดก้อนขยะ เป็นจุดจำหน่ายขยะ ที่อัดก้อนแล้ว รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ เรื่องการจัดการขยะ ปี งบประมาณ 2565-2566 จัดทำแผนดำเนินการสร้างอาคารพักขยะในระดับตำบล ให้ขยายใหญ่ขึ้น เพื่อจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการขยะให้ครบวงจร