ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ศูนย์เรียนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านค้างหงษ์

ศูนย์เรียนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านค้างหงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลจุน

ผู้ดูแลศูนย์/หัวหน้าศูนย์ นายบุญมี คุณารูป เบอร์ติดต่อ 08-4373-1957

เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร การทำเกษตรผสมผสาน การทำปุ๋ยหมัก การทำอาหารโค จากฟางข้าว เพื่อลดการเผาการทำฟางหมัก


ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเมล็ดข้าวบ้านสร้อยศรีพัฒนา

ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเมล็ดข้าวบ้านสร้อยศรีพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลจุน

ผู้ดูแลศูนย์/หัวหน้าศูนย์ นายหลั่น พระวิสัตย์ เบอร์ติดต่อ 08-1777-6039

เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ผลิตปุ๋ยหมัก แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นโรงสีข้าวบริการ

ข้าวคุณภาพต้องข้าวหอมสร้อยศรี ข้าวไร่เบอรี่ ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวมะลิแดง ข้าวเหนียวดำ

ติดต่อ 093-137-1759
Line: jachanya


ศูนย์พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร (ศพก.) นายโพ รักสัตย์

ศูนย์พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร (ศพก.) นายโพ รักสัตย์ บ้านร่องดู่ หมู่ที่ 10 ตำบลจุน

ผู้ดูแลศูนย์/หัวหน้าศูนย์ นายโพ รักสัตย์ เบอร์ติดต่อ 09-0992-0643

เป็นศูนย์เรียนรู้ในการปลูกไม้ผล ผสมผสาน การเลี้ยงไส้เดือน เก็บเมล็ดพันธุ์อินทรีย์