บุคลากรโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลจุน

บุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุน

นายนเรช อภัยลุนตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายสุรพันธ์ุ สุวรรณศักดิ์ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวพรภวิษย์ ทองเอกตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวยุพา  บัวธนะตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางพิชญ์นาฎ ชาญประเสริฐตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางยุพิน คำป๋าตำแหน่ง ครู
นางสาวขนิษฐา ธุรการตำแหน่ง ครู
-ว่าง-ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
-ว่าง- ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย