สินค้าชุมชน/สินค้า Otop

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือเรียกชื่อย่อๆว่า โอทอป (OTOP)

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อมากระตุ้นธุรกิจประกอบการที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น

ข้าวหอมสร้อยศรี

ชื่อสินค้า
OTOP
ข้าวหอมสร้อยศรี
ประเภทสินค้าอาหาร
จัดจำหน่ายวิสาหกิจชุมชนเมล็ดข้าวบ้านสร้อยศรีพัฒนา
เบอร์โทร093-137-1759
ที่อยู่ บ้านสร้อยศรีพัฒนา ม.16 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150

กล้วยกรอบจันทร์ดี

ชื่อสินค้า OTOPกล้วยกรอบจันทร์ดี
ประเภทสินค้าอาหาร
จัดจำหน่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปขนมขบเคี้ยว
เบอร์โทร 084-687-8478
ที่อยู่ 78/1 ห้วยกั้ง ม.1 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150

ปุ๋ยอินทรีย์

ชื่อสินค้า OTOPปุ๋ยอินทรีย์
ประเภทสินค้าของใช้การเกษตร
จัดจำหน่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านร่องดู่
เบอร์โทร087-619-4278
ที่อยู่107 ม.10 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150

ผักและผลไม้ Organic

ชื่อสินค้า OTOPผักและผลไม้ Organic
ประเภทสินค้า อาหาร
จัดจำหน่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านร่องดู่
เบอร์โทร 087-619-4278
ที่อยู่107 ม.10 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150

หวานดีบ้านดอนมูล

ชื่อสินค้า OTOPหวานดีบ้านดอนมูล
ประเภทสินค้าเครื่องดิ่ม
จัดจำหน่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรหวานดี
เบอร์โทร 084-371-9459
ที่อยู่11 ม.5 บ้านดอนมูลต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150

ถั่วทอดสมุนไพร

ชื่อสินค้า OTOP ถั่วทอดสมุนไพร
ประเภทสินค้าอาหาร
จัดจำหน่าย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปขนมขบเคี้ยว
เบอร์โทร 084-687-8478
ที่อยู่ 78/1 ห้วยกั้ง ม.1 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150