รายงาน ภาษี

  • รายงานสรุปผลการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563 <Download>
  • รายงานสรุปผลการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 <Download>