กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น

ระเบียบข้าราชการท้องถิ่น

การจัดตั้ง

การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

ด้านอื่นๆ

งานผังเมืองและที่เกี่ยวข้อง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เทศบัญญัติเทศบาล