ประกาศเทศบาลตำบลจุน

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและการลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราขการเพื่อประชาชนตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร รายละเอียด คลิก ==> Download

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลจุน (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) รายละเอียด คลิก ==> Download


ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) รายละเอียด คลิก ==> Download (แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566)


ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้านการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ รายละเอียด คลิก ==> Download


ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 - 2565 รายละเอียด คลิก ==> Download


ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินถมดิน รายละเอียด คลิก ==> Download