ประกาศเทศบาลตำบลจุน

  • ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลจุน (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) รายละเอียด คลิก == Download
  • ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) รายละเอียด คลิก == Download (แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566)