การบริหารจัดการน้ำตำบลจุน

  • ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจลิขิตชุมชน
  • แนวทางการพัฒนา : พัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ เพื่อประชาชน
  • พันธกิจ : พัฒนาแหล่งน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
  • ความเชื่อมโยง : ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

แผนที่ประกอบการบริหารจัดการน้ำตำบลจุน

11

หน่วยงานที่ร่วมให้ความรู้ ส่งเสริม รวมทั้งสนับสนุนเทศบาลตำบลจุน 1. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา 2. มหาวิทยาลัยพะเยา