การดำเนินการตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ผู้บริหารของเทศบาลตำบลจุนได้มีการใช้ดุลยพินิจมอบหมายงาน ในการตัดสินใจ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อลดขั้นตอนในการให้บริการสาธารณะ เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ตัวอย่างเช่น

  • การมอบหมายให้คอยระวังชี้แนวเขตและรับรองเขตที่ดิน รายละเอียดคลิก Download
  • การแต่งตั้งพนักงานทางหลวงท้องถิ่นสำหรับทางหลวงท้องถิ่น ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 500/2560 เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงท้องถิ่น รายละเอียด คลิก Download