การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และมีการจัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น การรับเรื่องร้องเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชน