การดำเนินการตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เทศบาลตำบลจุนมีการจัดทำช่องทางการรับฟังเรื่องร้องเรียน ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก ทั้งการจัดทำชองทาง ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลจุน การจัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเว็บไชต์เทศบาลตำบลจุนเพื่อความสะดวกของประชาชน