การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้