การดำเนินการตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลจุนได้จัด คณะกรรมการเพื่อเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563)