การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลจุน chun.go.th โดยได้ติดตั้ง banner ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ไว้หน้าเว็บไซต์ของเทศบาล และได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้างที่เว็บไชต์เทศบาลตำบลจุน โดยมีการ ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง