การจัดการความเสี่ยงการทุจริต


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยเทศบาลตำบลจุนได้กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนี้


การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน


รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต