การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี
    - การประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี 2563
    - การประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี 2562