รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ

รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำปี 2567


รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำปี 2566


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำปี 2565


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  รายไตรมาส