E-service

  • ระบบแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลจุน


  • ช่องทางแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของเทศบาลตำบลจุน


  • ช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจุนผ่านทางช่องทางออนไลน์ (ข้อมูลของท่านจะเป็นความลับ)


  • ช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนทั่วไป


  • กล่องข้อความถามตอบ