E-service

แจ้งปัญหาผ่าน Traffy Fondue

คู่มือ แจ้งปัญหาผ่าน Traffy Fondue


  • ระบบแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลจุน

  • ระบบแจ้งขอรับการสนับสนุน ในเขตพื้นที่ตำบลจุน
  • ระบบแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

  • ช่องทางแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของเทศบาลตำบลจุน

  • ช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจุนผ่านทางช่องทางออนไลน์ (ข้อมูลของท่านจะเป็นความลับ)

  • ช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนทั่วไป