มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน และการดำเนินการตามมาตรการ

ผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลตำบลจุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลจุน ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 72.40 มีระดับผลการประเมิน C โดยมีคะแนน ตามตัวชีวัดดังรูป


จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของเทศบาลตำบลจุน จาก 3 แบบวัด คือ

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด คือ

ลำดับตัวชี้วัดคะแนน
1.การปฏิบัติหน้าที่97.51
2.การแก้ไขปัญหาการทุจริต97.49
3.การใช้อำนาจ97.41
4.การใช้งบประมาณ97.15
5.การใช้ทรัพย์สินของราชการ92.31
6.ประสิทธิภาพการสื่อสาร81.29
7.การปรับปรุงการทำงาน75.49
8.การเปิดเผยข้อมูล72.06
9.คุณภาพการดำเนินงาน71.39
10.การป้องกันการทุจริต31.25
ตารางแสดงคะแนนรายตัวชี้วัด

ตามคะแนนตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด EIT OIT ซึ่งมีการหาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนเพื่อหาแนวทางแก้ไขเพื่อสามารถพัฒนาไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน ให้มีผลการประเมินในปีถัดไปที่ดีขึ้น

ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน

1) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง

2) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้ประชาชนเข้าถึงสื่ออย่างชัดเจน

3) มีพื้นที่เว็บไซต์ไม่เพียงพอต่อการนำเข้าข้อมูลจึงต้องใช้การเชื่อมโยงลิงค์จาก ผู้ให้บริการฟรีพื้นที่ข้อมูล (Cloud) แนวทางแก้ไขโดยการขยายพื้นที่เว็บไซต์ Web Hosting ให้เพียงพอสำหรับการนำเข้าข้อมูลเพื่อบริการตามภารกิจและนำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการให้เว็บไซต์มีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน ไปจนถึงพัฒนาให้เป็นมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน ซึ่งมีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) หน่วยงานต้องรักษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยมีการประชาสัมพันธ์ การกำหนดหน้าที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานให้ชัดเจน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ เทศบาลตำบลจุนพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้

1) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยกระจายการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลอย่างเทาเทียมและตามภาระหน้าที่ที่ปฏิบัติ รวมถึงการเรียนรู้งานให้สามารถทดแทนการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง และมีการประชาสัมพันธ์ในสื่อด้านอื่นๆที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ โดยการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพ

3) การปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก


แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสามารถเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม เทศบาลตำบลจุนจึงควรดำเนินการดังนี้การ

1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง

2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

3) มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ