มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน และการดำเนินการตามมาตรการ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

  1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลตำบลจุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลจุน ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2564 จำนวน 94.59 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA มีระดับผลการประเมิน A โดยมีคะแนน ตามตัวชี้วัดดังรูป

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดัง

ตัวชี้วัดคะแนน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
1.การปฏิบัติหน้าที่
96.89
2.การแก้ไขปัญหาการทุจริต95.86
3.การใช้อำนาจ95.81
4.การใช้งบประมาณ95.63
5.การใช้ทรัพย์สินของราชการ95.46
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
6.ประสิทธิภาพการสื่อสาร
95.22
7.การปรับปรุงการทำงาน93.78
8.การเปิดเผยข้อมูล93.75
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
9.คุณภาพการดำเนินงาน
93.44
10.การป้องกันการทุจริต92.82

ตามคะแนนตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด EIT OIT ซึ่งมีการหาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนเพื่อหาแนวทางแก้ไขเพื่อสามารถพัฒนาไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน ให้มีผลการประเมินในปีถัดไปที่ดีขึ้น

ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน

1) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง

2) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้ประชาชนเข้าถึงสื่ออย่างชัดเจน

3) มีพื้นที่เว็บไซต์ไม่เพียงพอต่อการนำเข้าข้อมูลจึงต้องใช้การเชื่อมโยงลิงค์จาก ผู้ให้บริการฟรีพื้นที่ข้อมูล (Cloud) แนวทางแก้ไขโดยการขยายพื้นที่เว็บไซต์ Web Hosting ให้เพียงพอสำหรับการนำเข้าข้อมูลเพื่อบริการตามภารกิจและนำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการให้เว็บไซต์มีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน ไปจนถึงพัฒนาให้เป็นมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้

จากประเมินตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อคำถามทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่

1. แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า การดำเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น  และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน
2. แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียด วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือ วิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ เป็นต้น
3. แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน โดยควรแสดงอย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคนให้ชัดเจน ในกรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจำ
4. เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
5. พึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน การให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหน่วยงานของท่านมากขึ้น
6. เพิ่มการกำกับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง
7. ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อื่นว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่กำหนดมากน้อยเพียงใด
8. เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
9. พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม
10. เพิ่มมาตรการกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการทำงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
11. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น
12. เพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง
13. เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลจุน ดังนี้

ผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลตำบลจุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลจุน ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 72.40 มีระดับผลการประเมิน C โดยมีคะแนน ตามตัวชีวัดดังรูป


จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2564 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของเทศบาลตำบลจุน จาก 3 แบบวัด คือ

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด คือ

ลำดับตัวชี้วัดคะแนน
1.การปฏิบัติหน้าที่97.51
2.การแก้ไขปัญหาการทุจริต97.49
3.การใช้อำนาจ97.41
4.การใช้งบประมาณ97.15
5.การใช้ทรัพย์สินของราชการ92.31
6.ประสิทธิภาพการสื่อสาร81.29
7.การปรับปรุงการทำงาน75.49
8.การเปิดเผยข้อมูล72.06
9.คุณภาพการดำเนินงาน71.39
10.การป้องกันการทุจริต31.25
ตารางแสดงคะแนนรายตัวชี้วัด

ตามคะแนนตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด EIT OIT ซึ่งมีการหาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนเพื่อหาแนวทางแก้ไขเพื่อสามารถพัฒนาไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน ให้มีผลการประเมินในปีถัดไปที่ดีขึ้น

ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน

1) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง

2) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้ประชาชนเข้าถึงสื่ออย่างชัดเจน

3) มีพื้นที่เว็บไซต์ไม่เพียงพอต่อการนำเข้าข้อมูลจึงต้องใช้การเชื่อมโยงลิงค์จาก ผู้ให้บริการฟรีพื้นที่ข้อมูล (Cloud) แนวทางแก้ไขโดยการขยายพื้นที่เว็บไซต์ Web Hosting ให้เพียงพอสำหรับการนำเข้าข้อมูลเพื่อบริการตามภารกิจและนำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการให้เว็บไซต์มีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน ไปจนถึงพัฒนาให้เป็นมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน ซึ่งมีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) หน่วยงานต้องรักษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยมีการประชาสัมพันธ์ การกำหนดหน้าที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานให้ชัดเจน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ เทศบาลตำบลจุนพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้

1) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยกระจายการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลอย่างเทาเทียมและตามภาระหน้าที่ที่ปฏิบัติ รวมถึงการเรียนรู้งานให้สามารถทดแทนการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง และมีการประชาสัมพันธ์ในสื่อด้านอื่นๆที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ โดยการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพ

3) การปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก


แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสามารถเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม เทศบาลตำบลจุนจึงควรดำเนินการดังนี้การ

1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง

2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

3) มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน