มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน และการดำเนินการตามมาตรการ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หลักการประเมิน

          แนวคิด “Open to  Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก “เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน

          ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินปฏิบัติเพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84 ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ต่อไป

เครื่องมือในการประเมิน

          เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ดังนี้

          1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

                   เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

          2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

          เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน

          3. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

          เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุURL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานการบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต)

หลักเกณฑ์การประเมินผล

1. การประมวลผลคะแนน

การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้

2. คะแนนและระดับผลการประเมินผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้


3. ผลการประเมินตามเป้าหมาย

          แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในปีงบประมาณ 2566 ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80


ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลจุน

คะแนนภาพรวมหน่วยงาน เทศบาลตำบลจุน  :  90.97   คะแนน ระดับผลการประเมิน A

เทศบาลตำบลจุน ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน และระบุประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข  โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ รวมถึงการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ผลการประเมินจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน

ตัวชี้วัดคะแนน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
1. การปฏิบัติหน้าที่
96.55
2. การใช้งบประมาณ94.18
3. การใช้อำนาจ95.78
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ93.23
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต94.67
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
6. คุณภาพการดำเนินงาน
84.53
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร81.37
8. การปรับปรุงการทำงาน80.64
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
9. การเปิดเผยข้อมูล
89.29
10. การป้องกันการทุจริต100.00

ข้อเสนอแนะของหน่วยประเมิน

ระดับ A :

          หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับที่ดี ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยู่ที่ 90.97 คะแนน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

           หน่วยงาน เทศบาลตำบลจุน ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1. การปฏิบัติหน้าที่ ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะใน

                    (I 19) บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หน่วยงานควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

                    (I 20) บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

                    (I 23) บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้อง หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

          หน่วยงาน เทศบาลตำบลจุน ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.คุณภาพการดำเนินงาน ที่ดีพอประมาณ ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 8.การปรับปรุงการทำงานซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะใน

                    (E 11) การปรับปรุงคุณภาพและการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ดีขึ้น หน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดำเนินงานของหน่วยงาน

                    (E 12) การปรับปรุงวิธีการและการสำรวจความพึงพอใจของขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น หน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน

                    (E 14) การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก o33) ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

หน่วยงาน เทศบาลตำบลจุน ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้

      ตัวชี้วัดที่  9 การเปิดเผยข้อมูล

          (O 20) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          –  ไม่ปรากฎปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

          –  มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

*หมายเหตุ หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หน่วยงานต้องระบุว่า “ไม่มี” โดยห้ามตัดหัวข้อ

          (O 23) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

         –  ไม่มีสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมีนาคม

         –  มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยข้อมูลเป็นรายเดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

*หมายเหตุ (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)

          (O 28) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

         –  ไม่ปรากฎปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

         –   มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

*หมายเหตุ หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หน่วยงานต้องระบุว่า “ไม่มี” โดยห้ามตัดหัวข้อ

แนวทางการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของหน่วยประเมิน

ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

           หน่วยงาน เทศบาลตำบลจุน จะดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในตัวชี้วัดที่

          (I 19) บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

แนวทางการพัฒนา

เทศบาลตำบลจุนมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานในการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

           (I 20) บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง

แนวทางการพัฒนา

เทศบาลตำบลจุนมีการจัดทำขั้นตอนและวิธีการในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

          (I 23) บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้อง

แนวทางการพัฒนา

เทศบาลตำบลจุนได้ระบุขั้นตอน วิธีการและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง

ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

          เทศบาลตำบลจุน จะดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 8. การปรับปรุงการทำงานซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่

          (E 11) การปรับปรุงคุณภาพและการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ดีขึ้น

แนวทางการพัฒนา

เทศบาลตำบลจุนจะพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน การให้บริการ รวมถึงการนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนได้เห็นการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

           (E 12) การปรับปรุงวิธีการและการสำรวจความพึงพอใจของขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น

แนวทางการพัฒนา

เทศบาลตำบลจุนจะพัฒนาปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการให้บริการรวมถึงนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงวิธีการ และการพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

            (E 14) การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น

แนวทางการพัฒนา

เทศบาลตำบลจุนได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก o33) ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงการดำเนินการกิจกรรม จึงต้องมีการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

เทศบาลตำบลจุน มีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT ในประเด็นดังนี้

          ตัวชี้วัดที่  9 การเปิดเผยข้อมูล

          (O 20) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แนวทางการพัฒนา

เทศบาลตำบลจุนได้แจ้งให้ผู้จัดทำรายงาน ปรับปรุง /เพิ่มเติม รายงานให้มีความครบถ้วนของข้อมูล หรือแยกข้อมูลเป็นหัวข้อเพื่อให้ผู้รับข้อมูลมีความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

          (O 23) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แนวทางการพัฒนา

          เทศบาลตำบลจุน ได้ปรับปรุงการนำเข้าข้อมูลเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบ และมีความชัดเจนในการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้ทราบ (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)

          (O 28) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แนวทางการพัฒนา

เทศบาลตำบลจุนได้แจ้งให้ผู้จัดทำรายงาน ปรับปรุง /เพิ่มเติม รายงานให้มีความครบถ้วนของข้อมูล หรือแยกข้อมูลเป็นหัวข้อเพื่อให้ผู้รับข้อมูลมีความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น และให้จัดทำข้อมูลเป็นปัจจุบัน


แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ตามข้อเสนอแนะของหน่วยประเมิน)

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (จากตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน)

           ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน และมีคะแนนน้อยที่สุด 3 อันดับ ดังนี้

                    1.1 คุณภาพการดำเนินงาน        ได้คะแนนประเมิน 84.53 คะแนน

                    1.2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร      ได้คะแนนประเมิน 81.37 คะแนน

                    1.3 การปรับปรุงการทำงาน       ได้คะแนนประเมิน 80.64 คะแนน

ตัวชี้วัด คุณภาพการดำเนินงาน 84.53 คะแนน (ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์)

แนวทางการพัฒนา

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องปรับปรุงคุณภาพการให้บริการหรือการปฏิบัติงาน ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานให้ดีขึ้น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจะต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานหรือการบริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น และต้องปรับปรุงให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานและการให้บริการ

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ (ตัวชี้วัด คุณภาพการดำเนินงาน)

2.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจะต้องปรับปรุงการให้บริการหรือการปฏิบัติงานรวมถึงขั้นตอนวิธีการดำเนินงานให้ดีขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงานหรือการให้บริการ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการดำเนินงานหรือการให้บริการ เช่น one stop service เป็นต้น

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการสื่อสาร 81.37 คะแนน (ผลการประเมินผ่านเกณฑ์)

แนวทางการพัฒนา

1. ต้องมีการประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กรให้ประชาชนได้รับทราบ

2. มีช่องทางติดต่อร้องเรียนการทุจริตและรับฟังความคิดเห็นติชมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการ

3. มีการตอบคำถามหรือชี้แจงเมื่อมีข้อซักถามหรือข้อสงสัย

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ (ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร)

          1.ทุกกอง/ฝ่าย หรือมีการแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ภารกิจของตน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบเช่น ทางเว็บไซต์ หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์

          2. เพิ่มช่องทางติดต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตโดยตรง ต่อนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล รวมทั้งเพิ่มช่องทางรับฟังความคิดเห็นติชมการปฏิบัติงาน/การให้บริการรวมทั้งตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยของประชาชน

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ตัวชี้วัด การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนประเมิน 80.64 คะแนน

แนวทางการพัฒนา

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/ให้บริการ ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ ให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก รวมถึงพิจารณาการลดขั้นตอนการให้บริการ ลดกระบวนงานการให้บริการเพื่อความรวดเร็วของผู้รับบริการ และพิจารณาเทคโนโลยีมาใช้ให้ประชาชนเข้าถึงการแจ้งขอรับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

          ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ

ทุกกอง/ฝ่าย ต้องกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ประชาชน ตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส


แบบรายงานรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 <<Download>>


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

  1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลตำบลจุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลจุน ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2564 จำนวน 94.59 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA มีระดับผลการประเมิน A โดยมีคะแนน ตามตัวชี้วัดดังรูป

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดัง

ตัวชี้วัดคะแนน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
1.การปฏิบัติหน้าที่
96.89
2.การแก้ไขปัญหาการทุจริต95.86
3.การใช้อำนาจ95.81
4.การใช้งบประมาณ95.63
5.การใช้ทรัพย์สินของราชการ95.46
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
6.ประสิทธิภาพการสื่อสาร
95.22
7.การปรับปรุงการทำงาน93.78
8.การเปิดเผยข้อมูล93.75
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
9.คุณภาพการดำเนินงาน
93.44
10.การป้องกันการทุจริต92.82

ตามคะแนนตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด EIT OIT ซึ่งมีการหาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนเพื่อหาแนวทางแก้ไขเพื่อสามารถพัฒนาไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน ให้มีผลการประเมินในปีถัดไปที่ดีขึ้น

ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน

1) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง

2) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้ประชาชนเข้าถึงสื่ออย่างชัดเจน

3) มีพื้นที่เว็บไซต์ไม่เพียงพอต่อการนำเข้าข้อมูลจึงต้องใช้การเชื่อมโยงลิงค์จาก ผู้ให้บริการฟรีพื้นที่ข้อมูล (Cloud) แนวทางแก้ไขโดยการขยายพื้นที่เว็บไซต์ Web Hosting ให้เพียงพอสำหรับการนำเข้าข้อมูลเพื่อบริการตามภารกิจและนำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการให้เว็บไซต์มีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน ไปจนถึงพัฒนาให้เป็นมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้

จากประเมินตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อคำถามทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่

1. แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า การดำเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น  และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน
2. แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียด วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือ วิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ เป็นต้น
3. แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน โดยควรแสดงอย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคนให้ชัดเจน ในกรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจำ
4. เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
5. พึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน การให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหน่วยงานของท่านมากขึ้น
6. เพิ่มการกำกับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง
7. ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อื่นว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่กำหนดมากน้อยเพียงใด
8. เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
9. พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม
10. เพิ่มมาตรการกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการทำงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
11. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น
12. เพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง
13. เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลจุน ดังนี้