การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2561


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการการจัดการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต