รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  • ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร ปี พ.ศ. 2565 <Download>

เปอร์เซ็นต์แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการสำนักงานเทศบาลตำบลจุน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. (เว็บไซต์ https://citizen.info.go.th/)

  • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อโครงการบริการจัดเก็บนอกสถานที่ ปี 2564 <Download>
  • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร ปี 2564 <Download>

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. (เว็บไซต์ https://citizen.info.go.th/)


  • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนด้านการให้บริการชำระภาษีโดยรวม ปี 2563 <Download>
  • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร ปี 2563 <Download>