รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

เปอร์เซ็นต์แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการสำนักงานเทศบาลตำบลจุน ประจำปีงบประมาณ 2564


ายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. (เว็บไซต์ https://citizen.info.go.th/)