รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


เปอร์เซ็นต์แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการสำนักงานเทศบาลตำบลจุน เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์


  • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อโครงการบริการจัดเก็บนอกสถานที่ ปี 2564 <Download>
  • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร ปี 2564 <Download>