รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

เปอร์เซ็นต์แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการสำนักงานเทศบาลตำบลจุน ประจำปีงบประมาณ 2563


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2561 ตามแบบสำรวจความพึงพอใจ ณ จุดบริการ (กองช่าง)