กิจการสภาเทศบาล

งานกิจการสภาเทศบาล ประจำปี 2566

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา รายละเอียดเพิ่มเติม==> ดาวน์โหลด

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน

 • สมัยสามัญ สมัยที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 3 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด

เรียกประชุมสภาเทศบาล

 • สมัยสามัญ สมัยที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 3 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด

เชิญประชุมสภาเทศบาล

 • สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด

เชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล

 • สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล

 • สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด

งานกิจการสภาเทศบาล ประจำปี 2565

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน

 • สมัยสามัญ สมัยที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 3 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด

เรียกประชุมสภาเทศบาล

 • สมัยสามัญ สมัยที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 3 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด

เชิญประชุมสภาเทศบาล

 • สมัยสามัญ สมัยที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
  • สมัยสามัญ สมัยที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
  • สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
  • สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
  • สมัยสามัญ สมัยที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล

 • สมัยสามัญ สมัยที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด
 • สมัยสามัญ สมัยที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด