กิจการสภาเทศบาล


งานกิจการสภาเทศบาล ประจำปี 2564

งานกิจการสภาเทศบาล ประจำปี 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลจุน

บันทึกประชุมสภา


งานกิจการสภาเทศบาล ประจำปี 2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลจุน

บันทึกประชุมสภา


งานกิจการสภาเทศบาล ประจำปี 2561

ประกาศสภาเทศบาลตำบลจุน

บันทึกประชุมสภา


งานกิจการสภาเทศบาล ประจำปี 2560

ประกาศสภาเทศบาลตำบลจุน

บันทึกประชุมสภา

 1. บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2560
 2. บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2560
 3. บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2560
 4. บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2560
 5. บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3/2560
 6. บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1/2560

งานกิจการสภาเทศบาล ประจำปี 2559

ประกาศสภาเทศบาลตำบลจุน

 1. ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประปี 2559 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2560
 2. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559
 3. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559
 4. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559
 5. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559

บันทึกประชุมสภา

 1. บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2559
 2. บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2559

งานกิจการสภาเทศบาล ประจำปี 2558

ประกาศสภาเทศบาลตำบลจุน

 1. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2558
 2. ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2558และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558
 3. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2558
 4. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2558
 5. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2558

บันทึกประชุมสภา

 1. บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2558
 2. บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2558
 3. บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2558
 4. บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2558
 5. บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2558
 6. บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1/2558

งานกิจการสภาเทศบาล ประจำปี 2557

 • ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 และสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2558  รายละเอียด คลิก ==> กำหนด ประชุมสมัยสามัญ ปี 2557และ สมัย 1 ปี 2558และ
 • ประกาศสภาเทศบาลตำบลจุน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 รายละเอียด คลิก ==> board meeting 1 year 57
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 รายละเอียด คลิก ==> download info สภา สมัย 1 ปี 2557
 • ประกาศสภาเทศบาลตำบลจุน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 รายละเอียด คลิก ==> board meeting 2 year 57
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 รายละเอียด คลิก ==> download info สภา สมัย 2 ปี 2557
 • ประกาศสภาเทศบาลตำบลจุน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 รายละเอียด คลิก ==> board meeting 3 year 57
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557 รายละเอียด คลิก ==> download info สภา สมัย 3 ปี 2557
 • ประกาศสภาเทศบาลตำบลจุน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557 รายละเอียด คลิก ==> board meeting 4 year 57

บันทึกประชุมสภา 2557

บันทึกประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน  รายละเอียด คลิก ==> re port


งานกิจการสภาเทศบาล ประจำปี 2556

 • ประกาศสภาเทศบาลตำบลจุน เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557  รายละเอียด คลิก ==>    board meeting 1 year 2556
 • ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2556 รายละเอียด คลิก ==>  board meeting 2 year 2556
 • ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2556 รายละเอียด คลิก ==> board meeting 3 year 2556
 • ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2556 รายละเอียด คลิก ==> board meeting 4 year 2556
 • บันทึกรายงานการประชุม สมัยที่ 4 / 2556 ครั้งที่ 1 รายละเอียด คลิก ==>   re port board meeting 4 -1 year 2556