กิจการสภาเทศบาล


งานกิจการสภาเทศบาล ประจำปี 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลจุน


งานกิจการสภาเทศบาล ประจำปี 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลจุน

บันทึกประชุมสภา


งานกิจการสภาเทศบาล ประจำปี 2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลจุน

บันทึกประชุมสภา


งานกิจการสภาเทศบาล ประจำปี 2561

ประกาศสภาเทศบาลตำบลจุน

บันทึกประชุมสภา


งานกิจการสภาเทศบาล ประจำปี 2560

ประกาศสภาเทศบาลตำบลจุน

บันทึกประชุมสภา

 1. บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2560
 2. บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2560
 3. บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2560
 4. บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2560
 5. บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3/2560
 6. บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1/2560

งานกิจการสภาเทศบาล ประจำปี 2559

ประกาศสภาเทศบาลตำบลจุน

 1. ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประปี 2559 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2560
 2. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559
 3. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559
 4. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559
 5. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559

บันทึกประชุมสภา

 1. บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2559
 2. บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2559

งานกิจการสภาเทศบาล ประจำปี 2558

ประกาศสภาเทศบาลตำบลจุน

 1. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2558
 2. ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2558และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558
 3. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2558
 4. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2558
 5. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2558

บันทึกประชุมสภา

 1. บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2558
 2. บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2558
 3. บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2558
 4. บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2558
 5. บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2558
 6. บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลจุน สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1/2558