รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุประจำปี

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2566


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2565