แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2557
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2556