แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565