กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ในวันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจุน ร่วมด้วยประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ของสำนักงานเทศบาลตำบลจุน ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั้น


กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2563 มีการจัดกิจกรรมทุกเดือน เพื่อเกิดการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ การดูแลความสะอาด การบริหารจัดการขยะ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชน


วันที่ 18 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลจุน "จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 2563" ถวายเครื่องสักการะและกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน และจัดกิจกรรม Kick Off Phayao Cleaning Day ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจุน


เทศบาลตำบลจุน จัดพิธีส่งมอบพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พนักงาน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและชุมชนตำบลจุนของสำนักงานเทศบาลตำบลจุน

  • กิจกรรม จิตอาสา

  • โครงการคัดแยกขยะและรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด

  • กิจกรรมโครงการวันเทศบาลร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทำบุญสำนักงาน และฟังบรรยายธรรมพิเศษ : หลักคุณธรรม จริยธรรมการทำงาน และร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1 คน / 1 ต้น ในวันที่ 24 เมษายน 2562

  • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

  • โครงการออกกำลังกายขยับกายสบายชีวิต เทศบาลตำบลจุน

  • โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของเทศบาลตำบลจุน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจุน

  • โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561​