กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พนักงาน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและชุมชนตำบลจุนของสำนักงานเทศบาลตำบลจุน

  • กิจกรรม จิตอาสา

  • โครงการคัดแยกขยะและรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด

  • กิจกรรมโครงการวันเทศบาลร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทำบุญสำนักงาน และฟังบรรยายธรรมพิเศษ : หลักคุณธรรม จริยธรรมการทำงาน และร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1 คน / 1 ต้น ในวันที่ 24 เมษายน 2562

  • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

  • โครงการออกกำลังกายขยับกายสบายชีวิต เทศบาลตำบลจุน

  • โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของเทศบาลตำบลจุน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจุน

  • โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561​