กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจุน ร่วมด้วยประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ของสำนักงานเทศบาลตำบลจุน ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น


วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของ นายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้ หัวหน้าสำนักปลัด ,ผู้อำนวยการกองทุกกองและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวรายงานสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย บริเวณลานหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอจุน และเวลา 09.30 น. หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองทุกกองและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย, พนักงานเทศบาล, พนักงานจ้างทุกคน และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธาณประโยชน์ (ล้างทำความสะอาดบริเวณกาดสะนั้นแน้วและบริเวณระบบประปาศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลจุน


วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้ ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลจุน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยนายสันติ ศรีธนะ ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลจุน, สมาชิกสภาเทศบาล, ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล, พนักงานเทศบาลตำบลจุน ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรจุน, ที่ว่าการอำเภอจุน, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม.ตำบลจุน และเจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูรณาการ ตำบลจุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day และโครงการแก้ไขปัญหาและการจัดการขยะตกค้างในครัวเรือน และในหมู่บ้านตามหลัก 3ช และการเพิ่มมูลค่าของขยะ ประจำปี 2564 กิจกรรมลงพื้นที่ช่วยเหลือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน / ชุมชน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ภายใต้การ อำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยนายสันติ ศรีธนะ ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี, นายบุญศรี ไชยมงคล ตำแหน่งประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล,ผู้อำนวยการกองคลัง, หัวหน้าสำนักปลัด, หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย, พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรจุน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ อสม. หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 17 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ถนนสะอาดน่ามอง ตามโครงการถนนตำบลจุนสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ถนนสายหลัก หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 17 โดยกิจกรรมมีดังนี้

1. เก็บขยะบริเวณสองข้างทาง , ให้คำแนะนำในการ คัดแยกขยะ

2. กิจกรรมบริจาคขยะ เพื่อเป็นทุนการศึกษากับเด็กนักเรียน

3. เข้าเยี่ยมเยือน ดูแลบ้านพักอาศัย รวมถึงจัดทำจุดคัดแยกขยะในครัวเรือน ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ


กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2563 มีการจัดกิจกรรมทุกเดือน เพื่อเกิดการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ การดูแลความสะอาด การบริหารจัดการขยะ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชน


วันที่ 18 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลจุน “จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 2563” ถวายเครื่องสักการะและกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน และจัดกิจกรรม Kick Off Phayao Cleaning Day ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจุน


เทศบาลตำบลจุน จัดพิธีส่งมอบพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พนักงาน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและชุมชนตำบลจุนของสำนักงานเทศบาลตำบลจุน

  • กิจกรรม จิตอาสา

  • โครงการคัดแยกขยะและรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด

  • กิจกรรมโครงการวันเทศบาลร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทำบุญสำนักงาน และฟังบรรยายธรรมพิเศษ : หลักคุณธรรม จริยธรรมการทำงาน และร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1 คน / 1 ต้น ในวันที่ 24 เมษายน 2562

  • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

  • โครงการออกกำลังกายขยับกายสบายชีวิต เทศบาลตำบลจุน

  • โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของเทศบาลตำบลจุน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจุน

  • โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561​