กิจกรรมของผู้บริหาร

นายสุภชัยศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน รับตุงสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนภาคเหนือจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวิวัฒน ์ศัลยกำธร หรืออาจารย์ยักษ์ในงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนภาคเหนือ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมีกลุ่มข้าวอินทรีย์แม่จุน กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง กลุ่มสมุนไพนหวานดีบ้านดอนมูล เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


กิจกรรมของคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลจุน 

  • ​​คณะผู้บริหารร่วมกับพนักงาน ร่วมจัดทำหอโค้มเทศบาลตำบลจุน ณ หน้า ตลาดประชารัฐ (ตลาดสนั่นแน้ว) เทศบาลตำบลจุน

  • นายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลช่วยกันสร้างบ้านวิถีชาวนาบริเวณกาดสะนั้นแน้ว

  • นายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลจุน ร่วมกับอำเภอจุน และหน่วยงานต่าง ๆ ช่วยกันปลูกป่า และปลูกต้นไผ่ เพื่อให้ตำบลจุนเป็นเมืองไม้ไผ่ โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอจุนเป็นประธานในพิธี ในวันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ เขตอนุรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ

  • ท่านรองจุฬารักษ์ ศรีธนะ ,ที่ปรึกษา ฯ ,ประธานสภา, สมาชิกสภา, ท่านปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการขับเคลื่อนบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง