กิจกรรมของผู้บริหาร

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมกับ ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล, นางกัลยา จันทร์นวล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด และนายอาทิตย์ ไชยมงคล ตำแหน่ง จพง.ป้องกัน ฯ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการเตรียมการจัดทำ (ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ.2564 - 2570 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 - 2570 (รุ่นที่ 1) ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันอังคารที่24 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้นายนเรศ อภัยลุน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน, นายบุญศรี ไชยมงคล ตำแหน่งประธานสภาเทศบาล, คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุน, นางพัสตราภรณ์ ทองเหลือ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และคณะครูให้การต้อนรับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศติดตามการ จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แห่งชาติ โดยมีนายโกสินทร์ แสงสอาด ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอจุน พร้อมคณะกรรมการได้ตรวจนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการ ของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมกับ นายยงยุทธ จิระ ตำแหน่งเลขานุการนายกฯ, ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล, นางนฤมล มูลเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง, นางภัทรจารินทร์ คุณารูป ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ, นายอาทิตย์ ไชยมงคล ตำแหน่ง จพง.ป้องกันฯ และ นายเทียรชัย หวลอารมณ์ กำนันตำบลจุน, ผู้ใหญ่บ้านตำบลจุน ร่วมรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 เครื่องจาก เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน, เหล่ากาชาดอำเภอจุนและ โรงพยาบาลจุน ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ภายใต้การ อำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยนายสันติ ศรีธนะ ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี, นายบุญศรี ไชยมงคล ตำแหน่งประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล,ผู้อำนวยการกองคลัง, หัวหน้าสำนักปลัด, หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย, พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรจุน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ อสม. หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 17 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ถนนสะอาดน่ามอง ตามโครงการถนนตำบลจุนสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ถนนสายหลัก หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 17 โดยกิจกรรมมีดังนี้

1. เก็บขยะบริเวณสองข้างทาง , ให้คำแนะนำในการ คัดแยกขยะ


กิจกรรมบริจาคขยะ เพื่อเป็นทุนการศึกษากับเด็กนักเรียน

เข้าเยี่ยมเยือน ดูแลบ้านพักอาศัย รวมถึงจัดทำจุดคัดแยกขยะในครัวเรือน ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ


ในวันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจุน ร่วมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ของสำนักงานเทศบาลตำบลจุน ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั้น

การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั้่น (Zero Toleramce)

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัด, หัวหน้าฝ่ายปกครอง, พนักงานเทศบาลโดยร่วมกับ, ปลัดอำเภอ, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนหมู่ที่ 4 ร่วมประชุมประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาถนนบ้านเซี๊ยะ หมู่ที่ 4 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล โดยร่วมกับ นายอำเภอจุน, ปลัดอำเภอ, กำนันตำบลจุนและผู้ใหญ่บ้าน ได้ทำการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ไฟไหม้บ้าน)ให้แก่นายวรรณะ หุ่นทอง บ้านเลขที่ 321 หมู่ที่ 9 ตำบลจุน


วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล โดยร่วมกับ นายอำเภอจุน, ปลัดอำเภอ, กำนันตำบลจุนผู้ใหญ่บ้าน, สถานีตำรวจภูธรจุน, ประชาชนและโรงเรียนบ้านดอนมูล ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน/สถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านดอนมูล หมู่ที่ 5 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันที่ 12 มิ.ย. 2563 เวลา 09.30 น. นายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมกับปลัดเทศบาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ตัวแทนจากอำเภอจุนและ อปท.อำเภอจุน เพื่อพิจารณาโครงการเกินศักยภาพในเขตอำเภอจุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาในระดับพื้นที่กับแผนพัฒนาท้องถิ่น


วันที่ 10 มิ.ย. 2563 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลจุน นำโดย นายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมกับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลจุน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน มิถุนายน โดยดำเนินกิจกรรมเก็บขยะบริเวณสองข้างทาง ตั้งแต่สหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด จนถึงหน้าเทศบาลตำบลจุน


ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหารเทศบาลตำบลจุน ร่วมกับคณะกรรมการระบบประปาหมู่ที่ 1 ร่วมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยกั้งไปสู่ท่อส่งน้ำดิบระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านห้วยกั้งเพื่อบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่


วันที่ 13 พ.ค. 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุน นำโดย ว่าที่ร้อยเอก ทูล จักรคำ ปลัดเทศบาล พร้อมกับพนักงานเทศบาลตำบลจุน ทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลและบริเวณรอบ ๆ สำนักงาน รวมถึงบริเวณ 2 ข้างทางตั้งแต่หน้าตลาดสะนั้นแน้วจนถึงหน้าเทศบาลตำบลจุนเพื่อเก็บกวาดขยะ ใบไม้แห้งและเศษขยะต่าง ๆ เพื่อความสะอาดของพื้นที่ตำบลจุน


ผู้บริหารเทศบาลตำบลจุน สมาชิสภาเทศบาลตำบลจุน พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านร่วมส่งมอบบ้านพักขยะ ตามจุดในพื้นที่ตำบลจุน


นายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน ประธานพิธีเปิดโครงการสานฝันบัณฑิตน้อย รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่เรียนสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนได้มีขวัญกำลังใจที่จะออกไปศึกษาต่อ และมีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน เมื่อนักเรียนจบการศึกษาระดับก่อนประถมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุนแล้วต้องไปศึกษาต่อ นักเรียนจึงควรที่จะได้รับประกาศนียบัตร และคำอวยพรหรือคำสั่งสอนจากครูผู้สอนเพื่อเป็นแนวทางนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหนา และความสำเร็จต่อไปในอนาคต


ในวันที่ 10 มีนาคม 2563  เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจุน นำด้วยนายสุภชัย ศูนย์กลางคณะผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาล และเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำสายทุ่งจุน ร่วมประชุมผู้ใช้น้ำ สายทุ่งจุน ณ ห้องประชุมแม่จุน สำนักงานเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อหารือ แนวทางดำเนินการบริหารจัดการน้ำในช่วงภัยแล้ง และได้พิจารณาขอมติในที่ประชุมสรรหาคณะกรรมการบริหารจัดการแต่ละสาย ของพื้นที่การเกษตรทุ่งจุน


วันที่ 13 ก.พ. 2563 เรืออากาศตรี อดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน ประธานพิธีเปิดโครงการแข่งขันเปตองและ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ประจำปี 2563 และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเพื่อสร้างสุขภาพและเพื่อให้ประชาชนมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขสนุกสนาน ร่าเริงเบิกบาน การจัดการแข่งขันกีฬา ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ หน่วยงาน บริษัท ห้างร้านและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ในนามเทศบาลตำบลจุนและคณะผู้จัดการแข่งขันขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้


ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายจุฬารักษ์ ศรีธนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลจุน ประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2563 วัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้เวทีเสวนา อบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในเขตพื้นที่ตำบลจุน โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐและเครือข่ายชุมชนในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหา ถ่ายทอดองค์ความรู้และร่วมกันหาทางออกในการจัดการไฟป่าและหมอกควัน


นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลตำบลจุน พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เข้าดับไฟบ่อขยะ ม 4 ในเขตพื้นที่ตำบลจุน

ผู้บริหารเทศบาลตำบลจุน พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เข้าดับไฟป่าในเขตพื้นที่ตำบลจุน


ผู้บริหารเทศบาลตำบลจุร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ อ.ส.ม. หมู่ที่ 3 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563


เทศบาลตำบลจุน โดยนายสุภชัย ศูนย์กลาง กองช่างและคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกั้งประชุมปรึกษาการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกั้ง ซึ่งเกิดวิกฤตภัยแล้งปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเหลือในปริมาณที่ไม่เพียงพอ


การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ(พชอ.) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  นำทีมโดย นายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน,นายชาญวิทย์ ยศพล ผอ.รพ.สต.บ้านศรีมาลัย,นายเต้า พุทธวงค์ ประธาน อสม.ต.จุน , นางภัทรจารินทร์ คุณารูป นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ , นส.บัณทิยา กำไรวงค์ นักจัดการข้อมูลสิ่งแวดล้อม และ นส.กัลย์สุดา คำคง นักจัดการข้อมูลสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อน พชอ.จุน   ในด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากจำนวน 50 อำเภอของจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ และ น่าน


นายสุภชัยศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน รับตุงสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนภาคเหนือจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวิวัฒน ์ศัลยกำธร หรืออาจารย์ยักษ์ในงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนภาคเหนือ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมีกลุ่มข้าวอินทรีย์แม่จุน กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง กลุ่มสมุนไพนหวานดีบ้านดอนมูล เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


กิจกรรมของคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลจุน 

  • ​​คณะผู้บริหารร่วมกับพนักงาน ร่วมจัดทำหอโค้มเทศบาลตำบลจุน ณ หน้า ตลาดประชารัฐ (ตลาดสนั่นแน้ว) เทศบาลตำบลจุน

  • นายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลช่วยกันสร้างบ้านวิถีชาวนาบริเวณกาดสะนั้นแน้ว

  • นายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลจุน ร่วมกับอำเภอจุน และหน่วยงานต่าง ๆ ช่วยกันปลูกป่า และปลูกต้นไผ่ เพื่อให้ตำบลจุนเป็นเมืองไม้ไผ่ โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอจุนเป็นประธานในพิธี ในวันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ เขตอนุรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ

  • ท่านรองจุฬารักษ์ ศรีธนะ ,ที่ปรึกษา ฯ ,ประธานสภา, สมาชิกสภา, ท่านปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการขับเคลื่อนบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง