กิจกรรมของผู้บริหาร

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566่ เวลา 09.00 น. นายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ประธานสภาฯ, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจุน, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล และคณะครู ร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการเด็กปฐมวัย , กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Chun Model การบริหารจัดการเด็กปฐมวัย เทศบาลตำบลจุน และกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรระดับปฐมวัยขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัด และมีผลงานที่เกิดจากทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจความภาคภูมิใจทัศนคิติที่ดีด้านการศึกษาให้แก่ผู้เรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาต่อไป

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลจุน นำโดย ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ ลานอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอจุน และร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ทำความสะอาดสำนักงานและบริเวณรอบสำนักงานให้สะอาดปลอดขยะ, ทาสีหน้าบริเวณสำนักงาน, ล้างทำความสะอาดลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลจุน

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,ปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการกองทุกกองและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษาะวิชาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน


วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของ นายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้ หัวหน้าสำนักปลัด ,ผู้อำนวยการกองทุกกองและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวรายงานสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย บริเวณลานหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอจุน และเวลา 09.30 น. หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองทุกกองและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย, พนักงานเทศบาล, พนักงานจ้างทุกคน และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธาณประโยชน์ (ล้างทำความสะอาดบริเวณกาดสะนั้นแน้วและบริเวณระบบประปาศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลจุน


วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลจุน ร่วมกับ รพ.สต.จุน, ผช.ผญบ.หมู่ที่ 3 ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ในพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 13 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลจุน ร่วมกับสำนักบริหารอนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย, มวลชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรจุน,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1,10,11, ประชาชน หมู่ที่ 1,10,11, หน่วยอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอจุน ร่วมจัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด จัดกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟป่า ณ พื้นที่ป่าเหนืออ่างเก็บน้ำขุนห้วยกั้ง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.-12.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลจุน จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อให้เด็กมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย มีพัฒนาการสมวัยทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา) มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย จัดการแข่งกันกีฬา ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันจันทร์ที่ 10 ม.ค. 2565 เวลา 13.10 – 15.30 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของ นายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล โดยสำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ งานพัฒนาชุมชน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา, อพม.ต.จุน และผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส หูมู่ที่ 2, 8, 10, 12 จำนวน 8 ราย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวต่อไป


วันอังคารที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 20.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการ ของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้ นายจุฬารักษ์ ศรีธนะ ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล พร้อมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด ร่วมตรวจเวรและส่งมอบเวรสุดท้ายของศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันพุธที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลจุน โดยสำนักปลัด ฝ่ายปกครอง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางถนน ของเทศบาลตำบลจุน ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯ เพื่อให้บริการประชาชนและให้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565


วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการ ของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้นายยงยุทธ จิระ ตำแหน่งเลขานุการนายกฯ, นายบุญศรี ไชยมงคล ตำแหน่งประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วย สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง งานนิติการ ต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมายแก่ประชาชน ฯ (สาขาเชียงคำ)


วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการ ของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้ ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคํา ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล โดย สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ งานสาธารณสุขเเละส่งเสริมสุขภาพ ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านจุน พร้อมทั้งมอบชุดคัดเเยกขยะแห้ง เเละชุดถังขยะเปียกระบบปิด ณ โรงเรียนบ้านจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา และวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการ ของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้ ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล โดยสำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ งานสาธารณสุขเเละส่งเสริมสุขภาพ ได้ให้ความรู้ในการจัดการขยะ แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน เพื่อปลูกฝังและ สร้างจิตสำนึกที่ดีในเรื่องของการมีวินัยความรับผิดต่อตนเองและสังคมสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน มีความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน และลดปัญหาขยะในสถานศึกษา


วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน ประธานพิธีเปิดโครงการกิจกรรมขยายพันธุ์กบ โดยมีเทศบาลตำบลจุน และเจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ ตำบลจุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้ ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลจุน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยนายสันติ ศรีธนะ ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลจุน, สมาชิกสภาเทศบาล, ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล, พนักงานเทศบาลตำบลจุน ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรจุน, ที่ว่าการอำเภอจุน, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม.ตำบลจุน และเจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูรณาการ ตำบลจุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day และโครงการแก้ไขปัญหาและการจัดการขยะตกค้างในครัวเรือน และในหมู่บ้านตามหลัก 3ช และการเพิ่มมูลค่าของขยะ ประจำปี 2564 กิจกรรมลงพื้นที่ช่วยเหลือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน / ชุมชน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมกับ ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล, นางกัลยา จันทร์นวล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด และนายอาทิตย์ ไชยมงคล ตำแหน่ง จพง.ป้องกัน ฯ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการเตรียมการจัดทำ (ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ.2564 – 2570 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 – 2570 (รุ่นที่ 1) ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันอังคารที่24 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้นายนเรศ อภัยลุน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน, นายบุญศรี ไชยมงคล ตำแหน่งประธานสภาเทศบาล, คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุน, นางพัสตราภรณ์ ทองเหลือ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และคณะครูให้การต้อนรับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศติดตามการ จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แห่งชาติ โดยมีนายโกสินทร์ แสงสอาด ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอจุน พร้อมคณะกรรมการได้ตรวจนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการ ของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมกับ นายยงยุทธ จิระ ตำแหน่งเลขานุการนายกฯ, ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล, นางนฤมล มูลเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง, นางภัทรจารินทร์ คุณารูป ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ, นายอาทิตย์ ไชยมงคล ตำแหน่ง จพง.ป้องกันฯ และ นายเทียรชัย หวลอารมณ์ กำนันตำบลจุน, ผู้ใหญ่บ้านตำบลจุน ร่วมรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 เครื่องจาก เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน, เหล่ากาชาดอำเภอจุนและ โรงพยาบาลจุน ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ภายใต้การ อำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยนายสันติ ศรีธนะ ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี, นายบุญศรี ไชยมงคล ตำแหน่งประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล,ผู้อำนวยการกองคลัง, หัวหน้าสำนักปลัด, หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย, พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรจุน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ อสม. หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 17 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ถนนสะอาดน่ามอง ตามโครงการถนนตำบลจุนสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ถนนสายหลัก หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 17 โดยกิจกรรมมีดังนี้

1. เก็บขยะบริเวณสองข้างทาง , ให้คำแนะนำในการ คัดแยกขยะ


กิจกรรมบริจาคขยะ เพื่อเป็นทุนการศึกษากับเด็กนักเรียน

เข้าเยี่ยมเยือน ดูแลบ้านพักอาศัย รวมถึงจัดทำจุดคัดแยกขยะในครัวเรือน ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ


ในวันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจุน ร่วมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ของสำนักงานเทศบาลตำบลจุน ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั้น

การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั้่น (Zero Toleramce)

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัด, หัวหน้าฝ่ายปกครอง, พนักงานเทศบาลโดยร่วมกับ, ปลัดอำเภอ, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนหมู่ที่ 4 ร่วมประชุมประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาถนนบ้านเซี๊ยะ หมู่ที่ 4 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล โดยร่วมกับ นายอำเภอจุน, ปลัดอำเภอ, กำนันตำบลจุนและผู้ใหญ่บ้าน ได้ทำการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ไฟไหม้บ้าน)ให้แก่นายวรรณะ หุ่นทอง บ้านเลขที่ 321 หมู่ที่ 9 ตำบลจุน


วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล โดยร่วมกับ นายอำเภอจุน, ปลัดอำเภอ, กำนันตำบลจุนผู้ใหญ่บ้าน, สถานีตำรวจภูธรจุน, ประชาชนและโรงเรียนบ้านดอนมูล ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน/สถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านดอนมูล หมู่ที่ 5 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

วันที่ 8-12 ธัฯวาคม 2563 นายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล โดยร่วมกับ นายอำเภอจุน, ปลัดอำเภอ, กำนันตำบลจุนผู้ใหญ่บ้าน,ประชาชนตำบลจุน ได้เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรม OTOP ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2562 ณ บริเวนลานข้างปํ๊ม ปตท. หมู่ที่7 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ได้นำสินค้า OTOP ของตำบลจุน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลายชนิด สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม และภาพกิจกรรม ==> ดาวน์โหลด


วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล โดยร่วมกับ นายอำเภอจุน, ปลัดอำเภอ, กำนันตำบลจุนผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุม 50 ปี อำเภอจุน โดยคัดเลือกพ่อตัวอย่างดีเด่นของตำบลจุน ๑ คน ได้แก่ นายบุญศรี ไชยมงคล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจุน และได้รับเกียรติบัตรบุคคลพ่อตัวอย่าง สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม ==> ดาวน์โหลด

วันที่ 12 มิ.ย. 2563 เวลา 09.30 น. นายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมกับปลัดเทศบาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ตัวแทนจากอำเภอจุนและ อปท.อำเภอจุน เพื่อพิจารณาโครงการเกินศักยภาพในเขตอำเภอจุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาในระดับพื้นที่กับแผนพัฒนาท้องถิ่น


วันที่ 10 มิ.ย. 2563 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลจุน นำโดย นายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมกับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลจุน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน มิถุนายน โดยดำเนินกิจกรรมเก็บขยะบริเวณสองข้างทาง ตั้งแต่สหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด จนถึงหน้าเทศบาลตำบลจุน


ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหารเทศบาลตำบลจุน ร่วมกับคณะกรรมการระบบประปาหมู่ที่ 1 ร่วมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยกั้งไปสู่ท่อส่งน้ำดิบระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านห้วยกั้งเพื่อบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่


วันที่ 13 พ.ค. 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุน นำโดย ว่าที่ร้อยเอก ทูล จักรคำ ปลัดเทศบาล พร้อมกับพนักงานเทศบาลตำบลจุน ทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลและบริเวณรอบ ๆ สำนักงาน รวมถึงบริเวณ 2 ข้างทางตั้งแต่หน้าตลาดสะนั้นแน้วจนถึงหน้าเทศบาลตำบลจุนเพื่อเก็บกวาดขยะ ใบไม้แห้งและเศษขยะต่าง ๆ เพื่อความสะอาดของพื้นที่ตำบลจุน


ผู้บริหารเทศบาลตำบลจุน สมาชิสภาเทศบาลตำบลจุน พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านร่วมส่งมอบบ้านพักขยะ ตามจุดในพื้นที่ตำบลจุน


นายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน ประธานพิธีเปิดโครงการสานฝันบัณฑิตน้อย รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่เรียนสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนได้มีขวัญกำลังใจที่จะออกไปศึกษาต่อ และมีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน เมื่อนักเรียนจบการศึกษาระดับก่อนประถมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุนแล้วต้องไปศึกษาต่อ นักเรียนจึงควรที่จะได้รับประกาศนียบัตร และคำอวยพรหรือคำสั่งสอนจากครูผู้สอนเพื่อเป็นแนวทางนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหนา และความสำเร็จต่อไปในอนาคต


ในวันที่ 10 มีนาคม 2563  เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจุน นำด้วยนายสุภชัย ศูนย์กลางคณะผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาล และเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำสายทุ่งจุน ร่วมประชุมผู้ใช้น้ำ สายทุ่งจุน ณ ห้องประชุมแม่จุน สำนักงานเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อหารือ แนวทางดำเนินการบริหารจัดการน้ำในช่วงภัยแล้ง และได้พิจารณาขอมติในที่ประชุมสรรหาคณะกรรมการบริหารจัดการแต่ละสาย ของพื้นที่การเกษตรทุ่งจุน


วันที่ 13 ก.พ. 2563 เรืออากาศตรี อดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน ประธานพิธีเปิดโครงการแข่งขันเปตองและ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ประจำปี 2563 และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเพื่อสร้างสุขภาพและเพื่อให้ประชาชนมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขสนุกสนาน ร่าเริงเบิกบาน การจัดการแข่งขันกีฬา ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง จากส่วนราชการ หน่วยงาน บริษัท ห้างร้านและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ในนามเทศบาลตำบลจุนและคณะผู้จัดการแข่งขันขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้


ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายจุฬารักษ์ ศรีธนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลจุน ประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2563 วัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้เวทีเสวนา อบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในเขตพื้นที่ตำบลจุน โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐและเครือข่ายชุมชนในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหา ถ่ายทอดองค์ความรู้และร่วมกันหาทางออกในการจัดการไฟป่าและหมอกควัน


นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลตำบลจุน พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เข้าดับไฟบ่อขยะ ม 4 ในเขตพื้นที่ตำบลจุน

ผู้บริหารเทศบาลตำบลจุน พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เข้าดับไฟป่าในเขตพื้นที่ตำบลจุน


ผู้บริหารเทศบาลตำบลจุร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ อ.ส.ม. หมู่ที่ 3 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563


เทศบาลตำบลจุน โดยนายสุภชัย ศูนย์กลาง กองช่างและคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกั้งประชุมปรึกษาการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกั้ง ซึ่งเกิดวิกฤตภัยแล้งปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเหลือในปริมาณที่ไม่เพียงพอ


การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ(พชอ.) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  นำทีมโดย นายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน,นายชาญวิทย์ ยศพล ผอ.รพ.สต.บ้านศรีมาลัย,นายเต้า พุทธวงค์ ประธาน อสม.ต.จุน , นางภัทรจารินทร์ คุณารูป นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ , นส.บัณทิยา กำไรวงค์ นักจัดการข้อมูลสิ่งแวดล้อม และ นส.กัลย์สุดา คำคง นักจัดการข้อมูลสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อน พชอ.จุน   ในด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากจำนวน 50 อำเภอของจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ และ น่าน