เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของ นายกเทศมนตรีตำบลจุน