การมีส่วนร่วมของชุมชน

วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลจุนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ภายใต้ชุดโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)ได้ดำเนินโครงการ แก้ไขปัญหาเเละการจัดการขยะตกค้างในครัวเรือน เเละในหมู่บ้านตามหลัก 3RS เเละเพิ่มมูลค่าของขยะ ประจำปี 2564 กิจกรรม ที่ 2 อบรมการจัดทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะ (ไม้กวาดพลาสติก เเจกันพลาสติก เเละถุงผ้า) รุ่นที่ 2 หมู่บ้านสายใน ม.5 6 7 9 12 14 15 เเละ16 จำนวน 50 คน


วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน ประธานพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาและการจัดขยะตกค้าง ในครัวเรือนและในหมู่บ้าน ตามหลัก 3R และการเพิ่มมูลค่าของขยะ ประจำปี 2564 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์จากขยะ (ไม้กวาดพลาสติก แจกัน ขวดพลาสติก และถุงผ้า ภายใต้ชุดโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จัดขึ้นโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ เทศบาลตำบลจุน วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยลดปัญหาการจัดการขยะ ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับวิกฤตปัญหาขยะมูลฝอย ที่ถือว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและเร่งด่วน ด้วยการนำสิ่งของหรือเศษเหลือใช้ภายในครัวเรือนมาเพิ่มมูลค่า และพัฒนาต่อยอดให้เป็นสินค้า สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งประกอบด้วยการ ฝึกทักษะและการลงมือปฏิบัติจริงของการทำไม้กวาดพลาสติก แจกันขวดพลาสติก และถุงผ้า


วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุนพร้อมด้วยนายยงยุทธ จิระ ตำแหน่งเลขานุการนายกฯ, ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล, นางนฤมล มูลเมือง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง, นางภัทรจารินทร์ คุณารูป ตำแหน่ง นวก.สาธารณ สุขชำนาญการ ร่วมกับ นายเทียรชัย หวลอารมณ์ กำนันตำบลจุน, ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 17 หมู่บ้าน และผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านศรีมาลัย ร่วมประชุมหารือการเตรียมการเชิงรุกในการรับมือกับสถานการณ์​โควิดในระดับหมู่บ้านของตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันพุธที่ 14 ก.ค. 2564 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วย นายบุญศรี ไชยมงคล ประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลจุน ร่วมกับนายเทียรชัย หวลอารมณ์ ตำแหน่งกำนันตำบลจุน, ผอ.รพ.สต.บ้านศรีมาลัย, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ตำบลจุน ร่วมประชุมการจัดเตรียมสถานที่ กักกันของราชการ (LQ) ตำบลจุน เพื่อแจ้งแนวทางการจัดตั้งสถานที่, คำสั่ง/ความคืบหน้าการดำเนินงานการจัดตั้งสถานที่, ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ ในการดำเนินงาน และแนวทางการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการสั่งกักตัวที่สถานที่กักกันราชการตำบลจุนในชุมชน ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน (การประชุมครั้งนี้มีจุดคัดกรองโควิด - 19 ด้วย)


วันจันทร์ที่ 12 ก.ค. 2564 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้ ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล, นางกัลยา จันทร์นวล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด, นายทรงกฎ ใจเฉลา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง, นางนรรจกร คำตั๋น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง, นางนฤมล มูลเมือง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง, นางสาวทิญาภร อินต๊ะ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และพนักงานเทศบาล, พนักงานจ้าง ร่วมกับอาจารย์ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้อยศรี, ผอ.รพ.สต.บ้านศรีมาลัย และผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7,12, 16 ร่วมช่วยกันจัดและทำความสะอาดสถานที่การจัดตั้งศูนย์กักกันโควิด - 19 ประจำตำบลจุน ณ โรงเรียนบ้านสร้อยศรี ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันศุกร์ที่ 9 ก.ค. 2564 เวลา 07.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้ นางกัลยา จันทร์นวล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด, นางนฤมล มูลเมือง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง และนางภัทรจารินทร์ คุณารูป ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ, นายวีรพงศ์ ใจกว้าง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และพนักงานจ้าง ร่วมกับ นายยุทธพงศ์ วงศ์คำลือ ตำแหน่งปลัดอำเภอจุน, นายเทียรชัย หวลอารมณ์ ตำแหน่งกำนันตำบลจุน, ผอ.รพ.สต.บ้านศรีมาลัย และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสร้อยศรี ร่วมการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านสร้อยศรี หมู่ที่ 7 และบ้านสร้อยศรีพัฒนา หมู่ที่ 16 ในการจัดเตรียมสถานที่กักตัวของราชการ (Local Quanrantine) ของตำบลจุน ณ วัดบ้านสร้อยศรี ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ค. 2564 เวลา 09.30 น. ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้ นางกัลยา จันทร์นวล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด, นางนฤมล มูลเมือง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง และนางภัทรจารินทร์ คุณารูป ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ ร่วมกับ นายยุทธพงศ์ วงศ์คำลือ ตำแหน่งปลัดอำเภอจุน, นายเทียรชัย หวลอารมณ์ ตำแหน่งกำนันตำบลจุน, ผอ.รพ.สต.บ้านศรีมาลัย, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมูล, อาจารย์ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้อยศรี และคณะกรรมการ สถานศึกษาโรงเรียนบ้านสร้อยศรี ประชุมเพื่อหารือการจัดตั้งศูนย์กักกันโควิด - 19 ประจำตำบลจุน ณ โรงเรียนบ้านดอนมูล ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ค. 2564 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้ สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ งานสุขาภิบาลอนามัย ฯ และ งานส่งเสริมสาธารณสุข ร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านอาหาร และร้านขายของชำ ด้านสุขาภิบาลอาหาร โดยชุดตรวจโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (SI-2) ในภาชนะใส่อาหาร เขียง จาน ภาชนะสัมผัสอาหาร เช่น ช้อน ส้อม ตะเกียบ ถ้วยน้ำ อาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร และสำรวจข้อมูลการจัดการขยะเปียกพร้อมแนะนำการคัดแยะขยะเปียก ขยะ RDF ฯลฯ ในพื้นที่ หมู่ 1, 3, 4, 10, 11, 13 ตำบลจุน จำนวน 20 ร้านค้า


วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน, หัวหน้าฝ่ายฯ, พนักงานเทศบาล ร่วมกับ นายเทียรชัย หวลอารมณ์ กำนันตำบลจุน , ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 17 พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประธาน อสม.ทั้งสามหมู่บ้าน ทำบันทึกข้อตกลงการปิดบ่อขยะถาวร ณ บ้านจุนพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

วันอังคารที่ 27 เม.ย. 2564 เวลา 08.00 - 15.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ปลัดเทศบาล มอบหมายงานให้ สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ลงพื้นที่ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่บ้านค้างหงษ์ใหม่ หมู่ที่ 13 และบ้านศรีมาลัย หมู่ที่ 12 ตำบลจุน รวมจำนวน 208 ตัว


วันพุธที่ 21 เม.ย. 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ปลัดเทศบาล มอบหมายงานให้ สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ลงพื้นที่ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่บ้านห้วยกั้ง หมู่ที่ 1, บ้านร่องดู่ หมู่ที่ 10 และบ้านห้วยกั้งพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลจุน รวมจำนวน 258 ตัว


วันศุกร์ ที่ 2 เม.ย. 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และกองการศึกษา ประชุมหารือร่วมกับ กำนันตำบลจุน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนผู้สูงอายุตำบลจุน ตัวแทนภาคประชาชน เพื่อจัดกิจกรรมสรงน้ำพระหนัก ในวันที่ 13 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นประเพณีประจำปีของตำบบลจุน


รวมภาพกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำอ่างห้วยกั้ง ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมดำเนินงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เพื่อรักษาป่า ต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์และเพื่อประชาชนตำบลจุนมีน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี


เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยาร่วมจัดนิทรรศการในงาน"คนพะเยาหัวใจแกร่ง"อยู่ จุนใจไม่เจ็บไม่จนโดยส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และส่วนงานเกษตร เทศบาลตำบลจุน


วันที่ 14 ส.ค 63 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจุน งานพัฒนาชุมชนร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาและกิ่งกาชาดอำเภอจุนเยี่ยมผู้พิการตำบลจุน


วันอังคารที่11ส.ค63 นำโดยนายอารัญ น้อยเอ้ย ผญบ.ม.16 บ้านสร้อยศรีพัฒนา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ธกส.สาขาจุน,เทศบาลตำบลจุน,ผู้นำชุมชนและประชาชน ม.16 ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่ ปลูกต้นไม้จำนวน 2000 ต้น บริเวณป่าชุมชนเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชุมชนของบ้านสร้อยศรีพัฒนา


ร่วมพิธีเปิด “ โครงการ คณิต คิด สนุก “ และ “ โครงการ English for Kids is fun “ .. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


วันพุธที่ 5 ส.ค 63 นายจุฬารักษ์ ศรีธนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมกับคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, พนักงานเทศบาล, กำนันและผู้ใหญ่บ้าน,ตัวแทนชุมชนและชมรมสาวดอกเอื้องเมืองจุนร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมระดับภาค ประจำปี พ.ศ.2563


วันอังคารที่ 4 ส.ค63 นำโดยนายอารัญ น้อยเอ้ย ผญบ.ม.16พร้อมประชาชนม.16 จำนวน20คนเข้าร่วมอบรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการสนับสนุนจากสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาที่ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยและได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยาในการให้ความรู้และสาธิตการทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่ที่16 บ้านสร้อยศรีพัฒนา ต.จุน อ..จุน จ.พะเยา


วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายจุฬารักษ์ ศรีธนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลจุนเป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 ร่วมกับปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนชุมชนทุกภาคส่วนณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน


วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลจุนดำเนินการโครงการจัดทำแผนชุมชน ความร่วมมือระหว่าง เทศบาลตำบลจุน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนตำบลจุน


วันที่ 19 มิถุนายน 2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ชมรม อสม.ตำบลจุน รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควันในโรงเรียนในเขต เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 นายประดิษฐ์ สีใส ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ร่วมกับนางภัทรจารินร์ คุณารูป นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เทศบาลตำบลจุน และนายอารัญ น้อยเอ้ย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา ร่วมปรึกษาเรื่องการจัดการขยะของ ม.16 บ้านสร้อยศรีพัฒนาและการขอรับการสนับสนุนกิจกรรม โครงการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ


ระหว่างวันที่ 4 - 17 มิถุนายน 2563 กองช่างเทศบาลตำบลจุน ร่วมกับเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากลำห้วยฝายม่วงคำ ถึงฝายนายจ่อย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาพร้อมเครื่องจักรกล ดำเนินการขุดลอกลำห้วยเพื่อกักเก็บน้ำและใช้ประโยชน์จากลำห้วยดังกล่าว


วันที่ 25 พ.ค.2563 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลจุน ประชาชนในบ้านร่องดู่ หมู่ที่ 10 ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ปศุสัตว์อำเภอจุน ในการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรำคาญ กรณีสุนัขสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง โดยการทำหมันสุนัขของนายจันดี ขัดติยศ บ้านร่องดู่ หมู่ 10 จำนวน 7 ตัว


วัน 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.นายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล สัดส่วนเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล สมาชิกสภาเทศบาล กำนันและผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนทุกภาคส่วนของตำบลจุน ประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.256


เรืออากาศตรี อดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน ประธานพิธีเปิด การประกวดรำวงย้อนยุค ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลจุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง สร้างความรัก ความสามัคคีในกลุ่มพัฒนาสตรี และเพื่อขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยจัดการประกวดรำวงย้อนยุค ณ บริเวณกาดสะนั้นแน้ว เทศบาลตำบลจุน กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 ก.พ. - 6 มี.ค. 2563


วันอังคาร ที่ 14 ม.ค 63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลจุนออกสำรวจการจัดการขยะในระดับครัวเรือน,ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะและโครงการบ้านพักขยะ"แป๋งขยะหื้อเป็นบุญ"ที่จะมอบให้กับหมู่บ้านเพื่อใช้รองรับขยะที่คัดแยกประเภทแล้วของประชาชนบ้านดอนไชย


วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 วันเด็กแห่งชาติ ฝ่ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจุนได้จัดกิจกรรมซุ้ม "เด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" โดยให้เด็กๆนำขยะของตนเองมาทิ้งให้ถูกประเภทที่ราวคัดแยกขยะ และได้ให้ความรู้กับเด็กๆในการคัดแยกขยะ


กองช่าง ร่วมกับ ประชาชน บ้านใหม่กาณจนา หมู่ที่ 15 ร่วมแก้ไขระบบประปา ม.15


เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562  นายสมพร ถาวรวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลจุน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ด้วยหลักการ 3Rs ประชารัฐ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะ โดยมุ่งเน้นการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางในระดับครัวเรือน สร้างความตระหนักแก่ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลจุนในการจัดการขยะตามหลัก 3Rs ประชารัฐได้แก่ การใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ นำไปสู่การบริหารจัดการขยะที่ยั่งยืน โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 จังหวัดลำปาง ร่วมกับงานฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจุน  เวลา 8.30-12.00 น.ณ ศูนย์ฯประจำหมู่ที่ 8 บ้านจุนพัฒนา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ประชาชนหมู่ที่ 2,8,17 จำนวน 80 คน และเวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมแม่จุน สำนักงานเทศบาลตำบลจุน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ประชาชนหมู่ที่ 1,10,11 จำนวน 80 คน


หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้นำรถโรงหนังใน “โครงการรถโรงหนัง” มาจัดแสดงที่ เทศบาลตำบลจุน เพื่อทำการฉายภาพยนตร์ให้กับนักเรียน ในพื้นที่ และประชาชนทั่วไปได้รับชม


โครงอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านพัสดุ​การเงินและการคลังเทศบาลตำบลจุน​ ปีพ.ศ.2562​

เวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อปรับเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน


เทศบาลตำบลจุน งานกองการศึกษาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุน เพื่อหารือการคัดเลือกสื่อการจัดการเรียนการสอนนักเรียนในปีการศึกษา 2562 และชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน


การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอจุน การพิจารณาโครงการเพิ่มเติม ตาม (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.พะเยา (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 วันพุธ ที่ 15 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน

การประชุมการจัดทำ แก้ไข ปรับปรุง ทบทวนร่างเทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 14 พฤษภาคม 2562โครงการไทยนิยมยั่งยืน 


การจัดการขยะชุมชน

ภาพการลงนาม การปิดบ่อขยะชุมชน

ภาพกิจจกรรมลงชุมชนเพื่อการจัดการขยะ

ภาพกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลจุน

ภาพการประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลจุน

  • การประชุมผู้ได่รับความเดือดร้อนอุทกภัย หมู่ที่ 10