การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงาน


กิจกรรม ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลจุน นายสุภชัย ศูนย์กลาง ประธานกองทุน ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษากองทุนฯ ครั้งที่ 2/2567


วันที่ 9 – 10 เมษายน 2567 นายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลจุน นางอัญชิษฐา ไชยมงคล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนางสาวปานชีวา สง่าผากุล นักพัฒนาชุมชน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลจุน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีมาลัย จัด “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 17 ราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้นได้และพึ่งพาผู้อื่นให้น้อยที่สุด เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความเข้มแข็งในชมรมผู้สูงอายุ และเพื่อสร้างกำลังใจให้กับผู้สูงอายุให้เห็นคุณค่าของชีวิตและพร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไป


วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาลตำบลจุน โดยงานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่าง เทศบาลตำบลจุน (โดยนายกเทศมนตรีตำบลจุน) กับ อำเภอจุน โดยผู้แทนนายอำเภอจุน ปศุสัตว์อำเภอจุน) และกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 38 ตัว โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจุน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจุนขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดพาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา09.00 น. ณ รพ.สต.ศรีมาลัย โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผลโครงการ เข้าร่วมประเมินผลโครงการโครงการคัดกรองภาวะเสี่ยงและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคไตเสื่อม กำหนดจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น ๆละ 35 คน ดังนี้

รุ่นที่ 1 สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคความดัน เบาหวาน

รุ่นที่ 2 สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากไตเสื่อม


วันที่ 21 มีนาคม 2567 บ้านดอนไชย หมู่ 6 ต.จุน โดยการนำของ นายสมพงษ์ หวลอารมณ์ ผญบ.ได้จัดโครงการครัวเรือนต้นแบบรักสุขภาพและรักสิ่งแวดล้อม โดยมี นายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุนเป็นประธานเปิดโครงการร่วมด้วย นายพรชัย พระวิสัตย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจุน และ สท.ชาญ ครอบครอง สมาชิกสภาเขต 2 เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วยสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลจุน


วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจุน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน และหน่วยงานของอำเภอจุน เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ตำบลจุน ณ ห้องประชุมแม่จุน สำนักงานเทศบาลตำบลจุน


วันศุกร์ ที่ 15 มี.ค. 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุน นำโดย นางนฤมล มูลเมือง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง และนายอาทิตย์ ไชยมงคล ตำแหน่ง จพง.ป้องกัน ฯ ร่วมการฝึกอบรมทักษะแกนนำหมู่บ้านชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่ มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อลดอันตรายและผลกระทบต่อประชาชน โดยมีการบูรณาการการดำเนินงานหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ณ หอประชุม 50 ปี อำเภอจุน


วันพฤหัสบดี ที่ 14 มี.ค. 2567 เวลา 09.00 – 14.00 น. เทศบาลตำบลจุน นำโดยนายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, ประธานสภาเทศบาล, รองประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, ผอ.รร.อนุบาลเทศบาลฯ, ผอ.กองช่าง, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล และผู้ใหญ่บ้านตำบลจุน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวางแผนการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีแผนงานการบริหารจัดการประปาหมู่บ้านที่ดีเพื่อให้การบริหารจัดการในเรื่องของประปาหมู่บ้านและประปาตำบลเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและประสบผลสำเร็จ ณ ห้องประชุมแม่จุน และลงพื้นที่สำรวจจุดจัดตั้งโครงการ ณ อ่างเก็บน้ำแม่จุน หมู่ที่ 4 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันพุธ ที่ 13 มี.ค. 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง, หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และพนักงานเทศบาล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการธนาคารขยะ เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน โดยนางสาวศิรินุช จันทาพูน นายอำเภอจุน ประธานพิธีเปิด และนายชิตดนัย อุ่นใจ ท้องถิ่นอำเภอจุน และผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลจุน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และสังเกตุการณ์ตามนโยบาย “Moi waste Bank week มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ณ วัดบ้านสร้อยศรี หมู่ที่ 16 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


เมื่อวันที่ 5 มีนาคม เวลา 09.00 น เทศบาลตำบลจุน ได้จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าแก่อาสาสมัครปศุสัตว์ จำนวน 60 คน ครอบคลุม 17 หมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจุน ขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยนายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การป้องโรคพิษสุนัขบ้า การฝึกทักษะการฉีดวัคซีน ชี้แจงกิจกรรมการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลตำบลจุนและชี้แจงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและเเมว ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลจุน โดยสำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ งานสาธารณสุข จัดอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการคัดแยกขยะและรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด ประจำปี 2567 เพื่อดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน/หมู่บ้าน ภายใต้ระเบียบธนาคารขยะเทศบาลตำบลจุน ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน


วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจุน ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง และ รพ.สต.จุน ร่วมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (ฺBig Cleaning Day) ณ วัดบุญเกิด หมู่ที่ 1 ต.จุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจุน โดยกองการศึกษา ร่วมกับ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนมูล ได้ร่วมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (ฺBig Cleaning Day) ณ วัดบ้านดอนมูล หมู่ที่ 5 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุน โดยสำนักปลัด ฝ่ายปกครอง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟป่า ภายใต้โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเซี๊ยะ หมู่ที่ 4 โดยบูรณาการร่วมกับ น.ส.ศิรินุช จันทาพูน ตำแหน่งนายอำเภอจุน ประธานพิธีเปิด และเจ้าหน้าที่ ที่ว่าการอำเภอจุน, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ, ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสา หมู่ที่ 3,4,13 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันที่ 14 ก.พ. 2567 นายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 และผู้กล่าวรายงาน นางสุภาภรณ์ จันทร์มา ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลจุน ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา และ เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และวิสาหกิจชุมชนวัดพระธาตุผาเงา ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โดยในวันที่ 14 ก.พ. 2567 รับฟังการบรรยายหัวข้อ

1. บทบาทสตรีกับการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. สตรีกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3.การจัดตั้งและการพัฒนากลุ่มอาชีพ

4.หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการ

โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รับฟังการบรรยายและศึกษาดูงาน เรื่อง

1. ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวนั่งรถรางชมเมือง โดยวิทยากรจากเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

3. เที่ยวชมวัดป่าสักเชียงแสนซึ่งเป็นวัดและกลุ่มโบราณสถานในอำเภอ

4.รับฟังการบรรยายและศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนวัดพระธาตุผาเงาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิสาหกิจชุมชนวัดพระธาตุผาเงา ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โดยวิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัดพระธาตุผาเงา


วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจุน โดยนายจุฬารักษ์ ศรีธนะ ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยนางนฤมล มูลเมือง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง และนางอัญชิษฐา ไชยมงคล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมหารือข้อราชการและขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ราชการระหว่างท้องถิ่นอำเภอจุนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอจุน ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน

วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของ นายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายให้ นายจุฬารักษ์ ศรีธนะ ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางนฤมล มูลเมือง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง และนางสาวรัตนา ศรีธนะ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมร่วมกับสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด และกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ เพื่อปรึกษาหารือและให้แนวทางในการเตรียมการรองรับผลผลิตของข้าวนาปีและการใช้เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกข้าวของเทศบาลตำบลจุน

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของ นายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล และงานแผน ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจุน เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมแม่จุน สำนักงานเทศบาลตำจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา