การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงาน


กิจกรรม

วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของ นายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วย นายจุฬารักษ์ ศรีธนะ ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัด, หัวหน้าฝ่ายปกครอง, นักวิเคราะห์ ฯ ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลจุน และ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลจุน ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล โดยสำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านสร้อยศรีพัฒนา หมู่ 16 ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีกิจกรรมสำรวจลูกน้ำยุงลายและพ่นหมอกควัน ภายในบริเวณวัดสร้อยศรี


วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายให้ นางกัลยา จันทร์นวล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด นำโดยนางนฤมล มูลเมือง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง และนางสาวสุวิมล ธนะสิทธิ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอจุน เพื่อพิจารณาโครงการเกินศักยภาพในเขตอำเภอจุนที่ขอเสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม พ.ศ. 2567 ของ อบจ.พะเยา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 10.00 น. เทศบาลตำบลจุนภายใต้การ อำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายให้ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล, นางกัลยา จันทร์นวล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด นำโดยนางนฤมล มูลเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมด้วย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลจุน ร่วมกับปลัดอำเภอจุน, ปศุสัตว์อำเภอจุน และประมงอำเภอจุน เข้าชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการในการ ให้ความช่วยเหลือจากเหตุอุทกภัย ณ บ้านเซี๊ยะ หมู่ที่ 4 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.-15.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการ ของ นายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล, นางกัลยา จันทร์นวล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด นำโดยนางสิริวัลย์ ศรีนวล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วย นางอัญชิษฐา ไชยมงคล ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับ รพ.จุน, รพ.สต.จุน, อสม. และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ม.11 และประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อวางแผนช่วยเหลือผู้ป่วย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.8 พร้อมกับลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ม.8 ตำบลจุน


วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของ นายสุภชัยศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจุน, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล ร่วมกับกำนันตำบลจุน, ผู้ใหญ่บ้านตำบลจุน ร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมนกยูง เทศบาลตำบลจุน


วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายให้ นายจุฬารักษ์ ศรีธนะ ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วย นายเกษม เจิมเฉลิม สมาชิกสภาเทศบาล และนางอัญชิษฐา ไชยมงคล ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุม “โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการคำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ทีมพีเลี้ยงและทีมปฏิบัติการตำบลฯ) เพื่อติดตามความก้าวหน้า และสรุปผลการให้ความช่วยเหลือบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายของทีมปฏิบัติการฯ ณ หอประชุม 50 ปีอำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของ นายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยนายบุญศรี ไชยมงคล ตำแหน่งประธานสภาเทศบาล ร่วมประชุมกับ กรมทางหลวง, หมวดการทางจุน, ผู้นำชุมชนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการสร้างถนนในตำบลจุน ในการขออนุญาตสร้างทางเชื่อมกับทางหลวง และการรับฟังปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น ณ ห้องประชุมแม่จุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยนายจุฬารักษ์ ศรีธนะ และนายสันติ ศรีธนะ ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี, นายพรชัย พระวิสัตย์ ตำแหน่งที่ปรึกษานายก ฯ, ประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล, นางนฤมล มูลเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล และนางสาวสุวิมล ธนะสิทธิ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ฯ ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลจุน ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล ร่วมพิธีเปิดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน ภายใต้นโยบายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้และ ฝึกทักษะอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การสำรวจประชากรสุนัข – แมว การผ่าตัดทำหมันสำหรับสัตว์ไม่มีเจ้าของหรือสัตว์จรจัดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธีมีความรับผิดชอบเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ทั้งในคนและสัตว์


วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัยศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล โดยสำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ นำโดยนางภัทรจารินทร์ คุณารูป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เเละนายศิลป์ สร้อยสังวาลย์ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ พร้อมด้วยลูกจ้างฝ่ายงานสาธารณสุขเเละส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการชี้เเจงกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยตำบลจุน เเละลงเยี่ยมครัวเรือนที่มีปัญหาด้านการจัดการขยะ ให้กับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกฝ่ายเเละประชาชน บ้านจุนหลวง หมู่ 2 ตำบลจุน

วันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยการอำนวยการของ นายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน และว่าที่รอ.ทูล จักรคำ ปลัด เทศบาลตำบลจุน ได้มอบหมายให้ส่วนงานสาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ถ่ายทอดความรู้ การจัดการขยะ แก่ ครู&นักเรียน โรงเรียน บ้านห้วยกั้ง จำนวน 56 คน


วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 15.20 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้นายจุฬารักษ์ ศรีธนะ ตำแหน่งรองนายก ฯ พร้อมด้วยสำนักปลัด ฝ่ายปกครอง งานป้องกัน ฯ และศูนย์ปฎิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเทศบาลตำบลจุน รับแจ้งเหตุไฟป่า พื้นที่บ้านจุนพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลจุน ในการนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกำลัง อปพร.เข้าตรวจสอบเพื่อดำเนินการระงับเหตุ ร่วมกับเวรจุดสกัดไฟป่าบ้านจุนพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล โดยสำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ งานสาธารณสุขฯ ร่วมกับสำนักงานสิ่งเเวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ดำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อทบทวนข้อมูลสถานการณ์ เเละค้นหาประเด็นปัญหาสิ่งเเวดล้อมสำคัญที่ควรได้รับการเฝ้าระวังเเละตรวจอบโดยชุมชนในพื้นที่ วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านร่องดู่


เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล โดยสำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ งานสาธารณสุขฯ ร่วมกับสำนักงานสิ่งเเวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ดำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการ จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อยกระดับชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม วันอังคาร ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านเซี๊ยะ ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลจุน ร่วมกับสำนักบริหารอนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย, มวลชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรจุน , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1,10,11, ประชาชน หมู่ที่ 1,10,11, หน่วยอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอจุน ร่วมจัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด จัดกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟป่า ณ พื้นที่ป่าเหนืออ่างเก็บน้ำขุนห้วยกั้ง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล โดยมีนางกัลยา จันทร์นวล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด, นางนฤมล มูลเมือง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บูรณาการร่วมกับบ้านห้วยกั้งพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลจุน ดำเนินการกำจัดผักตบชวาออกจากแหล่งน้ำร่องหูด ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการ ของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้ ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล โดยสำนักปลัด ฝ่ายปกครอง งานแผนงบประมาณ และฝ่ายอำนวยการ ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจุนเพื่อติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการ ของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2, สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง งานป้องกัน ฯ และ ฝ่ายอำนวยการ งานพัฒนาชุมชน และงานสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา และ ที่ว่าการอำเภอจุน, กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลจุน และประชาชนบ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 ตำบลจุน ร่วมกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยกิจกรรมกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลจุน ณ ลำน้ำจุน หมู่ที่ 6 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างเป็นระบบ ตลอดถึงแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 2. เพื่อให้เกิดคลองสวย น้ำใส 3. เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน และผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ


วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยนางกัลยา จันทร์นวล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด และนางอัญชิษฐา ไชยมงคล ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุนและทีมปฏิบัติการ ฯ ของตำบลจุน ร่วมการประชุม สร้างความเข้าใจ และวางแผนการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน ของทีมปฏิบัติการ ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน ประธานพิธีเปิดโครงการกิจกรรมขยายพันธุ์กบ โดยมีเทศบาลตำบลจุน และเจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ ตำบลจุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 05.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้ ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล พร้อมกับนายบุญศรี ไชยมงคล ตำแหน่งประธานสภาเทศบาล, นางกัลยา จันทร์นวล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานสำนักปลัด ลงพื้นที่ตรวจประเมินด้านชีวภาพและด้านเคมี เพื่อเฝ้าระวังสารปนเปื้อนอาหาร ตามหลักสุขาภิบาลในตลาด และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในตลาด ทั้ง 4 ประเภท ณ ตลาดอุ้ยศรี ม.17 บ้านจุนรัชดาตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


ของเก่าก็สวยได้ด้วยฝีมือจร้า


วันที่ 1 ธันวาคม 2556 4 เวลา 05.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้ ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล โดยสำนักปลัด นำโดยนางกัลยา จันทร์นวล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด, นางสิริวัลย์ ศรีนวล ตำแหน่งหัวหน้า ฝ่ายอำนวยการ และพนักงานสำนักปลัด ลงพื้นที่ตรวจประเมินด้านชีวภาพและด้านเคมี เพื่อเฝ้าระวังสารปนเปื้อนอาหาร ตามหลักสุขาภิบาลในตลาด และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในตลาด ทั้ง 4 ประเภท ณ ตลาดอุ๋ยจี๋ ม.14 บ้านดอนไชยพัฒนา ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยนายสันติ ศรีธนะ ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลจุน, สมาชิกสภาเทศบาล, ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล, พนักงานเทศบาลตำบลจุน ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรจุน, ที่ว่าการอำเภอจุน, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม.ตำบลจุน และเจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูรณาการ ตำบลจุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day และโครงการแก้ไขปัญหาและการจัดการขยะตกค้างในครัวเรือน และในหมู่บ้านตามหลัก 3ช และการเพิ่มมูลค่าของขยะ ประจำปี 2564 กิจกรรมลงพื้นที่ช่วยเหลือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน / ชุมชน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้นายยงยุทธ จิระ ตำแหน่งเลขานุการนายกฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล นายเกษม เจิมเฉลิม , นายเกษม ไชยนาม , นายเหรียญ ศรีวิชัย และ นางสิริวัลย์ ศรีนวล หัวหน้าฝ่ายอำนายการ ,นางภัทรจารินทร์ คุณารูป นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ , น.ส.อัญชลี ละมัย นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ และพนักงานเทศบาลสำนักปลัด ร่วมกับผู้นำชุมชน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 13 และจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูรณาการ ตำบลจุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการแก้ไขปัญหาและการจัดการขยะตกค้างในครัวเรือน และในหมู่บ้านตามหลัก 3ช และการเพิ่มมูลค่าของขยะ ประจำปี 2564 กิจกรรมลงพื้นที่ช่วยเหลือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน / ชุมชน ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564


วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล โดยสำนักปลัด ฝ่ายปกครอง งานแผนฯ ร่วมกับนายนาวิน สุธรรมเม็ง (ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอจุน), นายโกสินทร์ แสงสอาด (ท้องถิ่นอำเภอจุน), อปท.อำเภอจุน และ สจ.พะเยา พร้อมกับเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา ร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอจุน ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้นายสันติ ศรีธนะ ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยนายศรีวรรณ มณีจักร์ ตำแหน่ง สท.เขต 2 และ นางสิริวัลย์ ศรีนวล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ, นางภัทรจารินทร์ คุณารูป และพนักงานเทศบาลสำนักปลัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูรณาการ ตำบลจุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการแก้ไขปัญหาและการจัดการขยะตกค้างในครัวเรือน และในหมู่บ้านตามหลัก 3ช และการเพิ่มมูลค่าของขยะ ประจำปี 2564 กิจกรรมลงพื้นที่ช่วยเหลือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน / ชุมชน ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 (หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 12 , หมู่ที่ 14)


วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้นายสันติ ศรีธนะ ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยนายปรีชา คุณารูป ตำแหน่ง สท.เขต 1 และ นางกัลยา จันทร์นวล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด, นางทิญาภร อินต๊ะ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง, นางภัทรจารินทร์ คุณารูป และพนักงานเทศบาลสำนักปลัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูรณาการ ตำบลจุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการแก้ไขปัญหาและการจัดการขยะตกค้างในครัวเรือน และในหมู่บ้านตามหลัก 3ช และการเพิ่มมูลค่าของขยะ ประจำปี 2564 กิจกรรมลงพื้นที่ช่วยเหลือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน / ชุมชน ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 (หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 17)


วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.30 น. เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล, พนักงานเทศบาล ร่วมกับกำนัน, ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลจุน ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี พ.ศ.2564 ณ กาดสะนั้นแน้ว เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาล, พนักงานเทศบาลสำนักปลัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูรณาการ ตำบลจุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการตลาด 5.0 แก่ผู้ประกอบการรายย่อยตำบลจุน ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลสำนักปลัด ร่วมโครงการ การเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจุนโดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลจุน สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลจุน ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุนร่วมกับ รพ.จุน และ รพ.สต.ของตำบลจุนทั้งสองแห่ง, อสม.ตำบลจุน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลจุนให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ย. 2564 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน ขอบคุณทุกท่านที่ให้บริการประชาชนตำบลจุน


วันจันทร์ที่ 8 พ.ย. 2564 เวลา 10:30 น เทศบาลตำบลจุน ภายใต้อำนวยการ ของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้ สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง งานนิติการ โดย นายศิลป์ สร้อยสังวาลย์ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 10 ตรวจพื้นที่เป้าหมายป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกป่าและการทำไม้ ณ บ้านร่องดู่ หมู่ที่ 10 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน ประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลจุน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน


วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น.เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อำเภอจุน, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, อสม.ตำบลจุน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอจุน, รพ.จุน และ รพ.สต.ทั้งสองแห่งของตำบลจุนร่วมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ณ เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ขอขอบคุณทุกๆท่าน ทุกหน่วยงาน และประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย


วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564 และ วันจันทร์ที่่11 ตุลาคม 2564 ภายใต้การบังคับบัญชา ของท่านนายกสุภชัย ศูนย์กลาง ดำเนินการซ่อมแซมทางด้วยหินคลุก สายห้วยกั้งแล้ว หมู่ที่10 , สายป่าคา สายหนองหมู สายร่องเปา สายป่าหวาย สายนานายนิช หมู่ 17 ,สายป่าสุสาน สายนานางคำใส หมู่ที่8 ,สายห้วยสร้อยแล้ง สายร่องต่วง สายสร้อยศรีเชื่อมอ่างเก็บน้ำห้วยบง สายทุ่งคือ หมู่ที่ 16 ตำบลจุน


วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าฝ่ายปกครอง ร่วมกับโรงพยาบาลจุน และ อสม.ตำบลจุน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแพทย์ฉุกเฉินตำบลจุน” สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุนวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมกับ ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล, นางกัลยา จันทร์นวล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด และนายอาทิตย์ ไชยมงคล ตำแหน่ง จพง.ป้องกัน ฯ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการเตรียมการจัดทำ (ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ.2564 – 2570 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 – 2570 (รุ่นที่ 1) ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลจุนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ภายใต้ชุดโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)ได้ดำเนินโครงการ แก้ไขปัญหาเเละการจัดการขยะตกค้างในครัวเรือน เเละในหมู่บ้านตามหลัก 3RS เเละเพิ่มมูลค่าของขยะ ประจำปี 2564 กิจกรรม ที่ 2 อบรมการจัดทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะ (ไม้กวาดพลาสติก เเจกันพลาสติก เเละถุงผ้า) รุ่นที่ 2 หมู่บ้านสายใน ม.5 6 7 9 12 14 15 เเละ16 จำนวน 50 คน


วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน ประธานพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาและการจัดขยะตกค้าง ในครัวเรือนและในหมู่บ้าน ตามหลัก 3R และการเพิ่มมูลค่าของขยะ ประจำปี 2564 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์จากขยะ (ไม้กวาดพลาสติก แจกัน ขวดพลาสติก และถุงผ้า ภายใต้ชุดโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จัดขึ้นโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ เทศบาลตำบลจุน วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยลดปัญหาการจัดการขยะ ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับวิกฤตปัญหาขยะมูลฝอย ที่ถือว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและเร่งด่วน ด้วยการนำสิ่งของหรือเศษเหลือใช้ภายในครัวเรือนมาเพิ่มมูลค่า และพัฒนาต่อยอดให้เป็นสินค้า สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งประกอบด้วยการ ฝึกทักษะและการลงมือปฏิบัติจริงของการทำไม้กวาดพลาสติก แจกันขวดพลาสติก และถุงผ้า


วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน, หัวหน้าฝ่ายฯ, พนักงานเทศบาล ร่วมกับ นายเทียรชัย หวลอารมณ์ กำนันตำบลจุน , ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 17 พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประธาน อสม.ทั้งสามหมู่บ้าน ทำบันทึกข้อตกลงการปิดบ่อขยะถาวร ณ บ้านจุนพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

กิจกรรมงานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ลงพื้นที่ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่บ้านค้างหงษ์ใหม่ หมู่ที่ 13 และบ้านศรีมาลัย หมู่ที่ 12 ตำบลจุน รวมจำนวน 208 ตัว


กิจกรรมงานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ลงพื้นที่ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่บ้านห้วยกั้ง หมู่ที่ 1, บ้านร่องดู่ หมู่ที่ 10 และบ้านห้วยกั้งพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลจุน รวมจำนวน 258 ตัว


รวมภาพกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำอ่างห้วยกั้ง ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมดำเนินงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เพื่อรักษาป่า ต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์และเพื่อประชาชนตำบลจุนมีน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี


เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยาร่วมจัดนิทรรศการในงาน”คนพะเยาหัวใจแกร่ง”อยู่ จุนใจไม่เจ็บไม่จนโดยส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และส่วนงานเกษตร เทศบาลตำบลจุน