การมีส่วนร่วมของชุมชน

โครงอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านพัสดุ​การเงินและการคลังเทศบาลตำบลจุน​ ปีพ.ศ.2562​

เวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อปรับเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน


เทศบาลตำบลจุน งานกองการศึกษาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุน เพื่อหารือการคัดเลือกสื่อการจัดการเรียนการสอนนักเรียนในปีการศึกษา 2562 และชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน


การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอจุน การพิจารณาโครงการเพิ่มเติม ตาม (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.พะเยา (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 วันพุธ ที่ 15 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน

การประชุมการจัดทำ แก้ไข ปรับปรุง ทบทวนร่างเทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 14 พฤษภาคม 2562โครงการไทยนิยมยั่งยืน 


การจัดการขยะชุมชน

ภาพการลงนาม การปิดบ่อขยะชุมชน

ภาพกิจจกรรมลงชุมชนเพื่อการจัดการขยะ

ภาพกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลจุน

ภาพการประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลจุน

  • การประชุมผู้ได่รับความเดือดร้อนอุทกภัย หมู่ที่ 10