การมีส่วนร่วมของชุมชน

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล ร่วมพิธีเปิดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน ภายใต้นโยบายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้และ ฝึกทักษะอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การสำรวจประชากรสุนัข - แมว การผ่าตัดทำหมันสำหรับสัตว์ไม่มีเจ้าของหรือสัตว์จรจัดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธีมีความรับผิดชอบเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ทั้งในคนและสัตว์

นอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัยศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล โดยสำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ นำโดยนางภัทรจารินทร์ คุณารูป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เเละนายศิลป์ สร้อยสังวาลย์ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ พร้อมด้วยลูกจ้างฝ่ายงานสาธารณสุขเเละส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการชี้เเจงกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยตำบลจุน เเละลงเยี่ยมครัวเรือนที่มีปัญหาด้านการจัดการขยะ ให้กับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกฝ่ายเเละประชาชน บ้านจุนหลวง หมู่ 2 ตำบลจุน

วันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยการอำนวยการของ นายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน และว่าที่รอ.ทูล จักรคำ ปลัด เทศบาลตำบลจุน ได้มอบหมายให้ส่วนงานสาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ถ่ายทอดความรู้ การจัดการขยะ แก่ ครู&นักเรียน โรงเรียน บ้านห้วยกั้ง จำนวน 56 คน


วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 15.20 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้นายจุฬารักษ์ ศรีธนะ ตำแหน่งรองนายก ฯ พร้อมด้วยสำนักปลัด ฝ่ายปกครอง งานป้องกัน ฯ และศูนย์ปฎิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเทศบาลตำบลจุน รับแจ้งเหตุไฟป่า พื้นที่บ้านจุนพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลจุน ในการนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกำลัง อปพร.เข้าตรวจสอบเพื่อดำเนินการระงับเหตุ ร่วมกับเวรจุดสกัดไฟป่าบ้านจุนพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล โดยสำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ งานสาธารณสุขฯ ร่วมกับสำนักงานสิ่งเเวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ดำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อทบทวนข้อมูลสถานการณ์ เเละค้นหาประเด็นปัญหาสิ่งเเวดล้อมสำคัญที่ควรได้รับการเฝ้าระวังเเละตรวจอบโดยชุมชนในพื้นที่ วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านร่องดู่


เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล โดยสำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ งานสาธารณสุขฯ ร่วมกับสำนักงานสิ่งเเวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ดำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการ จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อยกระดับชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม วันอังคาร ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านเซี๊ยะ ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลจุน ร่วมกับสำนักบริหารอนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย, มวลชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรจุน , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1,10,11, ประชาชน หมู่ที่ 1,10,11, หน่วยอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอจุน ร่วมจัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด จัดกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟป่า ณ พื้นที่ป่าเหนืออ่างเก็บน้ำขุนห้วยกั้ง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล โดยมีนางกัลยา จันทร์นวล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด, นางนฤมล มูลเมือง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บูรณาการร่วมกับบ้านห้วยกั้งพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลจุน ดำเนินการกำจัดผักตบชวาออกจากแหล่งน้ำร่องหูด ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการ ของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้ ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล โดยสำนักปลัด ฝ่ายปกครอง งานแผนงบประมาณ และฝ่ายอำนวยการ ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจุนเพื่อติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการ ของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2, สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง งานป้องกัน ฯ และ ฝ่ายอำนวยการ งานพัฒนาชุมชน และงานสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา และ ที่ว่าการอำเภอจุน, กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลจุน และประชาชนบ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 ตำบลจุน ร่วมกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยกิจกรรมกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลจุน ณ ลำน้ำจุน หมู่ที่ 6 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างเป็นระบบ ตลอดถึงแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 2. เพื่อให้เกิดคลองสวย น้ำใส 3. เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน และผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ


วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยนางกัลยา จันทร์นวล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด และนางอัญชิษฐา ไชยมงคล ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุนและทีมปฏิบัติการ ฯ ของตำบลจุน ร่วมการประชุม สร้างความเข้าใจ และวางแผนการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน ของทีมปฏิบัติการ ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน ประธานพิธีเปิดโครงการกิจกรรมขยายพันธุ์กบ โดยมีเทศบาลตำบลจุน และเจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ ตำบลจุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 05.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้ ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล พร้อมกับนายบุญศรี ไชยมงคล ตำแหน่งประธานสภาเทศบาล, นางกัลยา จันทร์นวล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานสำนักปลัด ลงพื้นที่ตรวจประเมินด้านชีวภาพและด้านเคมี เพื่อเฝ้าระวังสารปนเปื้อนอาหาร ตามหลักสุขาภิบาลในตลาด และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในตลาด ทั้ง 4 ประเภท ณ ตลาดอุ้ยศรี ม.17 บ้านจุนรัชดาตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


ของเก่าก็สวยได้ด้วยฝีมือจร้า


วันที่ 1 ธันวาคม 2556 4 เวลา 05.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้ ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล โดยสำนักปลัด นำโดยนางกัลยา จันทร์นวล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด, นางสิริวัลย์ ศรีนวล ตำแหน่งหัวหน้า ฝ่ายอำนวยการ และพนักงานสำนักปลัด ลงพื้นที่ตรวจประเมินด้านชีวภาพและด้านเคมี เพื่อเฝ้าระวังสารปนเปื้อนอาหาร ตามหลักสุขาภิบาลในตลาด และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในตลาด ทั้ง 4 ประเภท ณ ตลาดอุ๋ยจี๋ ม.14 บ้านดอนไชยพัฒนา ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยนายสันติ ศรีธนะ ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลจุน, สมาชิกสภาเทศบาล, ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล, พนักงานเทศบาลตำบลจุน ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรจุน, ที่ว่าการอำเภอจุน, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม.ตำบลจุน และเจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูรณาการ ตำบลจุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day และโครงการแก้ไขปัญหาและการจัดการขยะตกค้างในครัวเรือน และในหมู่บ้านตามหลัก 3ช และการเพิ่มมูลค่าของขยะ ประจำปี 2564 กิจกรรมลงพื้นที่ช่วยเหลือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน / ชุมชน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้นายยงยุทธ จิระ ตำแหน่งเลขานุการนายกฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล นายเกษม เจิมเฉลิม , นายเกษม ไชยนาม , นายเหรียญ ศรีวิชัย และ นางสิริวัลย์ ศรีนวล หัวหน้าฝ่ายอำนายการ ,นางภัทรจารินทร์ คุณารูป นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ , น.ส.อัญชลี ละมัย นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ และพนักงานเทศบาลสำนักปลัด ร่วมกับผู้นำชุมชน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 13 และจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูรณาการ ตำบลจุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการแก้ไขปัญหาและการจัดการขยะตกค้างในครัวเรือน และในหมู่บ้านตามหลัก 3ช และการเพิ่มมูลค่าของขยะ ประจำปี 2564 กิจกรรมลงพื้นที่ช่วยเหลือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน / ชุมชน ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564


วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล โดยสำนักปลัด ฝ่ายปกครอง งานแผนฯ ร่วมกับนายนาวิน สุธรรมเม็ง (ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอจุน), นายโกสินทร์ แสงสอาด (ท้องถิ่นอำเภอจุน), อปท.อำเภอจุน และ สจ.พะเยา พร้อมกับเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา ร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอจุน ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้นายสันติ ศรีธนะ ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยนายศรีวรรณ มณีจักร์ ตำแหน่ง สท.เขต 2 และ นางสิริวัลย์ ศรีนวล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ, นางภัทรจารินทร์ คุณารูป และพนักงานเทศบาลสำนักปลัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูรณาการ ตำบลจุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการแก้ไขปัญหาและการจัดการขยะตกค้างในครัวเรือน และในหมู่บ้านตามหลัก 3ช และการเพิ่มมูลค่าของขยะ ประจำปี 2564 กิจกรรมลงพื้นที่ช่วยเหลือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน / ชุมชน ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 (หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 12 , หมู่ที่ 14)


วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้นายสันติ ศรีธนะ ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยนายปรีชา คุณารูป ตำแหน่ง สท.เขต 1 และ นางกัลยา จันทร์นวล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด, นางทิญาภร อินต๊ะ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง, นางภัทรจารินทร์ คุณารูป และพนักงานเทศบาลสำนักปลัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูรณาการ ตำบลจุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการแก้ไขปัญหาและการจัดการขยะตกค้างในครัวเรือน และในหมู่บ้านตามหลัก 3ช และการเพิ่มมูลค่าของขยะ ประจำปี 2564 กิจกรรมลงพื้นที่ช่วยเหลือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน / ชุมชน ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 (หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 17)


วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.30 น. เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล, พนักงานเทศบาล ร่วมกับกำนัน, ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลจุน ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี พ.ศ.2564 ณ กาดสะนั้นแน้ว เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาล, พนักงานเทศบาลสำนักปลัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูรณาการ ตำบลจุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการตลาด 5.0 แก่ผู้ประกอบการรายย่อยตำบลจุน ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลสำนักปลัด ร่วมโครงการ การเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจุนโดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลจุน สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลจุน ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุนร่วมกับ รพ.จุน และ รพ.สต.ของตำบลจุนทั้งสองแห่ง, อสม.ตำบลจุน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลจุนให้บริการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ย. 2564 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน ขอบคุณทุกท่านที่ให้บริการประชาชนตำบลจุน


วันจันทร์ที่ 8 พ.ย. 2564 เวลา 10:30 น เทศบาลตำบลจุน ภายใต้อำนวยการ ของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้ สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง งานนิติการ โดย นายศิลป์ สร้อยสังวาลย์ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 10 ตรวจพื้นที่เป้าหมายป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกป่าและการทำไม้ ณ บ้านร่องดู่ หมู่ที่ 10 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน ประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลจุน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน


วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น.เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อำเภอจุน, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, อสม.ตำบลจุน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอจุน, รพ.จุน และ รพ.สต.ทั้งสองแห่งของตำบลจุนร่วมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ณ เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ขอขอบคุณทุกๆท่าน ทุกหน่วยงาน และประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย


วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564 และ วันจันทร์ที่่11 ตุลาคม 2564 ภายใต้การบังคับบัญชา ของท่านนายกสุภชัย ศูนย์กลาง ดำเนินการซ่อมแซมทางด้วยหินคลุก สายห้วยกั้งแล้ว หมู่ที่10 , สายป่าคา สายหนองหมู สายร่องเปา สายป่าหวาย สายนานายนิช หมู่ 17 ,สายป่าสุสาน สายนานางคำใส หมู่ที่8 ,สายห้วยสร้อยแล้ง สายร่องต่วง สายสร้อยศรีเชื่อมอ่างเก็บน้ำห้วยบง สายทุ่งคือ หมู่ที่ 16 ตำบลจุน


วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าฝ่ายปกครอง ร่วมกับโรงพยาบาลจุน และ อสม.ตำบลจุน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแพทย์ฉุกเฉินตำบลจุน" สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุน


26 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน ร่วมกับคณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนา เรื่อง ตำรวจกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม โดยมีท่าน สส.วิสุทธิ์ ไชยณรุณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน


เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบรางวัลในโครงการ "ส่งเสริมสภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้าน/ชุมชนให้สะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา" โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อสร้างรูปธรรมการจัดการขยะตามหลัก 3 RS ประชารัฐคัดแยกขยะที่ต้นทาง 2. เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดการสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมแก่ชุมชน อย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก และการเรียนรู้ ให้แก่เด็ก และเยาวชน ตำบลจุน ในด้านสิ่งแวดล้อม


วันอังคารที่ 14 ก.ย. 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง มอบหมายงานให้ คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่กักตัวประจำหมู่บ้านทั้ง 9 แห่งในเขตพื้นที่ตำบลจุน


วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมกับ ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล, นางกัลยา จันทร์นวล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด และนายอาทิตย์ ไชยมงคล ตำแหน่ง จพง.ป้องกัน ฯ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการเตรียมการจัดทำ (ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ.2564 - 2570 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 - 2570 (รุ่นที่ 1) ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลจุนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ภายใต้ชุดโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)ได้ดำเนินโครงการ แก้ไขปัญหาเเละการจัดการขยะตกค้างในครัวเรือน เเละในหมู่บ้านตามหลัก 3RS เเละเพิ่มมูลค่าของขยะ ประจำปี 2564 กิจกรรม ที่ 2 อบรมการจัดทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะ (ไม้กวาดพลาสติก เเจกันพลาสติก เเละถุงผ้า) รุ่นที่ 2 หมู่บ้านสายใน ม.5 6 7 9 12 14 15 เเละ16 จำนวน 50 คน


วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน ประธานพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาและการจัดขยะตกค้าง ในครัวเรือนและในหมู่บ้าน ตามหลัก 3R และการเพิ่มมูลค่าของขยะ ประจำปี 2564 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์จากขยะ (ไม้กวาดพลาสติก แจกัน ขวดพลาสติก และถุงผ้า ภายใต้ชุดโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จัดขึ้นโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ เทศบาลตำบลจุน วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยลดปัญหาการจัดการขยะ ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับวิกฤตปัญหาขยะมูลฝอย ที่ถือว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและเร่งด่วน ด้วยการนำสิ่งของหรือเศษเหลือใช้ภายในครัวเรือนมาเพิ่มมูลค่า และพัฒนาต่อยอดให้เป็นสินค้า สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งประกอบด้วยการ ฝึกทักษะและการลงมือปฏิบัติจริงของการทำไม้กวาดพลาสติก แจกันขวดพลาสติก และถุงผ้า


วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุนภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุนพร้อมด้วยนายยงยุทธ จิระ ตำแหน่งเลขานุการนายกฯ, ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล, นางนฤมล มูลเมือง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง, นางภัทรจารินทร์ คุณารูป ตำแหน่ง นวก.สาธารณ สุขชำนาญการ ร่วมกับ นายเทียรชัย หวลอารมณ์ กำนันตำบลจุน, ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 17 หมู่บ้าน และผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านศรีมาลัย ร่วมประชุมหารือการเตรียมการเชิงรุกในการรับมือกับสถานการณ์​โควิดในระดับหมู่บ้านของตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันพุธที่ 14 ก.ค. 2564 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วย นายบุญศรี ไชยมงคล ประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลจุน ร่วมกับนายเทียรชัย หวลอารมณ์ ตำแหน่งกำนันตำบลจุน, ผอ.รพ.สต.บ้านศรีมาลัย, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ตำบลจุน ร่วมประชุมการจัดเตรียมสถานที่ กักกันของราชการ (LQ) ตำบลจุน เพื่อแจ้งแนวทางการจัดตั้งสถานที่, คำสั่ง/ความคืบหน้าการดำเนินงานการจัดตั้งสถานที่, ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ ในการดำเนินงาน และแนวทางการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการสั่งกักตัวที่สถานที่กักกันราชการตำบลจุนในชุมชน ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน (การประชุมครั้งนี้มีจุดคัดกรองโควิด - 19 ด้วย)

รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานการจัดตั้ง สถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ (Local Quarantine) =>ดาวน์โหลด


วันจันทร์ที่ 12 ก.ค. 2564 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้ ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ตำแหน่งปลัดเทศบาล, นางกัลยา จันทร์นวล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด, นายทรงกฎ ใจเฉลา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง, นางนรรจกร คำตั๋น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง, นางนฤมล มูลเมือง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง, นางสาวทิญาภร อินต๊ะ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และพนักงานเทศบาล, พนักงานจ้าง ร่วมกับอาจารย์ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้อยศรี, ผอ.รพ.สต.บ้านศรีมาลัย และผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7,12, 16 ร่วมช่วยกันจัดและทำความสะอาดสถานที่การจัดตั้งศูนย์กักกันโควิด - 19 ประจำตำบลจุน ณ โรงเรียนบ้านสร้อยศรี ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันศุกร์ที่ 9 ก.ค. 2564 เวลา 07.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้ นางกัลยา จันทร์นวล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด, นางนฤมล มูลเมือง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง และนางภัทรจารินทร์ คุณารูป ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ, นายวีรพงศ์ ใจกว้าง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และพนักงานจ้าง ร่วมกับ นายยุทธพงศ์ วงศ์คำลือ ตำแหน่งปลัดอำเภอจุน, นายเทียรชัย หวลอารมณ์ ตำแหน่งกำนันตำบลจุน, ผอ.รพ.สต.บ้านศรีมาลัย และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสร้อยศรี ร่วมการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านสร้อยศรี หมู่ที่ 7 และบ้านสร้อยศรีพัฒนา หมู่ที่ 16 ในการจัดเตรียมสถานที่กักตัวของราชการ (Local Quanrantine) ของตำบลจุน ณ วัดบ้านสร้อยศรี ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ค. 2564 เวลา 09.30 น. ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้ นางกัลยา จันทร์นวล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด, นางนฤมล มูลเมือง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง และนางภัทรจารินทร์ คุณารูป ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ ร่วมกับ นายยุทธพงศ์ วงศ์คำลือ ตำแหน่งปลัดอำเภอจุน, นายเทียรชัย หวลอารมณ์ ตำแหน่งกำนันตำบลจุน, ผอ.รพ.สต.บ้านศรีมาลัย, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมูล, อาจารย์ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้อยศรี และคณะกรรมการ สถานศึกษาโรงเรียนบ้านสร้อยศรี ประชุมเพื่อหารือการจัดตั้งศูนย์กักกันโควิด - 19 ประจำตำบลจุน ณ โรงเรียนบ้านดอนมูล ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ค. 2564 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน มอบหมายงานให้ สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ งานสุขาภิบาลอนามัย ฯ และ งานส่งเสริมสาธารณสุข ร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านอาหาร และร้านขายของชำ ด้านสุขาภิบาลอาหาร โดยชุดตรวจโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (SI-2) ในภาชนะใส่อาหาร เขียง จาน ภาชนะสัมผัสอาหาร เช่น ช้อน ส้อม ตะเกียบ ถ้วยน้ำ อาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร และสำรวจข้อมูลการจัดการขยะเปียกพร้อมแนะนำการคัดแยะขยะเปียก ขยะ RDF ฯลฯ ในพื้นที่ หมู่ 1, 3, 4, 10, 11, 13 ตำบลจุน จำนวน 20 ร้านค้า


วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน, หัวหน้าฝ่ายฯ, พนักงานเทศบาล ร่วมกับ นายเทียรชัย หวลอารมณ์ กำนันตำบลจุน , ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 17 พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประธาน อสม.ทั้งสามหมู่บ้าน ทำบันทึกข้อตกลงการปิดบ่อขยะถาวร ณ บ้านจุนพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

วันอังคารที่ 27 เม.ย. 2564 เวลา 08.00 - 15.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ปลัดเทศบาล มอบหมายงานให้ สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ลงพื้นที่ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่บ้านค้างหงษ์ใหม่ หมู่ที่ 13 และบ้านศรีมาลัย หมู่ที่ 12 ตำบลจุน รวมจำนวน 208 ตัว


วันพุธที่ 21 เม.ย. 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ปลัดเทศบาล มอบหมายงานให้ สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ลงพื้นที่ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่บ้านห้วยกั้ง หมู่ที่ 1, บ้านร่องดู่ หมู่ที่ 10 และบ้านห้วยกั้งพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลจุน รวมจำนวน 258 ตัว


วันศุกร์ ที่ 2 เม.ย. 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และกองการศึกษา ประชุมหารือร่วมกับ กำนันตำบลจุน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนผู้สูงอายุตำบลจุน ตัวแทนภาคประชาชน เพื่อจัดกิจกรรมสรงน้ำพระหนัก ในวันที่ 13 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นประเพณีประจำปีของตำบบลจุน


รวมภาพกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำอ่างห้วยกั้ง ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมดำเนินงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เพื่อรักษาป่า ต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์และเพื่อประชาชนตำบลจุนมีน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี


เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยาร่วมจัดนิทรรศการในงาน"คนพะเยาหัวใจแกร่ง"อยู่ จุนใจไม่เจ็บไม่จนโดยส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และส่วนงานเกษตร เทศบาลตำบลจุน


วันที่ 14 ส.ค 63 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจุน งานพัฒนาชุมชนร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาและกิ่งกาชาดอำเภอจุนเยี่ยมผู้พิการตำบลจุน


วันอังคารที่11ส.ค63 นำโดยนายอารัญ น้อยเอ้ย ผญบ.ม.16 บ้านสร้อยศรีพัฒนา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ธกส.สาขาจุน,เทศบาลตำบลจุน,ผู้นำชุมชนและประชาชน ม.16 ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่ ปลูกต้นไม้จำนวน 2000 ต้น บริเวณป่าชุมชนเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชุมชนของบ้านสร้อยศรีพัฒนา


ร่วมพิธีเปิด “ โครงการ คณิต คิด สนุก “ และ “ โครงการ English for Kids is fun “ .. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


วันพุธที่ 5 ส.ค 63 นายจุฬารักษ์ ศรีธนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมกับคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, พนักงานเทศบาล, กำนันและผู้ใหญ่บ้าน,ตัวแทนชุมชนและชมรมสาวดอกเอื้องเมืองจุนร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมระดับภาค ประจำปี พ.ศ.2563


วันอังคารที่ 4 ส.ค63 นำโดยนายอารัญ น้อยเอ้ย ผญบ.ม.16พร้อมประชาชนม.16 จำนวน20คนเข้าร่วมอบรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการสนับสนุนจากสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาที่ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยและได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยาในการให้ความรู้และสาธิตการทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่ที่16 บ้านสร้อยศรีพัฒนา ต.จุน อ..จุน จ.พะเยา


วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายจุฬารักษ์ ศรีธนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลจุนเป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 ร่วมกับปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนชุมชนทุกภาคส่วนณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน


วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลจุนดำเนินการโครงการจัดทำแผนชุมชน ความร่วมมือระหว่าง เทศบาลตำบลจุน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนตำบลจุน


วันที่ 19 มิถุนายน 2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ชมรม อสม.ตำบลจุน รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควันในโรงเรียนในเขต เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 นายประดิษฐ์ สีใส ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ร่วมกับนางภัทรจารินร์ คุณารูป นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เทศบาลตำบลจุน และนายอารัญ น้อยเอ้ย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา ร่วมปรึกษาเรื่องการจัดการขยะของ ม.16 บ้านสร้อยศรีพัฒนาและการขอรับการสนับสนุนกิจกรรม โครงการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ


ระหว่างวันที่ 4 - 17 มิถุนายน 2563 กองช่างเทศบาลตำบลจุน ร่วมกับเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากลำห้วยฝายม่วงคำ ถึงฝายนายจ่อย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาพร้อมเครื่องจักรกล ดำเนินการขุดลอกลำห้วยเพื่อกักเก็บน้ำและใช้ประโยชน์จากลำห้วยดังกล่าว


วันที่ 25 พ.ค.2563 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลจุน ประชาชนในบ้านร่องดู่ หมู่ที่ 10 ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ปศุสัตว์อำเภอจุน ในการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรำคาญ กรณีสุนัขสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง โดยการทำหมันสุนัขของนายจันดี ขัดติยศ บ้านร่องดู่ หมู่ 10 จำนวน 7 ตัว


วัน 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.นายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล สัดส่วนเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล สมาชิกสภาเทศบาล กำนันและผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนทุกภาคส่วนของตำบลจุน ประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.256


เรืออากาศตรี อดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน ประธานพิธีเปิด การประกวดรำวงย้อนยุค ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลจุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง สร้างความรัก ความสามัคคีในกลุ่มพัฒนาสตรี และเพื่อขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยจัดการประกวดรำวงย้อนยุค ณ บริเวณกาดสะนั้นแน้ว เทศบาลตำบลจุน กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 ก.พ. - 6 มี.ค. 2563


วันอังคาร ที่ 14 ม.ค 63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลจุนออกสำรวจการจัดการขยะในระดับครัวเรือน,ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะและโครงการบ้านพักขยะ"แป๋งขยะหื้อเป็นบุญ"ที่จะมอบให้กับหมู่บ้านเพื่อใช้รองรับขยะที่คัดแยกประเภทแล้วของประชาชนบ้านดอนไชย


วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 วันเด็กแห่งชาติ ฝ่ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจุนได้จัดกิจกรรมซุ้ม "เด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" โดยให้เด็กๆนำขยะของตนเองมาทิ้งให้ถูกประเภทที่ราวคัดแยกขยะ และได้ให้ความรู้กับเด็กๆในการคัดแยกขยะ


กองช่าง ร่วมกับ ประชาชน บ้านใหม่กาณจนา หมู่ที่ 15 ร่วมแก้ไขระบบประปา ม.15


เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562  นายสมพร ถาวรวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลจุน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ด้วยหลักการ 3Rs ประชารัฐ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะ โดยมุ่งเน้นการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางในระดับครัวเรือน สร้างความตระหนักแก่ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลจุนในการจัดการขยะตามหลัก 3Rs ประชารัฐได้แก่ การใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ นำไปสู่การบริหารจัดการขยะที่ยั่งยืน โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 จังหวัดลำปาง ร่วมกับงานฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจุน  เวลา 8.30-12.00 น.ณ ศูนย์ฯประจำหมู่ที่ 8 บ้านจุนพัฒนา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ประชาชนหมู่ที่ 2,8,17 จำนวน 80 คน และเวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมแม่จุน สำนักงานเทศบาลตำบลจุน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ประชาชนหมู่ที่ 1,10,11 จำนวน 80 คน


หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้นำรถโรงหนังใน “โครงการรถโรงหนัง” มาจัดแสดงที่ เทศบาลตำบลจุน เพื่อทำการฉายภาพยนตร์ให้กับนักเรียน ในพื้นที่ และประชาชนทั่วไปได้รับชม


โครงอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านพัสดุ​การเงินและการคลังเทศบาลตำบลจุน​ ปีพ.ศ.2562​

เวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อปรับเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน


เทศบาลตำบลจุน งานกองการศึกษาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุน เพื่อหารือการคัดเลือกสื่อการจัดการเรียนการสอนนักเรียนในปีการศึกษา 2562 และชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน


การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอจุน การพิจารณาโครงการเพิ่มเติม ตาม (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.พะเยา (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 วันพุธ ที่ 15 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน

การประชุมการจัดทำ แก้ไข ปรับปรุง ทบทวนร่างเทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 14 พฤษภาคม 2562โครงการไทยนิยมยั่งยืน 


การจัดการขยะชุมชน

ภาพการลงนาม การปิดบ่อขยะชุมชน

ภาพกิจจกรรมลงชุมชนเพื่อการจัดการขยะ

ภาพกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลจุน