การมีส่วนร่วมของชุมชน

วันอังคารที่ 27 เม.ย. 2564 เวลา 08.00 - 15.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ปลัดเทศบาล มอบหมายงานให้ สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ลงพื้นที่ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่บ้านค้างหงษ์ใหม่ หมู่ที่ 13 และบ้านศรีมาลัย หมู่ที่ 12 ตำบลจุน รวมจำนวน 208 ตัว


วันพุธที่ 21 เม.ย. 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ปลัดเทศบาล มอบหมายงานให้ สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ลงพื้นที่ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่บ้านห้วยกั้ง หมู่ที่ 1, บ้านร่องดู่ หมู่ที่ 10 และบ้านห้วยกั้งพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลจุน รวมจำนวน 258 ตัว


วันศุกร์ ที่ 2 เม.ย. 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และกองการศึกษา ประชุมหารือร่วมกับ กำนันตำบลจุน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนผู้สูงอายุตำบลจุน ตัวแทนภาคประชาชน เพื่อจัดกิจกรรมสรงน้ำพระหนัก ในวันที่ 13 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นประเพณีประจำปีของตำบบลจุน


รวมภาพกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำอ่างห้วยกั้ง ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมดำเนินงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เพื่อรักษาป่า ต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์และเพื่อประชาชนตำบลจุนมีน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี


เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยาร่วมจัดนิทรรศการในงาน"คนพะเยาหัวใจแกร่ง"อยู่ จุนใจไม่เจ็บไม่จนโดยส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และส่วนงานเกษตร เทศบาลตำบลจุน


วันที่ 14 ส.ค 63 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจุน งานพัฒนาชุมชนร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาและกิ่งกาชาดอำเภอจุนเยี่ยมผู้พิการตำบลจุน


วันอังคารที่11ส.ค63 นำโดยนายอารัญ น้อยเอ้ย ผญบ.ม.16 บ้านสร้อยศรีพัฒนา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ธกส.สาขาจุน,เทศบาลตำบลจุน,ผู้นำชุมชนและประชาชน ม.16 ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่ ปลูกต้นไม้จำนวน 2000 ต้น บริเวณป่าชุมชนเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชุมชนของบ้านสร้อยศรีพัฒนา


ร่วมพิธีเปิด “ โครงการ คณิต คิด สนุก “ และ “ โครงการ English for Kids is fun “ .. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


วันพุธที่ 5 ส.ค 63 นายจุฬารักษ์ ศรีธนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมกับคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, พนักงานเทศบาล, กำนันและผู้ใหญ่บ้าน,ตัวแทนชุมชนและชมรมสาวดอกเอื้องเมืองจุนร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมระดับภาค ประจำปี พ.ศ.2563


วันอังคารที่ 4 ส.ค63 นำโดยนายอารัญ น้อยเอ้ย ผญบ.ม.16พร้อมประชาชนม.16 จำนวน20คนเข้าร่วมอบรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการสนับสนุนจากสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาที่ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยและได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยาในการให้ความรู้และสาธิตการทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่ที่16 บ้านสร้อยศรีพัฒนา ต.จุน อ..จุน จ.พะเยา


วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายจุฬารักษ์ ศรีธนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลจุนเป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 ร่วมกับปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนชุมชนทุกภาคส่วนณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน


วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลจุนดำเนินการโครงการจัดทำแผนชุมชน ความร่วมมือระหว่าง เทศบาลตำบลจุน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนตำบลจุน


วันที่ 19 มิถุนายน 2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ชมรม อสม.ตำบลจุน รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควันในโรงเรียนในเขต เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 นายประดิษฐ์ สีใส ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ร่วมกับนางภัทรจารินร์ คุณารูป นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เทศบาลตำบลจุน และนายอารัญ น้อยเอ้ย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา ร่วมปรึกษาเรื่องการจัดการขยะของ ม.16 บ้านสร้อยศรีพัฒนาและการขอรับการสนับสนุนกิจกรรม โครงการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ


ระหว่างวันที่ 4 - 17 มิถุนายน 2563 กองช่างเทศบาลตำบลจุน ร่วมกับเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากลำห้วยฝายม่วงคำ ถึงฝายนายจ่อย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาพร้อมเครื่องจักรกล ดำเนินการขุดลอกลำห้วยเพื่อกักเก็บน้ำและใช้ประโยชน์จากลำห้วยดังกล่าว


วันที่ 25 พ.ค.2563 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลจุน ประชาชนในบ้านร่องดู่ หมู่ที่ 10 ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ปศุสัตว์อำเภอจุน ในการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรำคาญ กรณีสุนัขสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง โดยการทำหมันสุนัขของนายจันดี ขัดติยศ บ้านร่องดู่ หมู่ 10 จำนวน 7 ตัว


วัน 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.นายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล สัดส่วนเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล สมาชิกสภาเทศบาล กำนันและผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนทุกภาคส่วนของตำบลจุน ประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.256


เรืออากาศตรี อดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน ประธานพิธีเปิด การประกวดรำวงย้อนยุค ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลจุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง สร้างความรัก ความสามัคคีในกลุ่มพัฒนาสตรี และเพื่อขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยจัดการประกวดรำวงย้อนยุค ณ บริเวณกาดสะนั้นแน้ว เทศบาลตำบลจุน กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 ก.พ. - 6 มี.ค. 2563


วันอังคาร ที่ 14 ม.ค 63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลจุนออกสำรวจการจัดการขยะในระดับครัวเรือน,ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะและโครงการบ้านพักขยะ"แป๋งขยะหื้อเป็นบุญ"ที่จะมอบให้กับหมู่บ้านเพื่อใช้รองรับขยะที่คัดแยกประเภทแล้วของประชาชนบ้านดอนไชย


วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 วันเด็กแห่งชาติ ฝ่ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจุนได้จัดกิจกรรมซุ้ม "เด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" โดยให้เด็กๆนำขยะของตนเองมาทิ้งให้ถูกประเภทที่ราวคัดแยกขยะ และได้ให้ความรู้กับเด็กๆในการคัดแยกขยะ


กองช่าง ร่วมกับ ประชาชน บ้านใหม่กาณจนา หมู่ที่ 15 ร่วมแก้ไขระบบประปา ม.15


เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562  นายสมพร ถาวรวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลจุน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ด้วยหลักการ 3Rs ประชารัฐ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะ โดยมุ่งเน้นการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางในระดับครัวเรือน สร้างความตระหนักแก่ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลจุนในการจัดการขยะตามหลัก 3Rs ประชารัฐได้แก่ การใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ นำไปสู่การบริหารจัดการขยะที่ยั่งยืน โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 จังหวัดลำปาง ร่วมกับงานฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจุน  เวลา 8.30-12.00 น.ณ ศูนย์ฯประจำหมู่ที่ 8 บ้านจุนพัฒนา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ประชาชนหมู่ที่ 2,8,17 จำนวน 80 คน และเวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมแม่จุน สำนักงานเทศบาลตำบลจุน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ประชาชนหมู่ที่ 1,10,11 จำนวน 80 คน


หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้นำรถโรงหนังใน “โครงการรถโรงหนัง” มาจัดแสดงที่ เทศบาลตำบลจุน เพื่อทำการฉายภาพยนตร์ให้กับนักเรียน ในพื้นที่ และประชาชนทั่วไปได้รับชม


โครงอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านพัสดุ​การเงินและการคลังเทศบาลตำบลจุน​ ปีพ.ศ.2562​

เวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อปรับเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน


เทศบาลตำบลจุน งานกองการศึกษาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุน เพื่อหารือการคัดเลือกสื่อการจัดการเรียนการสอนนักเรียนในปีการศึกษา 2562 และชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน


การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอจุน การพิจารณาโครงการเพิ่มเติม ตาม (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.พะเยา (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 วันพุธ ที่ 15 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมแม่จุน เทศบาลตำบลจุน

การประชุมการจัดทำ แก้ไข ปรับปรุง ทบทวนร่างเทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 14 พฤษภาคม 2562โครงการไทยนิยมยั่งยืน 


การจัดการขยะชุมชน

ภาพการลงนาม การปิดบ่อขยะชุมชน

ภาพกิจจกรรมลงชุมชนเพื่อการจัดการขยะ

ภาพกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลจุน

ภาพการประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลจุน

  • การประชุมผู้ได่รับความเดือดร้อนอุทกภัย หมู่ที่ 10