ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ดาวน์โหลด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ของเทศบาลตำบลจุน

ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔   ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ยุทธศาสตร์ที่ ๕   การบริหารจัดการที่ดี   แนวทางการพัฒนา                                       (๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ๑.๑. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ ๑.๒. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ๑.๓. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๑.๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสาธารณสุข ๑.๕. สร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ๑.๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา ๑.๗. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานคุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑.๘. เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมสถาบันศาสนา ๑.๙. ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว ๑.๑๐. ขยายโอกาส และให้ความคุ้มครองทางสังคม ๑.๑๑. การให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ๑.๑๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก ประชาชนและเยาวชน   (๒)  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ๒.๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพให้ประชาชนและชุมชนหรือตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒.๒. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน ๒.๓. ส่งเสริมการผลิตและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน ๒.๔. สนับสนุนและส่งเสริมการผลิต การตลาด สินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน ๒.๕. พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ๒.๖. การดูแลและแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ๒.๗. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒.๘. พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง โทรคมนาคม และไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ๒.๙. พัฒนาปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบส่งน้ำทางการเกษตรและระบบประปา ๒.๑๐.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ๒.๑๑.ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ   (๓)  ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓.๑.อนุรักษ์  ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการป้องกันการบุกรุก ทำลาย แหล่งน้ำ ดิน  ป่าไม้  แร่ธาตุฯ  อื่น ๆ ๓.๒.บ้านเมืองสะอาด ปลอดมลพิษ มีการบริหารจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ำ เสีย หมอกควัน ไฟป่า และแหล่งน้ำสำคัญอย่างมีส่วนร่วม   (๔)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ๔.๑.พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔.๒.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม อุบัติภัยและสาธารณภัย ๔.๓.การอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน ๔.๔.สร้างความมั่นคงของหมู่บ้าน ๔.๕.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   (๕)  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี ๕.๑.พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรและการจัดทำแผนชุมชน ๕.๒.พัฒนาบุคลากร ๕.๓.พัฒนารายได้และการจัดเก็บภาษี ๕.๔.พัฒนาระบบและคุณภาพการให้บริการประชาชน ๕.๕.พัฒนาระบบสนเทศ สื่อ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร