นโยบายผู้บริหาร

นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลจุน อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา

 • นโยบายก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาอย่างมีธรรมาภิบาลบนพื้นฐานความพอเพียง  

คือ เป็นองค์กรที่เกิดการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเทศบาลตำบลจุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทุกด้าน เป็นเทศบาลที่มีระบบธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในเทศบาลภายใต้กรอบการดำเนินงานตามกฎหมายเทศบาล มุ่งนำพาองค์กรเทศบาลให้เกิดการบริหารงาน การอำนวยการ การวางแผน การปฏิบัติงาน การรายงาน การติดตามประเมินผล และปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  จัดให้มีการใช้ปัจจัยต่าง ๆ ตามศักยภาพขีดความสามารถของเทศบาล ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ เครื่องไม้เครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวเทศบาล มุ่งเผยแพร่และส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมือง เรื่องสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในวงงานเทศบาลไปสู่พี่น้องประชาชนเสมอด้วยความเป็นเจ้าของบ้านเมืองร่วมกัน ประกอบด้วย

 1. การบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือนักเคลื่อนไหวทางสังคมในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
 2. บริหารงานโดยใช้หลักยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้นำ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
 3. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมิน ร่วมรับผิดชอบ
 4. การบริหารจัดการโดยใช้มาตรการทางกฎหมาย มาช่วยในการพัฒนาหรือจัดการแก้ไขปัญหา
 5. พัฒนาระบบและช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การให้บริการ การแจ้งข้อร้องทุกข์ร้องเรียนได้โดยง่าย
 6. ปรับปรุงระบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
 7. เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

 • นโยบายเมืองคุณภาพชีวิตที่ดี

คือ เมืองที่มีสภาวะแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาในสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจดี ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างพอเพียงมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล ด้านการศึกษาดี  มีเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง มีสุขภาพดี จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ประกอบด้วย

ด้านการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษาในสถานศึกษาของเทศบาล  ประกอบด้วย

 1. จัดให้มีการศึกษาในระดับอนุบาลแก่นักเรียนของเทศบาล
 2. จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน จัดสื่อการเรียนที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน เช่น อาหารเสริม (นม) คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตในสถานศึกษาให้ครบทุกจุด
 3. เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ พัฒนาการสอนให้มีคุณภาพ
 4. จัดให้มีทุนการศึกษาแก่เด็กและผู้ด้อยโอกาส

ด้านเศรษฐกิจ  พัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษา ดูงาน ก่อให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มพูนรายได้ของประชาชน  ประกอบด้วย

 1. จัดสร้างตลาดกลางเพื่อการเกษตร ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตผลการเกษตร
 2. จัดสร้างศูนย์ประชุม ลานวัฒนธรรม
 3. ประชาสัมพันธ์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น ฟาร์มตัวอย่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ
 4. ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน
 5. ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนโดยรวม เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยว

ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

 1. พัฒนาแหล่งเงินทุนและช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพให้แก่คนในชุมชน
 2. ขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน

ด้านสวัสดิการ สนับสนุนให้เกิดกระบวนการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน โดยมีเทศบาลเป็นหน่วยงานหลัก

ด้านสุขภาพ ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและปัญญา รวมทั้งดูแลสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้เสียสละเพื่อชุมชนให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข สร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ประกอบด้วย

 1. จัดบริการพื้นฐานให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน เช่น การดูแลเอาใจใส่ประชาชนให้มีความสุข แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แก้ไขปัญหาความยากจน
 2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการสาธารณสุข ให้เกิดการจัดการสุขภาพโดยชุมชนเพื่อชุมชนบนหลักการพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสำคัญกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพพลานามัยทั้งทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและปัญญา
 3. การสร้างความมั่นคงในชีวิตด้วยการจัดสวัสดิการสังคม การดูแลสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้เสียสละทำงานเพื่อชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพลภาพ ผู้ป่วย คนยากจนรวมถึงเด็ก สตรี และเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการเหลียวแลและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างเป็นสุข
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความสำคัญต่อสถาบันครอบครัว โดยการจัดกิจกรรมของคนในชุมชนให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่น สังคมเข้มแข็ง น่าอยู่ มีคุณธรรม เสียสละและเมตตาปราณีเอื้ออารีต่อกัน

 • นโยบายเมืองเขียวขจี มีความสะอาดปราศจากมลพิษ คือเมืองที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบและมีภาวะเอื้อต่อการอยู่อาศัยและการดำรงชีวิตที่ดีของประชากรมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาทางด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีประกอบด้วย
 1. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบสุขาภิบาลในเขตเทศบาลแบบมีส่วนร่วม เช่น การกำจัดเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสุขาภิบาลในเขตเทศบาลแบบมีส่วนร่วม เช่น การกำจัดขยะมูลฝอย
 2. สร้างจิตสำนึกเด็กและเยาวชน ประชาชน ให้รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้คงเอกลักษณ์ความเป็นเมืองสะอาด
 3. ส่งเสริมการสร้างวินัยที่ดีของคนในเขตเทศบาลให้ช่วยกันดูแลถนน ที่สาธารณะให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
 4. รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
 5. ส่งเสริมให้คนในเขตเทศบาลมีการประหยัดพลังงาน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. สนับสนุนการนำเทคโนโลยีอย่างง่ายหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการป้องกันและจัดการมลพิษ เช่น การใช้น้ำจุลินทรีย์มาบำบัดน้ำเสีย
 7. ส่งเสริมและใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่เป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะพัฒนาองค์กรเทศบาลให้ดำเนินงานตามแนวทางและทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก พร้อมทั้งจะพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับฐานะและสภาพพื้นฐานของพื้นที่   โดยยึดแนวทางประโยชน์สูง  ประหยัดสุด  โดยเฉพาะต่อกรณีการนำของเสียที่เกิดจากการพัฒนานำกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า จะมุ่งพัฒนาการมีพื้นที่โล่งพื้นที่สีเขียวเพื่อการนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจสำหรับชาวเทศบาล จะรักษาลำน้ำจุนและลำน้ำทะลายเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตในการประกอบอาชีพ  จะนำเรื่องผังเมืองที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจมาปรับใช้เป็นทิศทางในการบริหารจัดการ  การใช้ประโยชน์ในพื้นที่บริเวณต่างๆครอบคลุมถึงภาคการจราจรการเดินทาง   การขนส่ง   การก่อสร้าง  อาคาร การระบายน้ำ การเกษตรกรรมการอยู่อาศัย   รวมถึงการขยายตัวของหมู่บ้าน  ชุมชน

 • นโยบายเมืองวัฒนธรรม รังสรรค์รักษาอัตลักษณ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาพื้นบ้าน คือ เมืองที่มีศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้รักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมสืบสานให้คงอยู่คู่เทศบาลตำบลจุนตลอดไป ประกอบด้วย
 1. ตกแต่งชุมชนหรือกำหนดให้มีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของท้องถิ่นเทศบาลจุนตามจุดที่เหมาะสม
 2. ส่งเสริมฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 3. อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ให้เป็นมรดกที่สำคัญของท้องถิ่น
 4. พัฒนาสร้างสรรค์รูปแบบการจัดงานประเพณี วิถีชีวิต ให้มีความแปลกใหม่ หลากหลาย เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่มีมาแต่ดั้งเดิมให้สืบสานต่อไป
 5. ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และงานประเพณี เช่น  วันแม่  วันพ่อ  วันสงกรานต์วันปิยมหาราช วันขึ้นปีใหม่ งานทานสลากภัตต์เป็นต้น
 6. อนุรักษ์วัฒนธรรมและของดีศรีเมืองจุนเช่น การตีกลองปู่จา การจ๊อย ซอ การทานข้าวใหม่ถวายหลัวผิงไฟพระเจ้า   การสู่ขวัญควาย ฯลฯจะนำพาองค์กรเทศบาลพร้อมพี่น้องประชาชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรมประจำถิ่นที่มีมาแต่เดิม และที่ได้ร่วมกันรังสรรค์ขึ้นมาใหม่   ให้ความสำคัญและรักษาโบราณสถานของวัด ตลอดจนอาคารเก่าในพื้นที่รวมถึงการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองต่อเนื่องจากเดิม  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องภูมิประวัติของเมือง โดยอยู่บนพื้นฐานความพึงพอใจของประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ให้อัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ ของเมืองได้ไปเกื้อกูลหนุนส่งให้ชุมชนเกิดความน่าอยู่  และประชาชนมีความรักความภาคภูมิใจ และมีความสุขที่ได้อยู่อาศัยในเทศบาลตำบลจุน

 • นโยบายบ้านเมืองอยู่ดีมีความปลอดภัย คือ เมืองที่บ้านเมืองมีความน่าอยู่อาศัย ประชากรผู้อยู่อาศัยมีความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างเป็นสุข  และปลอดภัยจากอาชญากรรม ภัยพิบัติต่างๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและน้ำมือมนุษย์  จะร่วมกับพี่น้องประชาชนสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  จะบริหารองค์กรเทศบาลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่ต่างก็มีความประสงค์ให้บ้านเมืองมีความอยู่ดี  ปลอดภัย  ให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ครอบคลุมภารกิจของเทศบาลด้านต่าง ๆ   ประกอบด้วย
 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ขยายไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร พัฒนาแหล่งน้ำ และสร้างระบบน้ำแบบท่อเพื่อการเกษตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตและวางระบบระบายน้ำในหมู่บ้าน ขยายระบบประปาให้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและมีตลาดกลางเพื่อการเกษตร
 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ชุมชน สถานที่ราชการ ป้องกันอาชญากรรม
 3. เตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉิน อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ เช่น  จัดเตรียมบุคลากร รถยนต์ดับเพลิง อุปกรณ์ให้เพียงพอ
 4. กำหนดมาตรการและดำเนินการออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยง  เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้คนในเขตเทศบาล
 5. จัดให้มีและดูแลไฟฟ้า แสงสว่างตามถนน ซอยอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่จุดเสี่ยงที่มีความมืด

นโยบายที่ไดกำหนดไว้ด้วยความมุ่งมั่นว่า “จะพัฒนาเทศบาลตำบลจุนเป็นเมืองที่มีความ น่าอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์พระราชทาน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีธรรมาภิบาล” องค์กรเทศบาลตำบลจุนจะร่วมกับพี่น้องประชาชนส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนทั้งทางวิชากร และภาคปฏิบัติในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน มุ่งสร้างให้เป็นชุมชน แห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนด้วยสภาพความเป็นจริงที่กำลังดำเนินอยู่ในมิติต่าง ๆ อันหลากหลาย และจะพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กรตลอดจนผู้นำชุมชน กลุ่มและชมรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นเพื่อให้องค์กรเทศบาลและพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลจุน ได้ขับเคลื่อนนำพาหมู่บ้าน ชุมชน ให้น่าอยู่และมีความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ตลอดไป