แผนยุทธศาสตร์

คำขวัญตำบลจุน

“ รักษ์ป่าแม่จุน       งานบุญสรงน้ำพระหนัก

อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า      ทำไร่นาสวนผสม 


วิสัยทัศน์(Vision)

“อยู่จุนสุขใจ บ้านเมืองใสสะอาด สะดวกปลอดภัย สุขภาพอนามัยแข็งแรง     

มีแหล่งเรียนรู้  อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ควบคู่เทคโนโลยี มีอัตลักษณ์”


ยุทธศาสตร์ (strategy)

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 ถนนสายชีวิต

แนวทางการพัฒนา

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ

พันธกิจ

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์

หมู่บ้าน/ชุมชน มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการดำรงชีวิต

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจลิขิตชุมชน

แนวทางการพัฒนา

พัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ เพื่อประชาชน

พันธกิจ

พัฒนาแหล่งน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

เป้าประสงค์

หมู่บ้าน/ชุมชน มีน้ำอุปโภคบริโภคที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 คนบนวิถีความพอเพียง

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น

4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง

6. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

3. อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศาสนา

4. ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนดำรงชีวิตและอยู่รวมกันอย่างมีความสุขตามหลักการศาสนา  และสอดคล้องกันวัฒนธรรมท้องถิ่น

เป้าประสงค์

1. ประชาชนได้รับการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงเสมอภาพและคุณภาพ

2. ประชาชนมีคุณภาพที่มีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

3. อนุรักษา ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ประชาชนในชุมชนดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เสมอภาคสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

5. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจ

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดังลือเลื่องท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาสนับสนุนและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2. อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

3. พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท. เพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

ประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเกษตรแหล่งอาหารปลอดภัย

แนวทางการพัฒนา

พัฒนาองค์ความรู้ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและ มาตรฐานใน ระดับสากล

เป้าประสงค์

1. ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับการดำรงชีวิต อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

2. ประชาชนมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน

พันธกิจ

เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาส

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา : ยุทธศาสตร์ที่๑ ด้านเศรษฐกิจ

  • ยุทธศาสตร์ที่ 6 ร่วมมือร่วมใจบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนา

1. ปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความปรองดองสมาน ฉันฑ์ของคนในชาติ

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4. บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล

5. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ

6. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีแลมีประสิทธิภาพ

7. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการทำงาน และพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าประสงค์

1. ประชาชน/ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. ประชาชนได้รับการบริการด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตและมีประสิทธิภาพ

3. สร้างความพึงพอใจและมั่นใจแก่ประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากร

พันธกิจ

1. สร้างความมั่งคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน

2. การพัฒนาระบบและคุณภาพการบริการให้เกิดความรวดเร็วเสมอภาพทั่วถึงเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

: ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

: ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล


<<Download>> แผนพัฒนาท้องถิ่น