บุคลากรกองการศึกษา

บุคลากรกองการศึกษา

นายณัฐวุฒิ พุทธวงศ์ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางพัสตราภรณ์ ทองเหลือหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางรุ่งนภา ผัดดีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-ว่าง-นักวิชาการศึกษา
นางจีรนันท์ บุญถึงตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภัทฐิรา ผลดีตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางชุดารัตน์  วงค์จูตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.จันทร์จิรา  พรมพิทักษ์ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางอรญา  จันมาตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรชร สีสันตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางนิสา  ศรีธนะตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางจุฑารัตน์ กันทาสุวรรณ์ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางปวีณา ใจกว้างตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.แสงหล้า   แก่นเมืองตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางไสว  จันมาตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก