บุคลากรกองการศึกษา

education

บุคลากรกองการศึกษา

 
 1. นายสุภวิช นิรมลพานิช 
 2. นางสาวประกายทิพย์ ราหูรักษ์
 3. นางพิชญ์นาฏ ชาญประเสริฐ
 4. นางสาวพรภิรมย์ ทองเอก
 5. นางยุพา  บัวธนะ
 6. นางสาวยุพิน คำป๋า
 7. นางนัฐชา  ตันประเสริฐ
 8. นางชุดารัตน์  วงค์จู
 9. นางสาวแสงหล้า   แก่นเมือง
 10. นางจีรนันท์ บุญถึง
 11. นางสาวภัทฐิรา ผลดี
 12. นางไสว  จันมา
 13. นางสาวจันทร์จิรา  พรมพิทักษ์
 14. นางจุฑารัตน์ กันทาสุวรรณ์
 15. นางอรญา  จันมา
 16. นางปวีณา รัตน์น้ำหิน
 17. นางนิสา  ศรีธนะ
 18. นางสาวอรชร สีสัน
 • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 • ตำแหน่ง ครู
 • ตำแหน่ง ครู
 • ตำแหน่ง ครู
 • ตำแหน่ง ครู
 • ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก