บุคลากรกองการศึกษา

บุคลากรกองการศึกษา

นายณัฐวุฒิ พุทธวงศ์ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางพัสตราภรณ์ ทองเหลือหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวรุ่งนภา ผัดดีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวสกาวรัตน์ ฉิมกลางนักวิชาการศึกษา
นางจีรนันท์ บุญถึงผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภัทฐิรา ผลดีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางชุดารัตน์  วงค์จูผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจันทร์จิรา  พรมพิทักษ์ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางอรญา  จันทร์มาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรชร สีสันผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางนิสา  ศรีธนะผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางจุฑารัตน์ กันทาสุวรรณ์ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางปวีณา ใจกว้างผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางไสว  จันทร์มาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายณิชาภัทร ทองดีผู้ช่วยนักสันทนาการ
นายปิยะ คุณารูปพนักงานขับรถยนต์