บุคลากรกองการศึกษา

education

บุคลากรกองการศึกษา

 1. นายนเรช อภัยลุน
 2. นางพัสตราภรณ์ ทองเหลือ
 3. นายสุรพันธ์ุ สุวรรณศักดิ์
 4. นางสาวพรภิรมย์ ทองเอก
 5. นางยุพา  บัวธนะ
 6. นางสาวยุพิน คำป๋า
 7. นางชุดารัตน์  วงค์จู
 8. นางสาวแสงหล้า   แก่นเมือง
 9. นางจีรนันท์ บุญถึง
 10. นางสาวภัทฐิรา ผลดี
 11. นางไสว  จันมา
 12. นางสาวจันทร์จิรา  พรมพิทักษ์
 13. นางจุฑารัตน์ กันทาสุวรรณ์
 14. นางอรญา  จันมา
 15. นางปวีณา รัตน์น้ำหิน
 16. นางนิสา  ศรีธนะ
 17. นางสาวอรชร สีสัน
 • ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน
 • ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
 • ตำแหน่ง ครู
 • ตำแหน่ง ครู
 • ตำแหน่ง ครู
 • ตำแหน่ง ครู
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก