ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ต่อเติมดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร และรื้อถอนอาคาร

ใบอนุญาต
เดือน / ปีก่อสร้างอาคารเปลี่ยนการใช้อาคารเคลื่อนย้ายอาคารรื้อถอนอาคาร
ต.ค. 25641000
พ.ย 25643000
ธ.ค. 25644000
ม.ค. 25655000
ก.พ. 25654000
มี.ค. 25658000
เม.ย. 2565
พ.ค. 2565
มิ.ย. 2565
ก.ค. 2565
ส.ค. 2565
ก.ย. 2565
รวม25000

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565

(ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565)

เดือน ปีการเกิดการตายย้ายเข้าย้ายออกทร.97ทร.44ทร.14ทร.98ทร.99
ต.ค. 2564042017130007
พ.ย 2564033136150003
ธ.ค. 2564032320200014
ม.ค. 2565052416120004
ก.พ. 256508211580007
มี.ค. 2565043726150008
เม.ย. 2565
พ.ค. 2565
มิ.ย. 2565
ก.ค. 2565
ส.ค. 2565
ก.ย. 2565
รวม0271561308300133
** หมายเหตุ (การเกิด : การเกิดในพื้นที่ตำบล) (การเพิ่มชื่อด้วย ทร.98) (การเพิ่มชื่อบ้านด้วย ทร.99) (การแก้ไขรายการบ้าน ทร.44) (การแก้ไขรายการบ้าน ทร.97)


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปี งบประมาณ 2564 (เดือน / เที่ยว)

หมู่ที่ต.ค.64พ.ย.64ธ.ค.64ม.ค. 65ก.พ.65มี.ค65เม.ย.65พ.ค.65มิ.ย.65ก.ค.65ส.ค.65ก.ย.65รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
รวม