ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนท้องถิ่น

ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ปัจจุบัน พฤษภาคม ๒๕๖๒
ที่ ทะเบียน การรับแจ้ง (ราย) การแก้ไข/จำหน่าย (ราย)
การเกิด
การเพิ่มชื่อด้วย ทร.๙๘
การเพิ่มชื่อบ้านด้วย ทร.๙๙ ๑๕
การตาย ๔๓ ๓๔
การย้ายออก ๑๐๐
การย้ายเข้า ๑๑๒
การย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ ๙๐
การแก้ไขรายการบุคคล ทร.๙๗ ๑๒๕
การแก้ไขรายการบ้าน ทร.๙๗
๑๐ การแก้ไขรายการบ้าน ทร.๔๔ ๗๖
๑๑ การออกคำร้องในการตรวจสอบคัดรับรอง ๑๔๑
รวม ๗๐๘ ๓๔

ข้อมูลเชิงสถิติการออกใบอนุญาต ก่อสร้าง ต่อเติมดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร

ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
เดือน ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ใบอนุญาตต่อเติม ดัดแปลงอาคาร
ต.ค. ๖๑
พ.ย. ๖๑
ธ.ค. ๖๑
ม.ค. ๖๒
ก.พ. ๖๒
มี.ค. ๖๒
เม.ย. ๖๒
พ.ค. ๖๒
มิ.ย. ๖๒
ก.ค. ๖๒
ส.ค. ๖๒
ก.ย. ๖๒
รวม

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนท้องถิ่น

ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
ที่ ทะเบียน การรับแจ้ง (ราย) การแก้ไข/จำหน่าย (ราย)
การเกิด - -
การเพิ่มชื่อด้วย ทร.๙๘ -
การเพิ่มชื่อบ้านด้วย ทร.๙๙ ๓๓ -
การตาย ๖๖ ๓๕
การย้ายออก ๒๑๓
การย้ายเข้า ๒๕๖ -
การย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ ๑๓๐ -
การแก้ไขรายการบุคคล ทร.๙๗ ๒๓๑ -
การแก้ไขรายการบ้าน ทร.๙๗
๑๐ การแก้ไขรายการบ้าน ทร.๔๔ ๙๙ -
๑๑ การออกคำร้องในการตรวจสอบคัดรับรอง ๑๖๔
รวม ๑,๒๐๔ ๔๗

ข้อมูลเชิงสถิติการออกใบอนุญาต ก่อสร้าง ต่อเติมดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร

ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
เดือน ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ใบอนุญาตต่อเติม ดัดแปลงอาคาร
ต.ค. ๖๐
พ.ย. ๖๐
ธ.ค. ๖๐
ม.ค. ๖๑
ก.พ. ๖๑
มี.ค. ๖๑
เม.ย. ๖๑
พ.ค. ๖๑
มิ.ย. ๖๑
ก.ค. ๖๑
ส.ค. ๖๑
ก.ย. ๖๑
รวม ๑๘