ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ต่อเติมดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร และรื้อถอนอาคาร

เดือนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารใบอนุญาตต่อเติม ดัดแปลงอาคารใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร
ตุลาคม 25632----
พฤศจิกายน25631----
ธันวาคม 25633----
มกราคม 25644----
กุมภาพันธ์ 25643----
มีนาคม 25645----
เมษายน 25645----
พฤษภาคม 25642----
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564
รวม

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)

ที่ทะเบียนการรับแจ้ง (ราย)การแก้ไข/จำหน่าย (ราย)
1การเกิด0-
2การเพิ่มชื่อด้วย ทร.9821
3การเพิ่มชื่อบ้านด้วย ทร.9937
4การตาย21
5การย้ายออก114
6การย้ายเข้า161
7การย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ
8การแก้ไขรายการบุคคล ทร.9762
9การแก้ไขรายการบ้าน ทร.97
10การแก้ไขรายการบ้าน ทร.442
11การออกคำร้องในการตรวจสอบคัดรับรอง
รวม

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปี งบประมาณ 2564 (เดือน / เที่ยว)

หมู่ที่ต.ค.63พ.ย.63ธ.ค.63ม.ค. 64ก.พ.64มี.ค64เม.ย.64พ.ค.64มิ.ย.64ก.ค.64ส.ค.64ก.ย.64รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
รวม