คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

ลิ้งค์เชื่อมโยงไปยัง คู่มือมาตรฐานกลาง (คู่มือประชาชน) คลิก ==> คู่มือมาตรฐานกลาง


คู่มือประชาชน

คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ดาว์นโหลด)

คู่มือการรับชำระภาษีป้าย (ดาว์นโหลด)

คู่มือการชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ดาว์นโหลด)

คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (ดาว์นโหลด)

คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ดาว์นโหลด)

คู่มือการแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ดาว์นโหลด)

คู่มือการแจ้งถมดิน (ดาว์นโหลด)

คู่มือการแจ้งขุดดิน (ดาว์นโหลด)

คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (ดาว์นโหลด)

คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ดาว์นโหลด)

คู่มือการรับแจ้งการย้ายปลายทาง (ดาว์นโหลด)

คู่มือการรับแจ้งการย้ายเข้า (ดาว์นโหลด)

คู่มือการแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน (ดาว์นโหลด)

คู่มือการรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน (ดาว์นโหลด)

คู่มือการรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน (ดาว์นโหลด)

คู่มือการรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น (ดาว์นโหลด)

คู่มือการเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม (ดาว์นโหลด)

คู่มือการขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20 (ดาว์นโหลด)

คู่มือการขอเลขที่บ้าน (ดาว์นโหลด)


มาตรฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน อุบัติเหตุฉุกเฉิน


ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน เหตุฉุกเฉิน อัคคีภัย


ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน เหตุฉุกเฉิน อุทกภัย


ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน เหตุฉุกเฉิน วาตภัย