บุคลากรกองช่าง

บุคลากรกองช่าง

นายทรงกฏ  ใจเฉลาตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง- ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายเอกวาริน สะสางตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายทนง ไชยลังกาตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายช่วงโชติ  ไชยมงคลตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอุดร ชาญประเสริฐตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอนุชา  ครอบครองตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายจุมพล ศูนย์กลางตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางกัญญาภัค วงศ์ขัติตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
นายอำนาจ แสนชัย ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
-ว่าง- ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา