บุคลากรกองช่าง

บุคลากรกองช่าง

นายทรงกฏ  ใจเฉลาตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง- ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายเอกวาริน สะสางตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
-ว่าง-ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายช่วงโชติ  ไชยมงคลตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอุดร ชาญประเสริฐตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเจษฎา ชาญประเสริฐตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายจุมพล ศูนย์กลางตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางกัญญาภัค วงศ์ขัติตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอำนาจ แสนชัยตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
นายธวัชชัย สะสาง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาววิวรรณา เหลืองเมฆาตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป