บุคลากรกองช่าง

engi

บุคลากรกองช่าง

 1. นายทรงกฏ  ใจเฉลา
 2. นายเกรียงไกร ปาวี
 3. นายเอกวาริน  สะสาง
 4. นายช่วงโชติ  ไชยมงคล
 5. นายอุดร ชาญประเสริฐ
 6. นายอนุชา  ครอบครอง
 7. นายจุมพล ศูนย์กลาง
 8. นางพิมพ์ลภัส  วงศ์ขัติ
 9. นายอำนาจ แสนชัย
 • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 • ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
 • ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป