บุคลากรกองช่าง

engi

บุคลากรกองช่าง

 1. นายทรงกฏ  ใจเฉลา
 2. นายเกรียงไกร ปาวี
 3. นายเอกวาริน  สะสาง
 4. นายช่วงโชติ  ไชยมงคล
 5. นายทนง ไชยลังกา
 6. นายอุดร ชาญประเสริฐ
 7. นายอนุชา  ครอบครอง
 8. นายจุมพล ศูนย์กลาง
 9. นางพิมพ์ลภัส  วงศ์ขัติ
 10. นายอำนาจ แสนชัย
 11. นายไพโรจน์ อิ่นคำ
 • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 • ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 • ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 • ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
 • ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
 • ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา