บุคลากรกองช่าง

บุคลากรกองช่าง

นายทรงกฏ  ใจเฉลาตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง- ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายเอกวาริน สะสางตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายอนุชา ครอบครองตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายช่วงโชติ  ไชยมงคลตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอุดร ชาญประเสริฐตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเจษฎา ชาญประเสริฐตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายจุมพล ศูนย์กลางตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางพิมพ์ลภัส วงศ์ขัติตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอำนาจ แสนชัยตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
นายธวัชชัย สะสาง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายรุ่งโรจน์ สะสางตำแหน่ง พนักงานขับรถ
นางสาววิวรรณา เหลืองเมฆาตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป