ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลจุน

สภาพทั่วไป

 ที่ตั้งและอาณาเขตการปกครอง

เทศบาลตำบลจุน  ตั้งอยู่  เลขที่ 270 หมู่ที่ 1  บ้านห้วยกั้ง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา  อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอจุน และตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1091 สายจุน - ปงโดยห่างจากตัวอำเภอจุน ประมาณ  2  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดพะเยาประมาณ  50  กิโลเมตร

เนื้อที่และอาณาเขต

มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด  129   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  80,625   ไร่

- พื้นที่สำหรับเพื่ออยู่อาศัย จำนวน  4,421  ไร่

- พื้นที่สำหรับที่ทำกิน  จำนวน  24,447  ไร่

- พื้นที่ป่า  จำนวน   51,757  ไร่

ประชากร ทั้งหมด   9,307  คน

ชาย   4,527  คน

หญิง  4,780  คน

(ข้อมูลวันที่ 7 สิงหาคม 2561)

ประกอบด้วย 17 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ที่ 1  บ้านห้วยกั้ง
 • หมู่ที่ 2  บ้านจุนหลวง
 • หมู่ที่ 3 บ้านค้างหงษ์
 • หมู่ที่ 4  บ้านเซี๊ยะ
 • หมู่ที่  5 บ้านดอนมูล
 • หมู่ที่ 6 บ้านดอนไชย
 • หมู่ที่ 7 บ้านสร้อยศรี
 • หมู่ที่ 8 บ้านจุนพัฒนา
 • หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ดอนมูล
 • หมู่ที่ 10 บ้านร่องดู่
 • หมู่ที่ 11 บ้านห้วยกั้งพัฒนา
 • หมู่ที่ 12 บ้านศรีมาลัย
 • หมู่ที่ 13 บ้านค้างหงษ์ใหม่
 • หมู่ที่ 14 บ้านดอนไชยพัฒนา
 • หมู่ที่ 15 บ้านใหม่กาญจนา
 • หมู่ที่ 16 บ้านสร้อยศรีพัฒนา
 • หมู่ที่ 17 บ้านจุนรัชดา

ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบและภูเขาเหมาะสำหรับการทำนา การเลี้ยงสัตว์ และการเกษตรกรรม  และเป็นแหล่งน้ำต้นน้ำลำธาร มีลำน้ำไหลผ่าน ๒ สาย  คือ  ลำน้ำแม่ทะลาย และลำน้ำจุน ของตำบลจุน

อาณาเขต

ทิศเหนือ

 • จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขา  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับห้วยข้าวก่ำ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงลำห้วยร่องดู่แล้วเลียบไปตามกึ่งกลางลำห้วยร่องดู่ ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๑ บริเวณพิกัด PB๑๙๘๓๘๐ รวมระยะทางประมาณ ๖,๒๐๐ เมตร
 • จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางลำห้วยร่องดู่ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลห้วยข้าวก่ำ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางลำห้วยร่องดู่ บริเวณพิกัด PB ๒๑๗๓๙๓ รวมระยะทางประมาณ ๒,๑๐๐ เมตร
 • จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นตรงตามแนวเส้นแบ่งเขตเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลห้วยยางขาม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทุ่งนา ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางลำจุน บริเวณพิกัด PB ๒๑๗๓๙๓ รวมระยะทางประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร
 • จากหลักเขตที่ ๔  เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองสาธารณะ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลห้วยยางขาม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงทางสาธารณะเลียบไปทางกึ่งกลางทางสาธารณะตัดผ่านถนน อบจ. พย ๓๐๓๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงกึ่งกลางลำห้วยสร้อยแล้วเลียบไปตามลำห้วยสร้อยถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางลำห้วยสร้อย บริเวณพิกัด PB ๒๒๘๓๙๓ รวมระยะทางประมาณ  ๑,๖๐๐ เมตร
 • จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองสาธารณะ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลห้วยยางขามไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงลำห้วยบง แล้วเลียบไปตามกึ่งกลางลำห้วยบงโดยตัดผ่านถนน อบจ.พย ๔๐๒๖ แล้วเลียบไปตามกึ่งกลางลำห้วยบง แล้วเลียบไปตามกึ่งกลางลำห้วยบงโดยตัดผ่านถนน อบจ.พย ๔๐๒๖ แล้วเลียบไปตามกึ่งกลางลำห้วยบง ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางลำห้วยบงบริเวณพิกัด PB ๒๓๗๔๐๔  รวมระยะทางประมาณ  ๑,๗๐๐ เมตร
 • จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองสาธารณะ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลห้วยยางขาม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงสันเขาแล้วเลียบไปตามแนวสันเขา ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบระหว่างตำบลห้วยยางขามกับตำบลฝายกวางตรงสันดอยแง้ม   บริเวณพิกัด PB ๒๘๗๔๒๑ รวมระยะทางประมาณ ๖,๒๐๐ เมตร

ด้านตะวันออก

 • จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลฝายกวางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างตำบลฝายกวางกับตำบลออยตรงสันเขาดอยม่อนยาว บริเวณพิกัด PB ๓๐๒๓๙๒ รวมระยะทางประมาณ ๓,๔๐๐ เมตร
 • จากหลักเขตที่ ๘ เป็นสันเลียบตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลออยไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ ๙  ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบระหว่างตำบลออยกับตำบลพระธาตุขิงแกงตรงลำห้วยเม่า บริเวณพิกัด PB ๒๙๗๓๗๒ รวมระยะทางประมาณ ๒,๖๐๐ เมตร

ด้านใต้

 • จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุน กับตำบลพระธาตุขิงแกง ไปทางทิศตะวันตกถึงลำห้วยเม่าแล้วเลียบไปตามกึ่งกลางลำห้วยเม่า ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบลำห้วยเม่ากับลำห้วยเคียน บริเวณพิกัด PB ๒๔๖๓๕๙ รวมระยะทางประมาณ ๖,๒๐๐ เมตร
 • จากหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางลำห้วยเคียน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลพระธาตุขิงแกงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงสันเขาแล้วเลียบไปตามสันเขา ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสันเขาบริเวณพิกัด PB ๒๔๓๓๔๓ รวมระยะทางประมาณ ๒,๒๐๐ เมตร
 • จากหลักเขตที่ ๑๑ เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางลำห้วยเคียน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลพระธาตุขิงแกง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงสันเขาแล้วเลียบไปตามสันเขา ถึงหลักเขตที่ ๑๒ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสันเขา บริเวณพิกัด PB ๒๓๑๓๑๓  รวมระยะทางประมาณ ๓,๕๐๐ เมตร
 • จากหลักเขตที่ ๑๒ เป็นสันเลียบตามแนวสันเขา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลพระธาตุขิงแกงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านดอยขุนห้วยเสียม ดอยขุนห้วยแม่ทะลาย ดอยขุนห้วยไม้แดง ถึงหลักเขต          ที่ ๑๓ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลพระธาตุขิงแกงกับตำบลปงตรงสันดอยขุนน้ำม่าว บริเวณพิกัด ๒๑๓๒๓๕ รวมระยะทางประมาณ ๙,๑๐๐ เมตร
 • จากหลักเขตที่ ๑๓ เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลปง ไปทางทิศตะวันตำเฉียงใต้ผ่านดอยควงเทวดาถึงหลักเขตที่ ๑๔ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสันดอยขุนห้วยน้ำจุน บริเวณพิกัด PB ๑๘๗๑๘๐ รวมระยะทางประมาณ ๖,๓๐๐ เมตร
 • จากหลักเขตที่ ๑๔ เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลปง ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๑๕ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลปงกับตำบลสันโค้งตรงสันดอยแปเมือง บริเวณพิกัด PB ๑๗๖๑๘๓  รวมระยะทางประมาณ  ๑,๒๐๐ เมตร

ด้านตะวันตก

 • จากหลักเขตที่ ๑๕ เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลจุนกับตำบลสันโค้งไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ ๑๖ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบระหว่างตำบลสันโค้งกับตำบลดงสุวรรณตรงสันเขาป้นน้ำดอยขุนห้วยทวนบริเวณพิกัด PB ๑๗๓๒๔๕ รวมระยะทางประมาณ ๗,๖๐๐ เมตร
 • จากหลักเขตที่ ๑๖ เป็นเส้นเลียบแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลดงสุวรรณ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านดอยขุนแม่นะ ถึงหลักเขตที่ ๑๗ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสันปันน้ำดอยขุนห้วยทวน บริเวณพิกัด PB ๑๖๐๓๐๐ รวมระยะทางประมาณ ๖,๑๐๐ เมตร
 • จากหลักเขตที่ ๑๗ เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลดงสุวรรณ ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๘ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลดงสุวรรณกับตำบลป่าซางตรงสันปันน้ำดอยขุนห้วยทวน บริเวณพิกัด PB ๑๕๖๓๐๗ รวมระยะทางประมาณ ๙๐๐ เมตร
 • จากหลักเขตที่  ๑๘ เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลดงสุวรรณ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๙ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสันปันน้ำดอยขุนห้วยทวน บริเวณพิกัด PB ๑๕๖๗๓๑๐ รวมระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร
 • จากหลักเขตที่ ๑๙ เป็นเส้นเรียบตามแนวสันเขาซึ่งเป้ฯเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลป่าซางไปทางทิศเหนือผ่านดอยกิ่วคอลืมแล้วเลียบไปตามแนวสันเขาผ่านดอยขุนห้วยข้าวก่ำ ถึงเหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสันดอยขุนห้วยข้าวก่ำ บริเวณพิกัด PB ๑๕๙๓๔๐ รวมระยะทางประมาณ ๓,๘๐๐ เมตร

ภาพลักษณะภูมิประเทศ