ที่ตั้งอาณาเขตตำบลจุน

 ที่ตั้งและอาณาเขตการปกครอง

เทศบาลตำบลจุน ตั้งอยู่ เลขที่ 270 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยกั้ง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอจุน และตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1091 สาย(จุน) – น่าน โดยห่างจากตัวอำเภอจุน ประมาณ 2 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดพะเยาประมาณ  50  กิโลเมตร

เนื้อที่และอาณาเขต

มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 129 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 80,625 ไร่

พื้นที่สำหรับเพื่ออยู่อาศัย จำนวน  4,421  ไร่

พื้นที่สำหรับที่ทำกิน  จำนวน  24,447  ไร่

พื้นที่ป่า  จำนวน   51,757  ไร่

ประชากร ทั้งหมด   9,307  คน

ชาย   4,527  คน

หญิง  4,780  คน

ประกอบด้วย 17 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยกั้งหมู่ที่ 7 บ้านสร้อยศรีหมู่ที่ 13 บ้านค้างหงส์ใหม่
หมู่ที่ 2 บ้านจุนหลวง หมู่ที่ 8 บ้านจุนพัฒนาหมู่ที่ 14 บ้านดอนไชยพัฒนา
หมู่ที่ 3 บ้านค้างหงษ์หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ดอนมูลหมู่ที่ 15 บ้านใหม่กาญจนา
หมู่ที่ 4  บ้านเซี๊ยะ หมู่ที่ 10 บ้านร่องดู่หมู่ที่ 16 บ้านสร้อยศรีพัฒนา
หมู่ที่ 5 บ้านดอนมูลหมู่ที่ 11 บ้านห้วยกั้งพัฒนาหมู่ที่ 17 บ้านจุนรัชดา
หมู่ที่ 6 บ้านดอนไชยหมู่ที่ 12 บ้านศรีมาลัย

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบและภูเขาเหมาะสำหรับการทำนา การเลี้ยงสัตว์ และการเกษตรกรรม  และเป็นแหล่งน้ำต้นน้ำลำธาร มีลำห้วยหลักไหลผ่าน 2 สาย  คือ  ลำห้วยแม่ทะลาย และลำห้วยจุน

อาณาเขต

ทิศเหนือ

 • จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขา  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับห้วยข้าวก่ำ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงลำห้วยร่องดู่แล้วเลียบไปตามกึ่งกลางลำห้วยร่องดู่ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 บริเวณพิกัด PB198380 รวมระยะทางประมาณ 6,200 เมตร
 • จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางลำห้วยร่องดู่ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลห้วยข้าวก่ำ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางลำห้วยร่องดู่ บริเวณพิกัด PB 217393 รวมระยะทางประมาณ 2,100 เมตร
 • จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงตามแนวเส้นแบ่งเขตเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลห้วยยางขาม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทุ่งนา ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางลำจุน บริเวณพิกัด PB 217393 รวมระยะทางประมาณ 1,300 เมตร
 • จากหลักเขตที่ 4  เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองสาธารณะ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลห้วยยางขาม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงทางสาธารณะเลียบไปทางกึ่งกลางทางสาธารณะตัดผ่านถนน อบจ. พย 3031 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงกึ่งกลางลำห้วยสร้อยแล้วเลียบไปตามลำห้วยสร้อยถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางลำห้วยสร้อย บริเวณพิกัด PB 228393 รวมระยะทางประมาณ 1,600 เมตร
 • จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองสาธารณะ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลห้วยยางขามไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงลำห้วยบง แล้วเลียบไปตามกึ่งกลางลำห้วยบงโดยตัดผ่านถนน อบจ.พย 4026 แล้วเลียบไปตามกึ่งกลางลำห้วยบง ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางลำห้วยบงบริเวณพิกัด PB 237404  รวมระยะทางประมาณ  1,700 เมตร
 • จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองสาธารณะ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลห้วยยางขาม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงสันเขาแล้วเลียบไปตามแนวสันเขา ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบระหว่างตำบลห้วยยางขามกับตำบลฝายกวางตรงสันดอยแง้ม   บริเวณพิกัด PB 287421 รวมระยะทางประมาณ 6,200 เมตร

ด้านตะวันออก

 • จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลฝายกวางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างตำบลฝายกวางกับตำบลออยตรงสันเขาดอยม่อนยาว บริเวณพิกัด PB 302392 รวมระยะทางประมาณ 3,400 เมตร
 • จากหลักเขตที่ 8 เป็นสันเลียบตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลออยไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบระหว่างตำบลออยกับตำบลพระธาตุขิงแกงตรงลำห้วยเม่า บริเวณพิกัด PB 297372 รวมระยะทางประมาณ 2,600 เมตร

ด้านใต้

 • จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุน กับตำบลพระธาตุขิงแกง ไปทางทิศตะวันตกถึงลำห้วยเม่าแล้วเลียบไปตามกึ่งกลางลำห้วยเม่า ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบลำห้วยเม่ากับลำห้วยเคียน บริเวณพิกัด PB 246359 รวมระยะทางประมาณ 6,200 เมตร
 • จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางลำห้วยเคียน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลพระธาตุขิงแกงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงสันเขาแล้วเลียบไปตามสันเขา ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสันเขาบริเวณพิกัด PB 243343 รวมระยะทางประมาณ 2,200 เมตร
 • จากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางลำห้วยเคียน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลพระธาตุขิงแกง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงสันเขาแล้วเลียบไปตามสันเขา ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสันเขา บริเวณพิกัด PB 231313  รวมระยะทางประมาณ 3,500 เมตร
 • จากหลักเขตที่ 12 เป็นสันเลียบตามแนวสันเขา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลพระธาตุขิงแกงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านดอยขุนห้วยเสียม ดอยขุนห้วยแม่ทะลาย ดอยขุนห้วยไม้แดง ถึงหลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลพระธาตุขิงแกงกับตำบลปงตรงสันดอยขุนน้ำม่าว บริเวณพิกัด 213235 รวมระยะทางประมาณ 9,100 เมตร
 • จากหลักเขตที่ 13 เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลปง ไปทางทิศตะวันตำเฉียงใต้ผ่านดอยควงเทวดาถึงหลักเขตที่ 14 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสันดอยขุนห้วยน้ำจุน บริเวณพิกัด PB 187180 รวมระยะทางประมาณ 6,300 เมตร
 • จากหลักเขตที่ 14 เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลปง ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 15 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลปงกับตำบลสันโค้งตรงสันดอยแปเมือง บริเวณพิกัด PB 176183  รวมระยะทางประมาณ  1,200 เมตร

ด้านตะวันตก

 • จากหลักเขตที่ 15 เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลจุนกับตำบลสันโค้งไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบระหว่างตำบลสันโค้งกับตำบลดงสุวรรณตรงสันเขาป้นน้ำดอยขุนห้วยทวนบริเวณพิกัด PB 173245 รวมระยะทางประมาณ 7,600 เมตร
 • จากหลักเขตที่ 16 เป็นเส้นเลียบแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลดงสุวรรณ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านดอยขุนแม่นะ ถึงหลักเขตที่ 17 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสันปันน้ำดอยขุนห้วยทวน บริเวณพิกัด PB 160300 รวมระยะทางประมาณ 6,100 เมตร
 • จากหลักเขตที่ 17 เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลดงสุวรรณ ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 18 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลดงสุวรรณกับตำบลป่าซางตรงสันปันน้ำดอยขุนห้วยทวน บริเวณพิกัด PB 156307 รวมระยะทางประมาณ 900 เมตร
 • จากหลักเขตที่  18 เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลดงสุวรรณ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 19 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสันปันน้ำดอยขุนห้วยทวน บริเวณพิกัด PB 1567310 รวมระยะทางประมาณ 4,000 เมตร
 • จากหลักเขตที่ 19 เป็นเส้นเรียบตามแนวสันเขาซึ่งเป้ฯเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลป่าซางไปทางทิศเหนือผ่านดอยกิ่วคอลืมแล้วเลียบไปตามแนวสันเขาผ่านดอยขุนห้วยข้าวก่ำ ถึงเหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสันดอยขุนห้วยข้าวก่ำ บริเวณพิกัด PB 159340 รวมระยะทางประมาณ 3,800 เมตร

ภาพลักษณะภูมิประเทศ