บุคลากรกองคลัง

tax

บุคลากร กองคลัง

 1. นางนรรจกร  คำตั๋น
 2. นางสาวทิญาภร อินต๊ะ
 3. นางนงนภัส  สีสัน
 4. นางชวนพิศ  สุวรรณศักดิ์
 5. นางอำไพ  วงค์ใหญ่
 6. นางสาวศุภักสร  ศรีธนะ
 7. นางกานต์พิชชา  คุณารูป
 8. นางธัญญารัตน์ มณีจักร์
 • ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ