บุคลากรกองคลัง

บุคลากรกองคลัง

นางนรรจกร คำตั๋นตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวทิญาภร อินต๊ะตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
-ว่าง-ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางนงนภัส สีสันตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางชวนพิศ สุวรรณศักดิ์ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางอำไพ วงศ์ใหญ่ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวศภักสร ศรีธนะตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสุเทพ จันอุตทาตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางกานต์พิชชา คุณารูปตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายจัดเก็บรายได้
นางธัญญารัตน์ มณีจักรตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง- ตำแหน่ง คนงานทั่วไป