บุคลากรกองคลัง

บุคลากรกองคลัง

นางนรรจกร คำตั๋นตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางนงนภัส สีสันตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวกาญจนา สัญนะตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางชวนพิศ สุวรรณศักดิ์ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางอำไพ วงศ์ใหญ่ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวศภักสร ศรีธนะตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ว่าง- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
นางกานต์พิชชา คุณารูปตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางธัญญารัตน์ มณีจักรตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวยุคลธร ศูนย์กลางตำแหน่ง คนงานทั่วไป