บุคลากรกองคลัง

tax


บุคลากร กองคลัง

 1. นางนรรจกร  คำตั๋น
 2. นางสาวทิญาภร อินต๊ะ
 3. นางนงนภัส  สีสัน
 4. นางชวนพิศ  สุวรรณศักดิ์
 5. นางอำไพ  วงค์ใหญ่
 6. นางสาวศุภักสร  ศรีธนะ
 7. นายสุเทพ จันอุตทา
 8. นางกานต์พิชชา  คุณารูป
 9. นางธัญญารัตน์ มณีจักร์
 • ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง
 • ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 • ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ