บุคลากร สำนักปลัด

office


บุคลากร สำนักปลัดเทศบาล

 1. นางกัลยา จันทร์นวล
 2. นางสิริวัลย์  ศรีนวล
 3. นางนฤมล มูลเมือง
 4. นายศิลป์  สร้อยสังวาลย์
 5. นางภัทรจารินทร์ คุณารูป
 6. นางอัญชิษฐา  ไชยมงคล
 7. นางนิชาภัทร ธนะจักร์
 8. นางสาวชนิดาภา  สีสัน
 9. นางสาวรัตนา  ศรีธนะ
 10. นางสาวนารีรัตน์ แสงแก้ว
 11. นางสาวสุวิมล ธนะสิทธิ์
 12. นางสาวอัญชลี ละมัย
 13. นายอาทิตย์ ไชยมงคล
 14. นางสาวปูริดา ภิธรรมมา
 15. นางทองเพียร  ใจเฉลา
 16. นางสาวเกศินี  ขัติยศ
 17. นายสุทร  ไชยมงคล
 18. นายสมชาย  ฉลาดธัญกิจ
 19. นายจำเนียร  งามนอก
 20. นางกุลวรรธน์  รักสัตย์
 21. นายชิ้น ปัญญาพี่
 22. นายปิยวัส  แก้วทองคำ
 23. นายวิชิต เจิมเฉลิม
 24. นายเกรียงเดช ตาแก้ว
 25. นายณัฐกิตติ์ ฝาวดี
 26. นายวิทวัฒน์ ไชยมงคล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 • หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 • นิติกรชำนาญการ
 • นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 • นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 • นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 • เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 • นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 • นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
 • จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 • เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 • นักจัดการงานทั่วไป
 • ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
 • คนงานประจำรถขยะ
 • คนงานประจำรถขยะ
 • คนงานประจำรถขยะ
 • พนักงานจ้างทั่วไป
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร
 • พนักงานดับเพลิง
 • พนักงานดับเพลิง
 • พนักงานขับรถ
 • พนักงานขับรถ
 • นักการ