บุคลากร สำนักปลัด

office


บุคลากร สำนักปลัดเทศบาล

 1. นายวิวัฒน์ พิพัฒนพงศ์กุล
 2. นางสิริวัลย์  ศรีนวล
 3. นายศิลป์  สร้อยสังวาลย์
 4. นางภัทรจารินทร์ คุณารูป
 5. นางอัญชิษฐา  ไชยมงคล
 6. นางนิชาภัทร ธนะจักร์
 7. นางสาวชนิดาภา  สีสัน
 8. นางสาวรัตนา  ศรีธนะ
 9. นางนฤมล ชัยชนะ
 10. นางสาวนารีรัตน์ แสงแก้ว
 11. นางสาวอัญชลี ละมัย
 12. นายอาทิตย์ ไชยมงคล
 13. นางสาวปูริดา ภิธรรมมา
 14. นางทองเพียร  ใจเฉลา
 15. นางสาวเกศินี  ขัติยศ
 16. นายสุทร  ไชยมงคล
 17. นายสมชาย  ฉลาดธัญกิจ
 18. นายจำเนียร  งามนอก
 19. นางกุลวรรธน์  รักสัตย์
 20. นายชิ้น ปัญญาพี่
 21. นายปิยวัส  แก้วทองคำ
 22. นายวิชิต เจิมเฉลิม
 23. นายเกรียงเดช ตาแก้ว
 24. นายณัฐกิตติ์ ฝาวดี
 25. นายวิวัฒน์ ไชยมงคล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 • นิติกรชำนาญการ
 • นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 • นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 • นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 • เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 • นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 • นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
 • นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
 • จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 • เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 • นักจัดการงานทั่วไป
 • ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
 • คนงานประจำรถขยะ
 • คนงานประจำรถขยะ
 • คนงานประจำรถขยะ
 • พนักงานจ้างทั่วไป
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร
 • พนักงานดับเพลิง
 • พนักงานดับเพลิง
 • พนักงานขับรถ
 • พนักงานขับรถ
 • นักการ