บุคลากรสำนักปลัด

บุคลากรสำนักปลัดเทศบาล

-ว่าง-ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
นางนฤมล มูลเมืองตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางอัญชิษฐา ไชยมงคลตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางภัทรจารินทร์ คุณารูปตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางนิชาภัทร ธนะจักร์ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายศิลป์ สร้อยสังวาลย์ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
นางสาวสุวิมล ธนะสิทธิ์ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวปานชีวา สง่าผากุลตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวนารีรัตน์ แสงแก้วตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นางสาวอัญชลี ละมัยตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
นางสาวรัตนา ศรีธนะตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวชนิดาภา สีสันตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอาทิตย์ ไชยมงคลตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวปูริดา ภิธรรมมาตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางทองเพียร ใจเฉลาตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวเกศินี พระวิสัตย์ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
นายชิ้น ปัญญาพี่ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายสุทร ไชยมงคลตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ
นายสมชาย ฉลาดธัญกิจตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ
นายจำเนียร งามนอกตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ
นายนิธิศ แก้วคำตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ
นางกุลวรรธน์ รักสัตย์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
นายปิยวัส แก้วทองคำ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง
นายวิชิต เจิมเฉลิม ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง
นายณัฐกิตติ์ ฝาวดี ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
นายเกรียงเดช ตาแก้ว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
นายภานุพงศ์ เรือนสอน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
นายสังคม เจิมเฉลิมตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
นายวิทวัฒน์ ไชยมงคล ตำแหน่ง นักการ