ผู้บริหารฝ่ายประจำ

ผู้บริหารฝ่ายประจำ

ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ

ปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการกอง / สำนัก

นายวิวัฒน์ พิพัฒนพงศ์กุล 
หัวหน้าสำนักปลัด

นางนรรจกร คำตั๋น
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายทรงกฎ ใจเฉลา ผู้อำนวยการกองช่าง

นายทรงกฎ ใจเฉลา
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุภวิช นิรมลพานิช
ผู้อำนวยการกองการศึกษา