ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายสุภชัย ศูนย์กลาง

นายกเทศมนตรีตำบลจุน

หมายเลขติดต่อ 0 5442 1412 ต่อ 17

นายจุฬารักษ์ ศรีธนะ

รองนายกเทศมนตรีตำบลจุน

หมายเลขติดต่อ 0 5442 1412

นายสันติ ศรีธนะ

รองนายกเทศมนตรีตำบลจุน

หมายเลขติดต่อ 0 5442 1412

นายยงยุทธ จิระ

เลขานุการนายกเทศมนตรี

หมายเลขติดต่อ 0 5442 1412

นายพรชัย พระวิสัตย์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

หมายเลขติดต่อ 0 5442 1412


ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

ว่าที่ร้อยเอก ทูล จักรคำ

ปลัดเทศบาลตำบลจุน

หมายเลขติดต่อ 0 5442 1412 ต่อ 17

นางกัลยา จันทร์นวล

หัวหน้าสำนักปลัด

หมายเลขติดต่อ 0 5442 1412 ต่อ 13

นางนรรจกร คำตั๋น

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเลขติดต่อ 0 5442 1412 ต่อ 18

นางสิริวัลย์  ศรีนวล

หน.ฝ่ายอำนายการ

0 5442 1412 ต่อ 13

นางนฤมล ชัยชนะ

หน.ฝ่ายปกครอง

0 5442 1412 ต่อ 13

น.ส.ทิญาภร อินต๊ะ

หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง

0 5442 1412 ต่อ 18

-ว่าง-

หน.ฝ่ายพัฒนารายได้


นายทรงกฎ ใจเฉลา

ผู้อำนายการกองช่าง

หมายเลขติดต่อ 0 5442 1412 ต่อ 15

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายเอกวาริน สะสาง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

0 5442 1412 ต่อ 15

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นางพัสตราภรณ์ ทองเหลือ

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

0 5442 1412 ต่อ 11

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม