สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุญศรี ไชยมงคล ประธานสภา
นายเมฆ ศูนย์กลาง รองประธานสภา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจุน เขต 1

นายเกษม เจิมเฉลิม
นายปรีชาคุณารูป
นายเกษม ไชยนาม
นายเหรียญ ศรีวิชัย
นายสนั่น ศรีธนะ
นายบุญศรี ไชยมงคล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจุน เขต 2

นายทองอินทร์ ทองเอก
นายสมศักดิ์ สุกันทอง
นายชาญ ครอบครอง
นายเมฆ ศูนย์กลาง
นายศรีวรรณ มณีจักร
นายวิรพงศ์ ใจกว้าง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลจุน (ผ.ถ. ๖/๑) และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจุน (ผ.ถ. ๖/๑) อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก <Download>