สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภา

นายบุญศรี ไชยมงคล

รองประธานสภา

นายเมฆ ศูนย์กลาง


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจุน เขต 1

นายเกษม เจิมเฉลิม

นายปรีชา คุณารูป

นายเกษม ไชยนาม

นายเหรียญ ศรีวิชัย

นายสนั่น ศรีธนะ

นายบุญศรี ไชยมงคล


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจุน เขต 2

นายทองอินทร์ ทองเอก

นายสมศักดิ์ สุกันทอง

นายชาญ ครอบครอง

นายเมฆ ศูนย์กลาง

นายศรีวรรณ มณีจักร

นายวิรพงศ์ ใจกว้าง


ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลจุน (ผ.ถ. ๖/๑) และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจุน (ผ.ถ. ๖/๑) อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก <Download>