สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล
นายวีรพงศ์ ใจกว้าง ประธานสภาเทศบาล

นายวีรพงศ์ ใจกว้าง
ประธานสภาเทศบาล

นายบุญศรี ไชยมงคล รองประธานสภาเทศบาล

นายบุญศรี ไชยมงคล
รองประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจุน เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจุน เขต 2

นายอานัน จันทร์มา

นายณรงค์ วงศ์วรรณ

นายณรงค์ วงศ์วรรณ

นายเมฆ ศูนย์กลาง

นายเมฆ ศูนย์กลาง

นายวีรพงศ์ ใจกว้าง

นายเต้า พุทธวงค์

นายเต้า พุทธวงค์

นายเหรียญ ศรีวิชัย

นายเหรียญ ศรีวิชัย

นายสงกรานต์ กิจพิทักษ์

นายสงกรานต์ กิจพิทักษ์

นายศรีจันทร์ ชาญประเสริฐ

นายศรีจันทร์ ชาญประเสริฐ

นายสนั่น ศรีธนะ

นายสนั่น ศรีธนะ

นายบุญศรี ไชยมงคล

นายศรีวรรณ มณีจักร์

นายศรีวรรณ มณีจักร์

นายณรงค์ สุกันทอง

นายณรงค์ สุกันทอง