ศูนย์รับแจ้งข้อมูล ร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งข้อมูลการทุจริต ประพฤติมิชอบ  แสดงความคิดเห็น ต่อหน่วยงาน แจ้งไม่บริการประชาชนของพนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลจุน


  • ระบบแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณประโยชน์

  • ช่องทางแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของเทศบาลตำบลจุน

  • ช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเรื่องอื่นๆ (ข้อมูลของท่านจะเป็นความลับ)

  • ช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนทั่วไป

  • กล่องข้อความถามตอบ
สำนักงานเทศบาลตำบลจุน 270 หมู่ 1 ถนน จุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56150

ติดต่อเทศบาล

โทร 0 5442 1412   

โทรสาร 0 5442 1400

email : tambonjun@gmail.com

แจ้งเหตุ  054 421 008


Get Directions