ข้อมูลหมู่บ้าน

ตำบลจุน ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน  17   หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1  บ้านห้วยกั้ง  พื้นที่หมู่บ้าน 10,035,514 ตารางเมตร หรือ 6,272 ไร่ (นายสมพร วงค์วรรณ  ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1)

หมู่ที่ 2  บ้านจุนหลวง  พื้นที่หมู่บ้าน 863,932 ตารางเมตร หรือ 540 ไร่ (นายวิชิต สิทธิ  คุณารูป ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2)

หมู่ที่ 3 บ้านค้างหงษ์  พื้นที่หมู่บ้าน 1,794,740 ตารางเมตร หรือ 1,122 ไร่ (นายสุนทร  ศรีธนะ  ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3)

หมู่ที่ 4  บ้านเซี๊ยะ  พื้นที่หมู่บ้าน 55,570,795 ตารางเมตร หรือ 34,732 ไร่ (นายหมวก  สะสาง  ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4)

หมู่ที่  5 บ้านดอนมูล  พื้นที่หมู่บ้าน 3,552,011 ตารางเมตร หรือ 2,220 ไร่ (นายสงกรานต์  ศูนย์กลาง  ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5)

หมู่ที่ 6 บ้านดอนไชย  พื้นที่หมู่บ้าน 5,451,204 ตารางเมตร หรือ 3,407 ไร่ (นายสมพงษ์  หวลอารมณ์  ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6)

หมู่ที่ 7 บ้านสร้อยศรี  พื้นที่หมู่บ้าน 6,406,084 ตารางเมตร หรือ 4,004 ไร่ (นายธนวัฒน์  พนะวิสัตย์  ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7)

หมู่ที่ 8 บ้านจุนพัฒนา  พื้นที่หมู่บ้าน 16,886,525 ตารางเมตร หรือ 10,554 ไร่ (นายธนู พลศิริ  ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8)

หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ดอนมูล  พื้นที่หมู่บ้าน 4,371,820 ตารางเมตร หรือ 2,732 ไร่ (นายเทียรชัย  หวลอารมณ์   ตำแหน่ง กำนันตำบลจุน)

หมู่ที่ 10 บ้านร่องดู่  พื้นที่หมู่บ้าน 4,357,946 ตารางเมตร หรือ 2,724 ไร่ (นางสาวจันทร์ส่อง สีสัน ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10)

หมู่ที่ 11 บ้านห้วยกั้งพัฒนา  พื้นที่หมู่บ้าน 3,304,721 ตารางเมตร หรือ 2,065 ไร่ (นายกฤตภัทร์ ใจการ  ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11)

หมู่ที่ 12 บ้านศรีมาลัย  พื้นที่หมู่บ้าน 2,761,569 ตารางเมตร หรือ 1,726 ไร่ (นายสมพงษ์  ทะหล้า  ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12)

หมู่ที่ 13 บ้านค้างหงส์ใหม่  พื้นที่หมู่บ้าน 1,198,321 ตารางเมตร หรือ 749 ไร่ (นายเอนก ธรรมขันธ์  ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13)

หมู่ที่ 14 บ้านดอนไชยพัฒนา  พื้นที่หมู่บ้าน 1,917,121 ตารางเมตร หรือ 1,196 ไร่ (นายอนุกุล ธีรเวโรจน์ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14)

หมู่ที่ 15 บ้านใหม่กาญจนา  พื้นที่หมู่บ้าน 969,265 ตารางเมตร หรือ 606 ไร่ (นายเรา สมบุญจันทร์ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15)

หมู่ที่ 16 บ้านสร้อยศรีพัฒนา  พื้นที่หมู่บ้าน 8,826,209 ตารางเมตร หรือ 5,516 ไร่ (นายอารัญ น้อยเอ้ย  ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16)

หมู่ที่ 17 บ้านจุนรัชดา  พื้นที่หมู่บ้าน 2,870,860 ตารางเมตร หรือ 1,794 ไร่ (นายสมศักดิ์  กันทะสอน  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17)


  • ความรู้เกี่ยวกับหมู่บ้าน

หมู่บ้าน เป็นรูปแบบการปกครองลักษณะปกครองท้องที่ นับเป็นเขตการปกครองขนาดเล็กที่สุดของประเทศไทย โดยแบ่งย่อยออกจากตำบลอีกทีหนึ่ง จากข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีหมู่บ้าน 74,956 หมู่บ้านและจากข้อมูลสำมะโนประชากรเมื่อปี พ.ศ. 2533 แต่ละหมู่บ้านมีประชากรโดยเฉลี่ย 144 ครัวเรือน หรือ 746 คน หมู่บ้านไม่จำเป็นจะต้องครอบคลุมถิ่นฐานหนึ่งทั้งหมดก็ได้ ชุมชนขนาดใหญ่สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายหมู่บ้าน ขณะที่ชุมชนขนาดเล็กสามารถรวมเข้าด้วยกันเป็นหมู่บ้านหนึ่ง ๆ ได้ คำว่า "หมู่บ้าน" มักจะถูกย่อเหลือเป็น "บ้าน" ในชื่อหมู่บ้าน


  • การปกครองหมู่บ้าน

ในการปกครองหมู่บ้าน จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 โดยกำหนดให้หมู่บ้าน มี ผู้ใหญ่บ้าน ทำหน้าที่ปกครองหมู่บ้าน และมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยผู้ใหญ่บ้านจะถูกเลือกขึ้นมาจากประชากรในหมู่บ้านนั้น แล้วจึงได้รับแต่งตั้งจากนายอำเภอท้องที่ ผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยสองคน คนหนึ่งรับผิดชอบกิจการของรัฐและอีกคนหนึ่งรับผิดชอบกิจการความมั่นคง นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการหมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากสมาชิกในหมู่บ้าน ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาของหมู่บ้านนั้น ซึ่งตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนั้นจะยกเลิกมิได้

ในอดีตไม่มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ใหญ่บ้านต่อมาในปี พ.ศ. 2489 ได้กำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และอายุไม่เกิน 60 ปี จากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้านอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2525 โดยกำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านมีอายุ 25 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี กระทั่งในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน โดยกำหนดเพิ่มเติมในมาตรา 6 (1 ทวิ) ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีวาระการดำรตำแหน่งคราวละ 5 ปี แต่ในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการปรับปรุงวาระการดำรงตำแหน่งอีกครั้ง โดยยกเลิกวาระ 5 ปี แต่ปรับเปลี่ยนมาเป็นการประเมินทุก 5 ปีแทน

ในเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครจะไม่มีหมู่บ้าน แต่จะเรียกว่า "ชุมชน" แทน


ขอบคุณข้อมูลจาก กิพีเดีย สารานุกรมเสรี