ข้อมูลหมู่บ้าน

ตำบลจุนประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน  17   หมู่บ้าน ได้แก่
 • หมู่ที่ 1  บ้านห้วยกั้ง  นายสมพร   วงค์วรรณ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
 • หมู่ที่ 2  บ้านจุนหลวง  นายปรีชา  คุณารูป  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
 • หมู่ที่ 3 บ้านค้างหงษ์   นายสุนทร  ศรีธนะ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
 • หมู่ที่ 4  บ้านเซี๊ยะ  นายหมวก  สะสาง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
 • หมู่ที่  5 บ้านดอนมูล  นายสงกรานต์  ศูนย์กลาง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
 • หมู่ที่ 6 บ้านดอนไชย   นายสมพงษ์  หวลอารมณ์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
 • หมู่ที่ 7 บ้านสร้อยศรี  นายธนวัฒน์  พนะวิสัตย์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
 • หมู่ที่ 8 บ้านจุนพัฒนา  นายธนู   พลศิริ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
 • หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ดอนมูล  นายเทียรชัย  หวลอารมณ์   กำนันตำบลจุน
 • หมู่ที่ 10 บ้านร่องดู่  นายเกษม   เจิมเฉลิม  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
 • หมู่ที่ 11 บ้านห้วยกั้งพัฒนา  นายกฤตภัทร์ ใจการ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
 • หมู่ที่ 12 บ้านศรีมาลัย  นายสมพงษ์  ทะหล้า  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
 • หมู่ที่ 13 บ้านค้างหงษ์ใหม่  นายเอนก ธรรมขันธ์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13
 • หมู่ที่ 14 บ้านดอนไชยพัฒนา  นายอนุกุล   ธีรเวโรจน์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14
 • หมู่ที่ 15 บ้านใหม่กาญจนา  นายสมบูรณ์ ไชยมานะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15
 • หมู่ที่ 16 บ้านสร้อยศรีพัฒนา  นายอารัญ น้อยเอ้ย  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16
 • หมู่ที่ 17 บ้านจุนรัชดา  นายสมศักดิ์  กันทะสอน  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17

 • ความรู้เกี่ยวกับหมู่บ้าน

หมู่บ้าน เป็นรูปแบบการปกครองลักษณะปกครองท้องที่ นับเป็นเขตการปกครองขนาดเล็กที่สุดของประเทศไทย โดยแบ่งย่อยออกจากตำบลอีกทีหนึ่ง จากข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีหมู่บ้าน 74,956 หมู่บ้านและจากข้อมูลสำมะโนประชากรเมื่อปี พ.ศ. 2533 แต่ละหมู่บ้านมีประชากรโดยเฉลี่ย 144 ครัวเรือน หรือ 746 คน หมู่บ้านไม่จำเป็นจะต้องครอบคลุมถิ่นฐานหนึ่งทั้งหมดก็ได้ ชุมชนขนาดใหญ่สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายหมู่บ้าน ขณะที่ชุมชนขนาดเล็กสามารถรวมเข้าด้วยกันเป็นหมู่บ้านหนึ่ง ๆ ได้ คำว่า "หมู่บ้าน" มักจะถูกย่อเหลือเป็น "บ้าน" ในชื่อหมู่บ้าน


 • การปกครองหมู่บ้าน

ในการปกครองหมู่บ้าน จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 โดยกำหนดให้หมู่บ้าน มี ผู้ใหญ่บ้าน ทำหน้าที่ปกครองหมู่บ้าน และมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยผู้ใหญ่บ้านจะถูกเลือกขึ้นมาจากประชากรในหมู่บ้านนั้น แล้วจึงได้รับแต่งตั้งจากนายอำเภอท้องที่ ผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยสองคน คนหนึ่งรับผิดชอบกิจการของรัฐและอีกคนหนึ่งรับผิดชอบกิจการความมั่นคง นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการหมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากสมาชิกในหมู่บ้าน ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาของหมู่บ้านนั้น ซึ่งตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนั้นจะยกเลิกมิได้

ในอดีตไม่มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ใหญ่บ้านต่อมาในปี พ.ศ. 2489 ได้กำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และอายุไม่เกิน 60 ปี จากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้านอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2525 โดยกำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านมีอายุ 25 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี กระทั่งในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน โดยกำหนดเพิ่มเติมในมาตรา 6 (1 ทวิ) ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีวาระการดำรตำแหน่งคราวละ 5 ปี แต่ในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการปรับปรุงวาระการดำรงตำแหน่งอีกครั้ง โดยยกเลิกวาระ 5 ปี แต่ปรับเปลี่ยนมาเป็นการประเมินทุก 5 ปีแทน

ในเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครจะไม่มีหมู่บ้าน แต่จะเรียกว่า "ชุมชน" แทน


ขอบคุณข้อมูลจาก กิพีเดีย สารานุกรมเสรี