ข้อมูลหมู่บ้าน

ตำบลจุน ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน  17   หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านพื้นที่ (ตร.ม.)พื้นที่ (ไร่)ชื่อ(ผู้ใหญ่บ้าน)
1ห้วยกั้ง10,035,5146,272 ไร่นายสมพร วงศ์วรรณ
2จุนหลวง863,932540 ไร่นายวิชิต สิทธิ
3ค้างหงษ์1,794,7401,122 ไร่นายสุนทร ศรีธนะ
4เซี๊ยะ55,570,79534,732 ไร่นายภากร สมเสียว
5ดอนมูล3,552,0112,220 ไร่นายสงกรานต์ ศูนย์กลาง
6ดอนไชย5,451,2043,407 ไร่นายสมพงษ์ หวลอารมณ์ 
7สร้อยศรี6,406,0844,004 ไร่นายธนวัฒน์ พระวิสัตย์
8จุนพัฒนา16,886,52510,554 ไร่นายธนู พลศิริ
9ใหม่ดอนมูล4,371,8202,732 ไร่นายเทียรชัย หวลอารมณ์ (กำนัน)
10ร่องดู่4,357,9462,724 ไร่นางสาวจันทร์ส่อง สีสัน
11ห้วยกั้งพัฒนา3,304,7212,065 ไร่นายกฤตภัทร์ ใจการ
12ศรีมาลัย2,761,5691,726 ไร่นายนิคม เชี่ยวชาญ
13ค้างหงส์ใหม่1,198,321749 ไร่นายเอนก ธรรมขันธ์ 
14ดอนไชยพัฒนา1,917,1211,196 ไร่นายอนุกุล ธีรเวโรจน์
15ใหม่กาญจนา969,265606 ไร่นายเรา สมบุญจันทร์
16สร้อยศรีพัฒนา8,826,2095,516 ไร่นายอารัญ น้อยเอ้ย 
17จุนรัชดา2,870,8601,794 ไร่นายสมศักดิ์ กันทะสอน


  • ความรู้เกี่ยวกับหมู่บ้าน

หมู่บ้าน เป็นรูปแบบการปกครองลักษณะปกครองท้องที่ นับเป็นเขตการปกครองขนาดเล็กที่สุดของประเทศไทย โดยแบ่งย่อยออกจากตำบลอีกทีหนึ่ง จากข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีหมู่บ้าน 74,956 หมู่บ้านและจากข้อมูลสำมะโนประชากรเมื่อปี พ.ศ. 2533 แต่ละหมู่บ้านมีประชากรโดยเฉลี่ย 144 ครัวเรือน หรือ 746 คน หมู่บ้านไม่จำเป็นจะต้องครอบคลุมถิ่นฐานหนึ่งทั้งหมดก็ได้ ชุมชนขนาดใหญ่สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายหมู่บ้าน ขณะที่ชุมชนขนาดเล็กสามารถรวมเข้าด้วยกันเป็นหมู่บ้านหนึ่ง ๆ ได้ คำว่า “หมู่บ้าน” มักจะถูกย่อเหลือเป็น “บ้าน” ในชื่อหมู่บ้าน


  • การปกครองหมู่บ้าน

ในการปกครองหมู่บ้าน จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 โดยกำหนดให้หมู่บ้าน มี ผู้ใหญ่บ้าน ทำหน้าที่ปกครองหมู่บ้าน และมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยผู้ใหญ่บ้านจะถูกเลือกขึ้นมาจากประชากรในหมู่บ้านนั้น แล้วจึงได้รับแต่งตั้งจากนายอำเภอท้องที่ ผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยสองคน คนหนึ่งรับผิดชอบกิจการของรัฐและอีกคนหนึ่งรับผิดชอบกิจการความมั่นคง นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการหมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากสมาชิกในหมู่บ้าน ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาของหมู่บ้านนั้น ซึ่งตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนั้นจะยกเลิกมิได้

ในอดีตไม่มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ใหญ่บ้านต่อมาในปี พ.ศ. 2489 ได้กำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และอายุไม่เกิน 60 ปี จากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้านอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2525 โดยกำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านมีอายุ 25 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี กระทั่งในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน โดยกำหนดเพิ่มเติมในมาตรา 6 (1 ทวิ) ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีวาระการดำรตำแหน่งคราวละ 5 ปี แต่ในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการปรับปรุงวาระการดำรงตำแหน่งอีกครั้ง โดยยกเลิกวาระ 5 ปี แต่ปรับเปลี่ยนมาเป็นการประเมินทุก 5 ปีแทน

ในเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครจะไม่มีหมู่บ้าน แต่จะเรียกว่า “ชุมชน” แทน


ขอบคุณข้อมูลจาก กิพีเดีย สารานุกรมเสรี