การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลแผนอัตรากำลัง /แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล คลิก >> Link


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การบรรจุและการแต่งตั้ง

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ