การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง /แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล


1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี