งานบริหารงานบุคคล

  • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
  • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2561
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562
  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2561
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2561