รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
  • รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (wait)
  • ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจุน ประจำปี 2564 (wait)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561