วิสัยทัศการพัฒนา

“อยู่จุนสุขใจ บ้านเมืองใสสะอาด สะดวกปลอดภัย สุขภาพอนามัยแข็งแรง มีแหล่งเรียนรู้ ควบคู่เทคโนโลยี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีอัตลักษณ์”

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning Plan) ของเทศบาลตำบลจุน มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาคเหนือ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน แผนยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา และยุทธศาสตร์การพัฒนาของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในนเขตจังหวัดพะเยา โดยมีความเชื่อมโยงและนำมาเป็นแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลจุน  ทั้งนี้ การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการเตรียมความพร้อมคน  สังคม ระบบเศรษฐกิจชุมชนให้สมารถปรับตัวพร้อมรองรับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจชุมชน การสร้างโอกาส

ด้านความรู้ การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างคุ้มค่า โดยมีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ “ให้ตำบลจุน เป็นเมืองแห่งความสุขสำหรับการอยู่อาศัย มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามโดยอาศัยการมีส่วนร่วมมือของหมู่บ้านและชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานงานความร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลจุน